تیم هند در دومین مسابقه تست کریکت در کولمبو به تیم سری لنکا شکست داد

تیم هند در دومین مسابقه تست کریکت دیروز در کولمبو با یک نوبت و ۵۳ دوش به تیم سری لنکا شکست داد. در سری سه ماسبقه ای برتری تسخیر ناپزیر۰-۲ حاصل کرد. میزبانان که خوبترین کارآیی بله بازی شان تاکنون در این سری  نشان داده در دومین نوبت شان ۳۸۶ دوش جمع آورده از بازی کاملاً رد شدند. وقتیکه دو بازی کن سری لنکایی دلیوت کرونا رتنه (۱۴۱) و کوسل میندیس (۱۱۰) سنچری ها اسکور کردند . از طرف تیم برنده رویندر جدیجه ۱۵۲ دوش داده و ۵ ویکت بدست آورد. سومین و آخرین مسابقه روز ۱۲ م اگست در پالیکیلی شروع خواهد شد