جشن عروسی در افغانستان

 

تهیه و تقدیم کننده : یما رحیمی

قسمت سوم