تورنمنت قهرمانی بیدمنتن جاپان اوپن امروز در توکیو شروع می شود

تورنمنت قهرمانی بیدمنتن جاپان اوپن امروز در توکیو شروع می شود. پی وی سیندو قهرمان تازه تورنمنت کوریا اوپن با یناتسو میتانی مقابله خواهد کرد که وی را در یک بازی دور گشایشی تورنمنت کوریا اوپن شکست داده بود. کیدامبی سری کانت و سائینا نهوال هم در این تورنمنت به میدان بازی برخواهند گشت