تیم هاکی هند با بلژیم مسابقه خواهد داد

هند در مسابقات ربع نهایی مسابقات نهایی جهانی هاکی در بوبنشور ، اودیشه امروز با بلژیم مسابقه خواهد داشت. مقابله مذکور در ساعت ۷:۳۰عصر شروع خواهد شد. هشت مسابقه باقیمانده دیگر فردا بازی خواهد شد جائیکه انگلستان با آرژنتین و آلمان با نیدرلند مسابقه خواهد داشت. مسابقات نهایی در روز جمعه  و شنبه بازی خواهد شد و مسابقه نهایی عنوانی قراراست در روز یکشنبه بازی شود