حکومت دیروز گفت که زیربنای نظامی بشمول تسهیلات نظارتی در طول مرزها با چین و پاکستان را با در نظرداشت احساس تهدید بهتر می کند

حکومت دیروز گفت که زیربنای نظامی بشمول تسهیلات نظارتی در طول مرزها با چین و پاکستان را با در نظرداشت احساس تهدید بهتر می کند. وزیر دفاع نرملا سیتا رامن ضمن جواب دادن بیک سوال در مجلس سنا گفت که یک تجدید نظر جامع پروگرام نوسازی نظامی در طول سرحدات بعهده گرفته شده  است. وی اظهار داشت که دارایی نظارتی نوین با مستقر نمودن و سایط نقلیه هوایی بدون بشر و مانع یکپارچه پیشرفته نصب کرده می شود