تکذیب محکم هند در چهل و دومین جلسه یو اِن اِچ سی آر

نویسنده: دکتر زینب اختر

مترجم: هما ددوال

 با هدف تصویب فیصله نامه درباره کشمیر در چهل و دومین جلسه کمیسیون حقوق بشری ملل متحد، وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی سعی شدید برای بین المللی ساختن مسئله کشمیر بعمل آورد ولی شدیداً ناکام شد. پاکستان نیازمند حمایت ۲۴ کشور از گروپ ۴۷ عضوی می باشد و باوجود مساعی اش آن در اخذ حمایت برای ثبت کردن درخواست راجع به مباحثات فوری درباره مسئله مذکور در یو اِن اِچ آر سی ناکام شد. باید ادراک شود که وقتیکه مباحثات در کدام وقت دوران سران جاری مورد درخواست قرار شده می تواند، آخرین تاریخ برای ثبت کردن درخواست برای فیصله نامه راجع به کشمیر ۱۹ سپتامبر است. هند برای نافرستادن وزیر به ژنو تصمیم گرفت که اشاره می کند که آن به مسئله مذکور اهمیت زیاد نمی دهد معهذا آن ادعا پاکستان را با سختی تکذیب نمود و بیانیه های پاکستان را منحیث لفاظی تجاوزی، اتهامات نادرست و اتهامات فریب کارنه توصیف نمود.

شاه محمود قریشی دوباره سعی کرد که مسئله کشمیر را با ادعا های تخلفات حقوق بشری اقامه کند و برای تحقیقات مشترک توسط ملل متحد تقاضا کرد. هند سعی پاکستان را با تکرار محکم ناکام کرد که کشمیر مسئله داخلی هند است و قیودات برای تضمین امنیت مردم از تروریزم فرا مرزی معرفی شدند. ضمن اهدافی نمودن پاکستان نمایندگان هندی نمایان کرد که بدترین تخلفات حقوق بشری از تروریزم ریشه می گیرند و از اعضای شورای تقاضا کردند که علیه چنین عملیات تروریستی صدا های شان را بلند کنند.

دیپلمات هند ویجی تهاکر سینگ از اتهامات عاید شده نماینده اسبق هند به پاکستان  و سفیر به پاکستان،  اجی بیساریا و راجیو چندر، نماینده دائمی هند به ملل متحد در ژنو راهنمای کرد. ضمن اهدافی نمودن پاکستان خانم سینگ گفت،  ” یک هیئت اینجا تبصره جاری با لفاضی تجاوزی اتهامات نادرست و اتهامات فریب کارانه علیه کشور من مطرح نموده است، جائیکه رهبران برجسته برای سالها پناه داده شدند. این کشور تروریزم فرا مرزی را منحیث دیپلماسی متبادل اجرا می کند.” هیئت های هندی موفقانه مسئله وضع حقوق بشری در پاکستان را اقامه کردند و  تروریزم فرا مرزی ایجاد شده ای پاکستان را نمایان کردند.

قضیه هند توسط دو رویداد محکم ساخته شد، اول پیامیه از قانون ساز اسبق از پاکستان بلدیو سینگ، از حزب تحریک انصاف پاکستان راجع به اخذ پناه سیاسی در هند بود. در بیانیه رسانه ای او وضع اقلیت ها در پاکستان را نمایان کرد و گفت که نا فقط هندو و سیکها در پاکستان ازار داده می شوند بلکه حتی مسلمانان در آن کشور محفوظ نیستند. دوم پروتست توسط کنگره جهان سندی بیرون سران یو اِن اِچ آر سی در ژنو برای جلب توجه ای جهان علیه تخلفات حقوق بشری در سنده ، بلوچستان و خیبرپختونخوا می باشد. باید درک شود که فقط قبل از سران یو اِن اِچ آر سی گزارشات درباره رهایی مسعود اظهر تروریست جیش محمد توسط پاکستان با هدف فرستادن وی به پایه های پرتابی  نزدیک نواحی سرحدی برای برانگیختن تروریست ها برای براه انداختن جنگ علیه هند در کشمیر وجود داشتند. پاکستان می خواست استراتژی دو دهانی بکار برد، اول تهاجم عساکر در طول سکتور راجستان سیالکوت و دوم برای افزایش رخنه گری در جمو و کشمیر قبل از سران یو اِن اِچ آر سی در سعی شدید برای جلب توجه جهان بسوی کشمیر . تاکنون جامعه بین المللی از موقف هند حمایت نموده است و درباره ادعا های پاکستان سوال کرده است.

ناکامی پاکستان در یو اِن اِچ آر سی و حمایت متداوم اش از تروریزم حتماً قضیه اش را کمزور خواهد ساخت وقتیکه آقای عمران خان در ۲۷ سپتامبر به ملل متحد خطاب کند. وقتیکه پاکستان در تمام فورمها صداها را بلند می کند هند با خاموشی استراتژی برای جلب حمایت بین المللی از تصمیم اش درباره کشمیر را درست می کند. معهذا باوجود ناکامی هایش پاکستان مساعی ناامیدی برای زنده نگهداشتن مسئله کشمیر با گسترش پروپاگاند نادرست را ادامه خواهد داد و برای تشویق مجدد جنگجویت کوشش خواهد کرد. صدراعظم پاکستان عمران خان قبلاً برای اظهار همدردی او اتحاد اش با مردم آسیب دیده جمو و کشمیر یک گردهم آوری عمومی را در مظفر آباد در کشمیر متصرفه پاکستان در ۱۳ سپتامبر اعلان کرده است. هند نیاز دارد که این فرصت را برای هل دادن پاکستان در فهرست سیاه قبل از جلسه آینده نیروی کار اقدام مالی در ماه اکتبر استفاده کند.