حج اکبر

داستان کوتاه از منشی پریم چند

 مترجم: دی دی سوامی

 تقدیم کننده: محمد انظر نجمی