خان بهادر پروفسیور شیخ عبدالقادر سرفراز

تهیه و تقدیم کننده: انظر نجمی