تماس با ما

دوستان عزیز شما می توانید بر ادرس ذیل با ما تماس گیرد

لطفاً مطالب و مکتوب تان را فقط بزبان دری، فارسی یا انگلیس و ادرس ما را تنها بزبان انگیس بنویسید.

External Services Division

Amlanjyoti Mazumdar, Station Director, External Services Division

Room no 407, New Broadcasting House, All India Radio

Mahadev Road, New Delhi, Ph. : 011-23421160

Email : directoresd@yahoo.co.in