تمرینات نظامی بین نیروهای نظامی هند و پاکستان به پایان رسید

عساکر نیروهای نظامی هندی و عمان تمرین نظامی شان بعنوان النگاه دوم ۲۰۱۷ را در نوار بکلوه ایالت هماچل پرادیش دیروز به پایان رسانیدند. تمرینات نظامی مذکور هدف استحکام مناسبات نظامی بین دو کشور داشتند. دوران تمرینات نظامی مشترکه چهارده روزه عساکر دو کشور محارت ها و هنر های شان را در عملیات ضد تروریستی و دیگر در خاک های مختلف مثل نواحی برف آلود یا جنگلات غلیظ تسهیم نمودند