توصیف رئیس بانک جهانی هند از جی اس تی بعنوان یک تغیر اساسی در پالیسی مالیتاتی

جنید احمد رئیس بانک جهانی هند جی اس تی یا مالیات و اقلام و خدمات را بعنوان یک تغیر اساسی در پالیسی مالیاتی کشور که امکان عمران بیش از هشت فیصد را افزوده ، توصیف نموده است. هند در سال مالی ۱۷-  ۲۰۱۶ شرح عمران ۷.۱ فیصد ثبت نمود و در اولین ربع سال مالی جاری این شرح ۵.۷ فیصد ماند. جنید احمد در یک برنامه صنعتی گفت که هند بر لبه امکان رشد نمودند به سطح مازاد از هشت فیصد قرار دارد بعلتی که این کشور یک قدم خیلی محکم در جهت بطور محلی مبدل ساختن ملت اش بصورت یک بازار گرفته است