جشن بهار

jshnebahar1

تقدیم کننده: آقای انظر نجمی و هما ددوال

گزارش رادیویی روی محل تلاقی فرهنگ های هند و ایران ” قند فارسی و طوطیان هندی” که بروز بیست و هشتم ماه سپتامبر۲۰۱۶ در دهلی جدید برگزار شد.