جاپان استفاده دولتی از کالاهای مخابراتی ساخته شده توسط کشورهای بزرگ چینی بدلیل نگرانی ها راجع به امنیت سایبر تحریم نموده است

جاپان استفاده دولتی از کالاهای مخابراتی ساخته شده توسط کشورهای بزرگ چینی هوآوی و زید تی ای بدلیل نگرانی ها راجع به امنیت سایبر تحریم نموده است. دولت برای تجدید نظر کردن از احکام خرید از وام داخلی برای تحریم کردن اقلام ساخته شده توسط شرکت های مذکور برنامه ریزی میکنند. این قدغن بنابر درخواست ایالات متحده به همدستان بوجود آمد که از اقلام ساخته شده توسط این شرکت ها جلوگیر کنند زیرا که بیم میرود کالاهای آن شرکت داری وایرس برای حملات سایبر می باشد. اقلام داخلی این دو شرکت ها از استفاده دولت بیرون خواهند شد