جشن دیوالی

نویسنده : داکتر سوامی

تقدیم کننده : انظر نجمی