جگر مرادآبادی یک شعر نامدار زبان اردو و دری

توسط آقای محمد آسف جاه

jigar_muradabadi_pic