خانم مه روی معامله برکزیت در پارلمان مواجه با شکست شد

قانون گذاران بریتانیا به شدت معامله خروج بریتانیا توسط خانم ترزا مه صدراعظم آنکشور را رد کردند.اعضای مجلس نمایندگان پارلمان برای رد کردن توافق خانم ترزا مه صدراعظم با اتحادیه اروپا از ۴۳۲ تا ۲۰۲ رای دهی کردند.رهبر حزب عمده اپوزیسیون تایید نمود که حزبش پیشنهاد عدم اعتماد را مطرح کرده و گفت که دولت با یک شکست دندان شکن مواجه شد.خانم مه ضمن صحبت بعد از شکست مذکور گفت که دولت امروز برای جر و بحث وقت خواهد گرفت.