جمجمه

یک داستان کوتاۀ رابیندر نات تاگور 

مترجم: داکتر سوامی

گوینده: محمد انظر نجمی