جلسه سطح وزارتی سازمان تجارتی جهان در دهلی

نویسنده: جی سرینیواسان

مترجم: هما ددوال

مساعی شدید برای تقویت دادن به مکانیزم رفتار ویژه و افتراقی برای قادر ساختن فقیرترین کشورها و ملل رو به رشد سازمان تجارت جهانی طی اجلاسیه وزارتی سازمان تجارت جهانی در دهلی جدید بعمل آمد. آن از ملل رو به رشد تقاضا کرد که از تخفیفات و انعطاف پذیری‌های قراردادهای متعدد تجارت جهانی استفاده ببرند و سیستم تجارتی کثیرالجانبه‌ای را تحت نظارت سازمان تجارت جهانی تقویت بخشند. اجلاسیه های اخیراً به پایان رسیده در دهلی جدید برای قطع انباشتگی در مذاکرات‌ جاری تجارتی سازمان تجارت جهانی حین حفظ ماهیت اولی کثیرالجانبه‌ای از سوی مسئولین ارشد ۲۲ کشور بخاطر بحث و بررسی بر تحولات اخیر در سازمان تجارت جهانی و کشف امکانات برای همکاری با تمام اعضا برای تحکیم نمودن سیستم تجارتی جهانی برگزار شده بود. موقف دستگاه اداری ترمپ در مخالفت از ماموریت  اعضای دستگاه استیناف تسویه اختلافات سازمان تجارت جهانی با نظر به اینکه هیچ فرمان غیر مساعد در اختلافات تجارتی نسبت به ایالات متحده در جنگ تجارتی جاری اش با یک تعداد وسیع کشورها بعمل نیاید، از سوی هیئت‌های شرکت کننده مورد اعتراض قرار گرفته شد. تمام اعضای سازمان تجارت جهانی برای پرداختن به اقدامات سازنده بدون تاخیر در پرکردن مقامها در دستگاه استیناف تاکید ورزیدند و درعین حال، آنها در مباحثات در قبال مسایل دیگری مربوط به کارکردگی مکانیزم تسویه اختلافات اصرار نمودند.

وزیر بازرگانی هند طی جلسه مذکور با صراحت، خاطر نشان ساخت که جلسه مذکور در پس منظر مهلت اندکی از تنشهای تجارتی میان قهرمان های تجارتی با گرایش طرفداری از مصنوعات داخلی ناشی از پر وراندن چهره‌های زشت در جاهائی که برای تهدید نمودن سودهای ناشی از تجارت آزاد و عادلانه که خوشحالی جهانی مابعد جنگ را برای چندین دهه‌ تحریک نمود، حایز اهمیت بخصوصی می باشد. وزیر هند نیز در جلسه گشایشی وزارتی شدیداً تقاضا نمود که جمعیت ۳. ۷ بلیون نفر زندگی کننده درجهان رو به رشد نباید از منفعت های رشد محروم ساخته شود. چونکه سازمان تجارت جهانی نهادی است که این نوع نگرانی‌های تحولات و رشد کشورها را از طریق تجارت و نه امداد رفع می سازد.

همچنین روبرتو ازیفیدو، مدیر کل سازمان تجارت جهانی حین انعکاس نگرانی‌های شبیه بر مباحثات جاری در قبال اصلاحات سازمان تجارت جهانی توجه را مبذول داشت و به اطلاع گردهم آیی رساند که ” آن سازمانی از شما است… صدای خود را دراین مباحثه بگوش برسانید” او نیز یک نظریه اجمالی مذاکرات اعضا درهر ۳ ستون کارهای سازمان تجارت جهانی مشتمل بر نظارت، تسویه اختلافات ومذاکرات بیان نمود.

حتی این که مکانیزم رفتار ویژه و افتراقی، وقت بیشتری به کشورهای روبه رشد و کمترین رشد یافته برای اجرای ضوابط تجارت چند جانبه‌ای فراهم می نماید، آقای ازیفیدو رئیس سازمان تجارت جهانی گفت که مکانیزم رفتار ویژه و افتراقی حتماً باید بخاطر از بین بردن وضع بن بست ابداعی و نوآورانه باشد.

او گفت که اتخاذ مدل نوع قرارداد تسهیل تجارتی بهترین راهی بجلو است درجائیکه کشورها می توانند معیارهای خود را تعیین نمایند. اما تقریباً ۱۷ کشور ازجمله هند و چین ابراز نمودند که شرایط مکانیزم رفتار ویژه و افتراقی، حقوق کشورهای روبه رشد می باشند که حتماً باید با توجه تقدمی به مسایل برجسته کشورهای کمترین پیشرفته در قراردادهای فعلی و آینده سازمان تجارت جهانی نگهداری شوند و تحکیم بیابند. پنج کشور عضو – قزاقستان، ترکیه، آرژانتین، برازیل و گواته مالا این بیانیه مشترک را به امضا نرساندند. اگرچه آقای جِ اس دیپک نماینده دایمی هند در سازمان تجارت جهانی اظهار داشت که “موقعیت هند نسبت به مکانیزم رفتار ویژه و افتراقی بسیار وضوح است. این یک جزو ضروری مکانیزم سازمان تجارتی جهانی است. هند معتقد درجه بندی مجدد کشورها نیست”. این طور ۱۷ از ۲۲ عضو گرد آمده خواستار تحکیم شرایط مکانیزم رفتار ویژه و افتراقی سازمان ملل شدند که این موفقیت تاکتیکی موقعیت دهلی جدید بوده.