جناب رام نات کووند رئیس جمهور هند به قانون ترمیمی سال ۲۰۱۸ میلادی را موافقت خود  داد

جناب رام نات کووند رئیس جمهور هند به قانون ترمیمی سال ۲۰۱۸ میلادی را موافقت خود  داد که مجازات سختگیر بشمول مجازات مرگ به مجرمین تجاوز جنسی دختران کمتر از سن ۱۲ سال فراهم می کند. این ترمیم از فرمان اعلان شده ۲۱ اپریل بعد از تجاوز و قتل یک دختر کوچک در کتهوا و زن دیگر در اناو جایگزین شد. یک اطلاعیه گفت که قانون مذکور بتاریخ ۲۱ اپریل سال ۲۰۱۸ میلادی موثر خواهد شد. این قانون در قوانین تعزیرات هند، قانون شواهد هندی، کد محاکمه جنایی و قانون تحفظ کودکان از جرایم جنسی ترمیم بیشتر خواهد کرد. این تایید رئیس جمهور رخ گرفت بعد از این که پارلمان در هفته گذشته ترمیمات و اصلاحات در این را تصویب کرده بود.