حج اکبر(قسمت اول)

داستان کوتاه از منشی پریم چند

مترجم: دی . دی. سوامی

تقدیم کننده: هما ددوال