حمایت دهلی جدید از همه مساعی برای صلح و مصالحه در افغانستان

 

دهلی جدید گفته است که حامی همه مساعی برای صلح و مصالحه در افغانستان جهت حفظ کردن وحدت و تعدد و آوردن امنیت ثبات و خوشبختی به آن کشور است. سخنگوی روسی امروز میزبان یک نشست روی افغانستان در مسکو می باشد. سخنگو اظهار داشت که پالیسی محکم هند این بوده است که چنان تلاش ها باید تحت رهبری ، مالکیت و کنترل افغان و با اشتراک حکومت افغانستان باشند. سخنگو گفت که اشتراک هند در نشست امروز بسطح غیر رسمی خواهد بود.