خان عبدالغفّار خان

تهیه و تقدیم کننده: محمد آصف جاه