حضرت بابا فرید گنج شکر

نویسنده و تقدیم کننده : عارف حسن کاظمی