تورم خرده فروشی از ۵.۰۷ فیصد در ماه جنوری به ۴.۴۴ فیصد در ماه فروری کاهش یافته است

تورم خرده فروشی از ۵.۰۷ فیصد در ماه جنوری به ۴.۴۴ فیصد در ماه فروری کاهش یافته است. طبق دفتر مرکزی آمار که بروز دوشنبه منتشر شد تورم در سبزی جات ۱۷.۵ فیصد در برابر ۲۶.۹۷ فیصد و برای میوه جات از ۶.۲۴ فیصد کاهش یافته ۴.۸۰ رسیده بود . تورم برای زمره سوخت و چراغ ۶.۸۰ درماه فروری درمقایسه با ۷.۷۳ فیصد در ماه جنوری بود. نرخ افزایش قیمت معهذا برای خدمات ترانسپورتی و مخابراتی با بودن ۲.۳۹ فیصد در مقایسه با ۱.۹۷ فیصد، بلندتر بود. تولید صنعتی تا ۷.۵ فیصد در ماه جنوری در مقایسه با ۳.۵ فیصد در همین ماه سال گذشته توسعه یافت. رشد مذکور بطور عمده بعلت افزایش در سکتور تولیدی بود که ۷۷.۶۳ شاخص تولید صنعتی( آی آی پی )  را تشکیل می دهد. آن تا ۸.۷ فیصد در دوران ماه مذکور درمقایسه با ۲.۵ فیصد در ماه جنوری سال گذشته رشد نمود. کالاهای سرمایه ای و مصرفی بی دوام نیز نشان گر یک افزایش بزرگ شدند. معهذا سکتور کانکنی شاهد یک رشد هموار شد. آی آی پی به نرخ ۷.۱ فیصد درماه دسامبر سال گذشته رشد کرده بود