تنش های تجارتی هند و امریکا

نویسنده: داکتر لکا چاکرورتی

مترجم: هما ددوال

  اخیراً وزیر تجارت و بازرگانی امریکا دلبر روس هند را منحیث کشوری با علی ترین تعرفه ها در جهان توصیف نمود. او برای اشتراک کردن در یازدهمین ” فورم تجارتی  هند و پاسفیک  اقدام مسیون بزرگترین مسیون سالانه دولت امریکا که درین سال در هند اجرا شد در دهلی جدید حضور داشت”

  امریکا بزرگترین شریک تجارتی هند بعداز چین می باشد. در جلسه دوجانبه با وزیر بازرگانی هند آقای روس شعار رئیس جمهور امریکا دو نالدترمپ” امریکا را دوباره بزرگ سازید” تکرار نمود. او گفت که ما باید امریکا را دوباره کشور بزرگ با ساختن مناسبات هند و امریکا بهتر بسازیم. وزیر تجارت امریکا یک اصطلاح جدید ، (میکاوک ) را تاسیس نمود که معنی امریکا را با همکاری هند دوباره کشور بزرگ بسازید دارد. مهذا در مناسبات تجارت هند و امریکا هر چیز خوب نیست و فعلاً نقش ها هم وجود دارد

  هند دوباره بدتر شدن جنگ تجارتی بین امریکا و چین تصمیم امریکا برای تحمیل قیودات علیه واردات نفت از ایران و عقب کشی اقدامات و انگیزها به هند تحت ستم عمومی ارجحیتی ( جی اس پی ) نگران است. جی اس پی پروگرام تجارتی امریکا برای فراهم کردن دستررسی آزاد از مالیات به اقلام گوناگون به ملل روبه رشد می باشد که توسط قانون تجارتی ۱۹۷۴تحمیل شد. هند بهره مند مهم  جی اس پی است. جی اس پی از مقام ملت کامله الاوداد  مختلف است که تحت رژیم سازمان تجارت  جهانی اعطاء میشود

 رئیس جمهور دونالد ترمپ پلان های برای خاتمه دادن جی اس پی برای هند دارد. وزیر امریکا هم اخطار داد که کدام افزایش عکس العمل تعرفه توسط هند برای اقلام امریکا تحت قوانین دبلیو تی اُ مورد احترام قرار گرفته نخواهد شد

  آقای روس افزود که قوانین جدید هند راجع بازرگانی برقی ، قیمت انجام تجارت بوسیله موانع جدید داخله را می افزاید. حدود قیمت آلات طبی وارده از امریکا هم منحیث موانع تجارت شناخته شدند. مهذا مذاکرات دوجانبه راجع به این مسایل در تفصیل فقط بعداز تشکیل دولت آینده اجرا شده می تواند

 گزارشات نمایان کردن که وزیر امریکا اشتباه نمود وقتیکه او اظهار عقیده نمود که هند عالیترین تعرفه ها در جهان دارد. در حقیقت تعرفه تجارتی هند ۷.۵ در صد ، کمتر از ۱۰.۳ درصد برازیل و ۹ درصد کوریایی جنوبی می باشد. وزیر بازرگانی هند و امریکا از مناسبات محکم ، قوی و روزافزون بین هند و امریکا در صحنه تجارت و بازرگانی ستایش نمودند. بیاینه مشترک درک نمود که تجارت دوجانبه در اقلام و خدمات انکشاف ۱۲.۶ درصد از ۱۲۶ بلیون دالر در ۲۰۱۷ به ۱۴۲ بلیون دالر در ۲۰۱۸ را ثبت نمود. تأکید مخصوص به تشکیل های اقتصادی کوچک و متوسط برای اولین مرتبه در فورم مباحثات دوجانبه داده شد.

  وزیر بازرگانی امریکا از هئیت یکصد رهبر تجارتی امریکا رهنمایی کرد. هدف مهم شان اجرای جلسه ها راجع به مسایل مربوطه آسانی در انجام تجارت درهند ، به دادن دسترس بهتر برای شرکت های امریکا و نیز لغو موانع در این راه ها بود.

 عدم توازن روزافزون تجارت بین هند و امریکا مسله است که رئیس جمهور دونالدترمپ در سابق هم نمایان کرده است. در سال ۱۸-۲۰۱۷ صادرات هند به امریکا مبلغ ۴۷.۹ بلیون دالر بود. وقتیکه واردات هند مبلغ ۲۶.۶ بلیون دالر بود. امریکا تقاضا می کند که هند باید پالیس آر بی آی را هم بررسی کند و بر عدم توازن روزافزون تجارت بین هند و امریکا تأکید می ورزد.