حضرت شیخ رضی الدین علی لالای غزنوی

توسط پروفیسور عبد الخالق رشید : استاد مرکز فارسی و مطالعات آسیای میانه دانشگاه جواهر لال نهرو