خطابه رئیس جمهور محترم هند آقای رام نات کووند درست پیش از روز جمهوری هند 2020

مترجم : حفیظ الدین

هم شهریان عزیز
درست پیش از هفتاد و یکمین روز جمهوری ما، من به همه شما در هند و خارج از هند، تبریکات گرم و پر حرارت من را تقدیم می کنم.
هفت دهه قبل، بروز بیست و ششم ماه جنوری، قانون اساسی ما نافذ گردید. حتی قبل از آن نیز، این تاریخ اهمیت خاص را حاصل کرده بود. مردم ما بعد از عزم کردن برای کسب نمودن “پورنا سواراج”، از روز پورنا سواراج به هر روز بیست و ششم ماه جنوری از 1930 تا 1947 تجلیل می کرده بودند. بنا بر این، در سال 1950، ما سفر خود بحیث یک جمهوری را بتاریخ بیست و ششم ماه جنوری با تصدیق کردن اصول درج شده در قانون اساسی ما آغاز کردیم. از آن وقت به این سو، هر سال ما روز جمهوری ما را بروز بیست و ششم ماه جنوری جشن می گیریم.
دولت جدید بر سه ارگان – مجلس مقننه، قوه اجرایی و قوه قضایی مشتمل می باشد که لزوماً با هم مربوط و متکی بیکدیگر اند. باز هم، بر زمین، مردم دولت را در بر می دارند. “ما مردم” نیروهای محرک جمهوری هستیم. با ما، مردم هند، قدرت حقیقی برای تعیین کردن آینده جمعی ما وجود دارد.
قانون اساسی ما حقوق را به ما بحیث شهروندان یک ملت دیموکراتیک آزاد داد اما مسئولیت همیشه پیروی کردن از اصول مرکزی دموکراسی ما – انصاف، آزادی، برابری و برادری را نیز بر ما گذاشت. پیروی نمودن از این آرمان های قانون اساسی برای ما آسانتر می شود اگر ما زندگی و ارزشهای پدر ملت را در نظر گیریم. با انجام دادن این کار، ما یک بُعد پر معنی را به مراسم 150مین سالروز تولد گاندی جی ما اضافه خواهیم کرد.

هم شهریان عزیز

حکومت شماری کمپین های رفاهی را راه اندازی نموده است و آنچه بویژه قابل توجه راجع به آنها می باشد این حقیقت است که شهروندان آنهارا داو طلبانه به نهضت های عمومی تبدیل کرده اند. سوچ بهارت ابهیان کامیابی شگفت آور را در وقت چنان کم بدست آورده است. همین روحیه در سایر مساعی می توان دید. خواه ترک نمودن کمک هزینه سوخت پخت و پز باشد خواه تشویق کردن پرداخت های دیجیتال، مرد عادی برنامه های دولتی را خودش ساخته آنها را واقعاً مؤثر ساخته است. موفقیت پردهان منتری “اجوالا یوجنا” باعث فخر است زیرا که هدف هشت کرور بهره بردار بدست آورده شده است. با این، مردم نیازمند دسترسی به سوخت پاک دارند. “پردهان منتری سهج بجلی هر گهر یوجنا” – “سو بهاگیا” – نیز زندگی های مردم را درخشان ساخته است. تحت “پردهان منتری کسان سمّان نیدهی”، بیش از چهار هزار کرور فامیل کشاورز مستحق دریافت کردن کمترین در آمد سالیانه شش هزار روپیه گردیده اند. این کشاورزان را که ما را برای بسر بردن یک زندگی پر وقار می خورانند توانمند ساخته است.

(توقف)

وزارت جی شکتی برای بطور مؤثر تکافو کردن چالش بحران رو به افزایش آب ایجاد شده است. حفظ آب و اداره آب تقدم عالی داده می شوند. من اعتماد دارم که مانند سو چ بهارت ابهیان، جل جیون میشن نیز شکل یک نهضت عمومی را اختیار خواهد کرد.
با بهبود نیازمندترین افراد، هر ابتکار پالیسی حکومت توسط اصل ملت – اول رهبری می شود. راه اندازی جی اِس تی به رویای ما نسبت یک کشور، یک مالیات، یک بازار تحقق بخشیده است. این توسط اسکیم ای نام تکمیل می شود که روند ایجاد کردن یک بازار برای یک ملت را تقویت می دهد و به کشاورزان فائده خواهد رساند. یک تلاش متداوم حکومت برای حتمی کردن انکشاف مجموعی هر قسمت کشور – خواه جمو و کشمیر و لداخ، ایالات در شمال شرق خواه جزایر ما در اقیانوس هند وجود دارد.
امنیت داخلی نیرومند برای انکشاف کشور ضروریست. بنا بر این حکومت چندین اقدام قابل درک را برای تقویت نمودن سیستم امنیتی داخلی انجام داده است.

(توقف)
دسترسی به صحت و تعلیم و تربیه بارها بنیاد حکومت داری خوب بررسی می شوند. در این دو سکتور، ما یک راه طویل را در هفت دهه طی کرده ایم. حکومت توجه خودرا بطور درست بر سکتور صحی با ابتکارات آرزو مندانه اش متمرکز نموده است. حکومت با آغاز کردن پردهان منتری جن اروگیا یوجنا و توسعه دادن ایوشمان بهارت که بزرگترین برنامه عمومی بهداشت و درمان بطور عمومی تمویل شده جهان می باشد توجه و نگرانی اش برای بهبود مردم بی نوارا نشان داده است. مرغوبیت بهداشت و درمان با رسایی اش بهتر شده است. جن اوشدی یوجنا بودجه بهداشت و درمانی مردم عادی را در کشور با تهیه کردن ادویه عمومی مرغوب به قیم ارزان کاهش داده است.

هم شهریان عزیز
بنیاد های یک سیستم تعلیمی معقول در زمان باستانی با تاسیس پوهنتون های بزرگ مانند نالنده و تکشاشیلا بنا شدند. در هند، علم و دانش همیشه گرانبها تر از قدرت، شهرت یا ثروت تلقی شده است. در سنت ما موسسات آموزشی بعنوان معابد یادگیری احترام می شوند. وقتی که کشور ما بعد از حکومت استعماری طویل به عقب ماندگی هل داده شد این معارف بود که بعنوان یک راه به با اختیار سازی ظهور کرد. اگر چه انکشاف موسسات تعلیمی ما زود بعد از استقلال شروع شد در یک محیط قلت وسایل، دست آورد های ما در عرصه آموزش و پرورش یک مسیر قابل توجه را دنبال کرده اند. تلاش ما حتمی نمودن این است که هیچ بچه یا جوان از تعلیم و تربیه محروم نشود. در عین حال ما نیاز به سعی برای رسیدن به معیار های تعلیمی جهانی از طریق اصلاح مداوم سیستم های تعلیمی ما داریم.
هند به دست آورد های اسرو فخر می کند. آنها پیشرفت بیشتر در مشن گگنیان می کنند و ملت با جنب و جوش منتظر پروگرام پرواز فضایی بشری هندی می شود که امسال بیشتر تشدید می شود.
این سال بازی های اولمپیک توکیو نیز می باشد. در حالی که هند بطور عنعنوی یک کار کرد خوب را در شماری ورزش ها نشان داده است نسل نوین بازی کنان و ورزش کاران باعث سر بلندی بیشتر برای ملت در انواع بیشتر از بیشتر ورزش ها در سال های اخیر شده است. در بازی های اولمپیک سال 2020، دسته هندی توسط تشویق ها وخواهشات نیک میلیون ها شهروند هندی پشتیبانی خواهد شد.

(توقف)
یک منبع دیگر سربلندی برای کشور ما جامعه هندی خارج از کشور بوده است. در دوران بازدید های من خارج از کشور، مشاهده کرده ام که هندیان نه فقط موجب خوشبختی برای زمین های قبول شده شان شده اند بلکه آنها تصور هند را نیز در مقابل جامعه جهانی بهتر کرده اند. بسیاری از آنها سهم های بزرگ در مساعی مختلف داده اند.

هم شهریان عزیز
من هیچ چیز بجز ستایش بزرگ برای قوای مسلح، قوای نیم نظامی و نیروهای امنیتی داخلی ما ندارم. قربانی های شان برای حفظ کردن تمامیت و وحدت کشور ما یک داستان شجاعت و انضباط بی نظیر را ارائه می دهند. کشاورزان، دکترها و پرستاران، معلمین که علم و ارزش ها می دهند، سائنسدانان و انجینیر ها، جوانان هوشیار و فعال، اعضای کوشای نیروی کار ما، کار آفرینانی که به ثروت اقتصادی ما سهم می دهند، هنرمندانی که فرهنگ ما را غنی می سازند، پیشه وران سکتور خدمتی که ستایش جهانی را یافته اند، هم وطنان ما که در چندین عرصه دیگر فعالیت سهم می دهند و بویژه دختران انعطاف پذیر ما که به ارتفاعات نوین دست آورد ها باوجود شرایط سخت صعود کرده اند – همه آنها باعث سر بلندی ملت ما می شوند.
در اوایل این ماه، فرصتی برای گفتگو کردن با بعضی از انجام دهندگان داشتم که کار قابل ستایش را در ساحات مختلف کرده اند. آنها با کار خاموش شان، سهم های بزرگ به ساحات مختلف بشمول علوم و نو آوری، ورزش ها، با اختیار سازی افراد معلول، کشتکاری و جنگل سازی، با اختیار سازی زنان و اطفال، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، احیای شکل های قدیم هنر و تهیه کردن غذا و تغذیه به مردم نیازمند داده اند. مثلاً خانم عارفه جان صنایع دستی نمدا را در جمو و کشمیر احیا کرده است، خانم رتناولی کوتّاپلّی به مریض هایی خدمت می کرده است که از تالاسمی در تلنگانه رنج می برند، خانم دیوکی امّا ثروت جنگلی را با تلاش های انفرادی اش در کیرل انکشاف داده است، آقای جامکهوجنگ میساوُ زندگی های چندین نفر را بوسیله مساعی اش برای انکشاف جامعه در منی پور بهبود داده است و آقای بابر علی تعلیم تربیه را به بچه های محروم از مزایای اجتماعی و اقتصادی در بنگال غربی از زمان طفولیت اش تهیه می کرده است. چنان مثال های بی شمار وجود دارند. من فقط تعداد کمی از آنها را ذکر کرده ام. آنها با نمونه نشان می دهند که مردم معمولی سهم های فوق العاده داده می توانند. یک تعداد بزرگ سازمان های داو طلب نیز وجود دارد که به پروژه ملت سازی و تکمیل نمودن ابتکارات حکومت سهم می داده اند.

هم شهریان
ما حالا در سومین دهه قرن بیست و یکم هستیم. این دهه صعود هند نوین و یک نسل نوین هندیان خواهد بود. بیشتر از بیشتر افراد متولد شده در این قرن در سخن ملی اشتراک می کنند. با گذشت وقت، ما پیوند های زندگی با مبارزه بزرگ آزادی ما را به تدریج از دست می دهیم. اما هیچ سبب نگرانی راجع به تسلسل اعتقاد هایی وجود ندارد که آنرا رهبری کردند. با پیشرفت ها در تکنالوژی، اذهان جوان امروز بطور بهتر مطلع و پر اعتمادتر هستند. نسل آینده بطور پر زور متعهد به ارزش های اصلی ملت ما می ماند. برای جوانان ما، ملت همیشه اول می آید. با آنها، ما شاهد ظهور یک هند نوین می شویم .
ایدهال های مهاتما گاندی در تلاش های ملت سازی ما مناسب می مانند. درون گرایی راجع به پیام راستی و عدم تشدد مهاتما گاندی که ضروری تر در زمان ما شده است باید قسمتی روال روزانه ما باشد.

مردم بویژه جوانان وقتیکه آنها برای یک مقصد مبارزه می کنند نباید هدیه آهنسا را فراموش کنند که گاندی جی به نوع بشر داد. تعویذ گاندی جی برای تعیین نمودن این که آیا یک فعل درست است یا نادرست شامل حال عملکرد دموکراسی ما نیز می باشد. هر دو حکومت و اپوزیسیون نقش های مهم برای بازی کردن دارند. هنگام اظهار کردن نظریات سیاسی شان، هر دو باید با یکدیگر برای حتمی نمودن این پیشروی کنند که انکشاف کشور و بهبود مردمش بطور مرتب پیشبرده شوند.

هم شهریان عزیز
چون روز جمهوری ما یک تجلیل از قانون اساسی ما است بگذارید خطاب من را با این کلمات معمار عمده اش، بابا صاحب امپیدکر به پایان رسانم .

“اگر می خواهیم که دیموکراسی را نه فقط در شکل بلکه در حقیقت نیز نگاه داریم، ما چه باید به کنیم؟ اولین چیز در عقیده من که باید به کنیم به سرعت پیروی کردن از میتودهای قانون اساسی برای حاصل کردن اهداف اجتماعی و اقتصادی ما می باشد”.

این کلمات همیشه راه ما را روشن کرده اند. این کلمات راه جلو به شکوه های نوین را به ما به صورت متداوم نشان خواهند داد.

شهریان عزیز
تصور جهان به عنوان یک فامیل خوش بافت بزرگ داده شده در پیام مای “وسودهایوا کوتمباکم” مناسبات ما با سایر ملل را تقویت می دهد. ما ایدهال های دیموکراتیک ما و ثمر های انکشاف ما را با تمام جهان تسهیم می کرده ایم.

ما یک سنت دعوت کردن از سران کشور های خارجی برای اشتراک نمودن در مراسم روز جمهوری ما داریم. من خوشحال هستم که امسال دوست برجسته ما، رئیس جمهور برازیل آقای بولسونارو فردا در مراسم روز جمهوری ما اشتراک خواهد کرد.

وقتی که هند و هندیان پیشروی می کنند، ما متعهد به مشغول شدن با جامعه جهانی برای بنا کردن یک آینده محفوظ و خوش بخت برای خود ما و برای همه نوع بشر می مانیم.
من یک بار دیگر تبریکات روز جمهوری من را به همه شما می رسانم و بهترین خواهشات من برای آینده درخشان شما را تمدید می کنم.

جی هند!