تورنمنت بیدمنتن دنمارک اوپن در اودنسی

در تورنمنت بازی بیدمنتن دنمارک اوپن در اودنسی ، بازی کنان هندی سمیر ورما، کیدامبی سری کانت و سائنا نیهوال به دوره دوم پیشقدمی کرده اند. در زمره واحد های مردان، سری کانت شکست داده به بازی کن دانمارکی حینس کریستیان با اسکور ۱۶-۲۱ ، ۱۰-۲۱به دوره آینده وارد شد درحالیکه ورما غلبه یافته بر بازی کن چینی شی یوکی با ۱۷-۲۱ ، ۱۸-۲۱وارد دوره دوم شد. در زمره واحدهای زنان ، سائنانیهوال بازی کن هندی با درجه جهانی یازدهمین به بازی کن هانک کانگ نگان یی شیونگ شکست داد