تقاضای صدراعظم هند از شورای وزیرانش برای پاک سازی هند

صدراعظم نریندرا مودی روز سه شنبه از شورای وزیرانش برای ” پاک سازی هندوستان” وتضمین موفقیت بزرگ ابتکار دو هفته ای عنوانی  “سوچتا هی سیوا” که از ۱۵ سپتامبر در سراسر کشور آغاز می شود، تقاضا نموده است. ابتکار دوهفته ای پاک سازی نشانگر سومین سالگرد ” میسیون پاک سازی هند” از ۱۵ سپتامبر تا دوم اکتبر در کشور رعایت میشود تا نظافت و پاکیزگی کار هر کس ساخته شود. پیشنهادی بعنوان قسمت این ابتکار دوهفته ای شامل تقاضا از تیم های ملی ورزشهای مختلف از جمله کرکت ، هاکی، فوتبال و بدمنتن برای اتخاذ نمودن و پاک کردن یک ناحیه کثیف می باشد