جفت دوگانه هند روحان بوپانا و دیویج شاران وارد نیمه نهایی جام باز صوفیه در بلغارستان شدند

جفت دوگانه هند روحان بوپانا و دیویج شاران وارد نیمه نهایی جام باز صوفیه در بلغارستان شدند و الکساندر دوسکی و الکساندر لارسوف را با تفاوت ۱-۶ و ۳-۶ بروز جمعه شکست دادند. این جفت دو نفری امروز با کریستوفر رانگکات و هسی چنگ پنگ از چین تایپه روبرو خواهند شد.