خطابۀ رئیس جمهور هند بمناسبت روز جمهوری هند ۲۰۱۸

هم شهریان عزیزم

۱

تبریکات به همه شما درست پیش از شصت و نهمین روز جمهوری ما . این یک روز برای همه ما برای جشن گرفتن و احترام گزاردن به ملت ما و حق حاکمیت ما می باشد. این یک روز برای با تشکر یادآوردن تلاش ها و قربانی های بزرگ ملیونها مبارز آزادی است که با  خون و عرق شان ما را استقلال  دادند و جمهوری ما را آفریدند. بالا تر از همه، این یک روز برای عزیز داشتن ارزش های جمهوری خواه ما است .

۲

یک جمهوری مردم اش می باشد. شهروندان فقط یک جمهوری را نمی سازند و حفظ می کنند. آنها سهم داران نهایی و در حقیقت ستون هایش می باشند. هر یک از ما یک ستون – سربازی که از جمهوری ما دفاع می کند ، کشاورزی که جمهوری ما را می خوراند ، قوایی که جمهوری ما را محفوظ نگاه می دارند ، مادری که جمهوری ما را می پرورد ، دکتری که جمهوری ما را شفا می دهد ، پرستاری که پرستاری جمهوری ما می کند ، کارگر بهداشتی که جمهوری ما را پاکتر و پاکیزه می سازد ، معلمی که جمهوری ما را تعلیم می دهد ، سائینسدانی که  برای جمهوی ما نو آوری می کند ، فن شناس موشکی که جمهوری ما را بر یک مسیر نوین می گذارد ، قبائلی خردمند که محیط زیست را نگاه داری می کند، انجینیری که دوباره  جمهوری ما را تصور می کند ، کارگر ساختمانی که جمهوری ما را بنا می کند، اتباع ارشدی که با فخر فکر می کنند که آنها تا کجا  جمهوری ما را آورده اند، جوانانی که در آنها انرژی ، امیدها و آینده جمهوری ما قراردارند و بچه های عزیز ما که برای جمهوری ما خواب می بینند می باشد.

۳

چندین نفر دیگر وجود دارند که به جمهوری ما در طرق گونا گون سهم می دهند و ممکن است که  من آنها را ذکر نکرده باشم. روز جمهوری مبارک به همه شما .

۴

هند بتاریخ بیست وششم ماه جنوری سال ۱۹۵۰ یک جمهوری گردید . این دومین سنگ میل بزرگ درروند ملت سازی ما بود. استقلال اندکی بیش از دو سال قبل آمده بود.اما این با طرح نمودن و اتخاذ کردن قانون اساسی – و تولد جمهوری هند بود که ما رفتار مساوات بین همه شهروندان بدون لحاظ مذهب ، منطقه و  یا جامعه  را واقعاً حاصل کردیم . این رفتار مساوات آزادی ما را تکمیل نمود که هنگام استقلال آمده بود و یک سومین اصل هر دو مساعی تعاونی جهت ایجاد کردن جمهوری ما و هندی که ما برای آن خواهش داشتیم را نیز تعریف کرد. این اصل اخوت بود.

۵

استقلال بعد از یک مبارزه بزرگ که درآن ملیون ها نفر اشتراک کرده بودند آمده بود. آنها همه شان را دادند. بسیاری آنها زندگی های شان را دادند. مردان و زنان با الهام و رهبری مهاتما گاندهی که ما را به آزادی بردند می توانستند متکی بر حصول استقلال شوند . آنها می توانستند غافل شوند و از آزادی سیاسی راضی بمانند اما آنها استراحت نکردند . بجای آن آنها مساعی شان را دو برابر کردند. آنها خودشان را در روند نوشتن یک قانون اساسی مشغول کردند. آنها قانون اساسی را نه فقط بعنوان یک قانون اساسی برای یک ملت نوین بلکه بعنوان یک کتاب مقدس برای تغیر اجتماعی نیز دید.

۶

تشکیل دهندگان قانون اساسی ما مردان و زنان دور اندیش بزرگ بودند. آنها برتری حکومت قانون و حکومت بوسیله قوانین را فهمیدند. آنها یک مرحله مهم در زندگی ملی ما را نمایندگی کردند. ما خوشبخت هستیم که میراث اش را در شکل قانون اساسی و جمهوری به ارث برده ایم.

هم شهریان

۷

درس ها از آن مدت تشکیل دهنده ، مدتی که  جمهوری ما را شکل داد تا این روز برای ما مفید می باشند. آنها برای ما سودمند درآنچه می کنیم ، هر جایی که کار می کنیم، هر هدفی که ما می خواهیم می باشند. این درس ها پروژه ملت سازی ما را  بصورت متداوم  تحریک می کنند. ملت سازی یک پروژه بزرگ می باشد اما این تدوین یک ملیون بلکه یک بلیون پروژه کوچکتر نیز می باشد و هر یک همان قدر مقدس است که دیگری می باشد. ملت سازی درباره بنا کردن یک فامیل ، بنا کردن یک همسایگی ، بنا کردن یک اجتماع،  بنا کردن یک شرکت ، بنا کردن یک موسسه و بنا کردن جامعه نیز می باشد.

یک ملت شادمان و با فرصت مساوی توسط فامیل ها و جوامع شادمان وبا فرصت مساوی بنا می شود. فامیل هایی که  دختران همان حقوق و همان دسترسی به آموزش پرورش و توجه صحی دارند که پسران دارند . حکومات پالیسی ها و قوانین را برای حتمی کردن انصاف به زنان معرفی کرده می توانند . اما این پالیسی ها و قوانین فقط توسط فامیل ها و جوامع ای موثر ساخته شده می تواند که باید صداهای دختران ما را بشنوند. مانمی توانیم گوش های ما را به آرزو های شان برای تغیر ببندیم .

یک ملت پر اعتماد و نگاه کننده به جلو توسط مردم جوان نگاه کننده به جلو بنا می شود. بیش از ۶۰ فیصد هم شهریان ما  عمر کمتر از ۳۵ سال دارند. این در آن ها می باشد که امیدهای ما قرار دارند. ما گامهای بزرگ در گستردن سواد برداشته ایم. حالا ما باید مرز های تعلیم و تربیه و  علم را توسعه دهیم . آرزو ما باید اصلاح کردن ، ترفیع دادن و توسعه نمودن سیستم تعلیم ما و ساختن آن مناسب برای حقایق اقتصاد دیجیتال، ژنتیک ، رباتیک ، اتوماسیون قرن بیست ویکم باشد.

چندین پروگرام و ابتکار برای مجهز کردن جوانان ما با تعلیم و تربیه و هنر ها برای مسابقه در جهان راه اندازی شده اند. وسایل قابل ملاحظه برای این پروگرام ها مختص شده اند. این وظیفه مردم جوان با استعداد ما می باشد که از این فرصت ها زیادترین استفاده کنند.

 یک ملت خلاق توسط اطفال خلاق بنا می شود . این باید هدف قوی ما باشد.  لازم می آید که سیستم مکتبی ما اطفال ما را به فکر کردن وتعمیر نمودن نه فقط به یاد سپردن وتکرار نمودن تشویق کند. ما گام ها را برای اداره کردن گرسنگی برداشته ایم. اما چالش سوء تغذیه و آوردن خرد خوراک ها به کام هر بچه هنوز وجود دارد. این برای انکشاف هر دو بدنی و شناختی اطفال ما و برای آینده کشورما مهم می باشد. لازم می آید که ما در سرمایه بشری ما سرمایه گذاری کنیم .

یک ملت با فکر مدنی توسط همسایگی ها با فکر مدنی خواه در شهر های ما باشد و یا در دهات ما بنا می شود.  جایی که  ما فضا، خلوت و حقوق همسایه ما را احترام می کنیم . جایی  که ما هنگام تجلیل نمودن از یک فیستوال و یا هنگام متوسل شدن به یک  احتجاج و یا در موقع دیگری همسایه گان ما را به ستوه نمی آوریم . جایی که کسی با نقطه نظر دیگری- حتی در یک زمینه  تاریخی نیز بدون تمسخر نمودن وقار و فضای شخصی یک هم شهری اختلاف داشته می تواند. این اخوت عملی است .

یک ملت بایک احساس از خود گذشتگی توسط شهروندان و یک جامعه بنا می شود که از خود گذشتگی را قبول می کند. جایی که گروپ های رضاکار جاهای عمومی مانند ساحل ها و رود ها را پاک می کنند و متوجه اطفال یتیم و مردم بیخانمان و حتی برای جانوران بیخانه می شوند. جایی که ما خون ویا یک عضوبدن را برای کمک نمودن به یک هم شهری که شاید یک اجنبی به ما باشد اهدا می کنیم. جایی که افراد آرمان گر به جاهای دور دست برای آموختن بچه ها و تغیر دادن زندگی های شان با جادوی آموزش و پرورش سفر می کنند. آنها این را به این سبب انجام نمی دهند که کسی از آنها خواسته است بلکه به علت یک خواهش از درون این را به عمل می  آورند.

جایی که یک فامیل مرفع یک حق را داوطلبانه ترک  می کند- آن میتواند امروز اِل ‍پی جی با کمک هزینه باشد و فردا حق دیگری تا یک فامیل دیگر که یک نیاز بزرگتر دارد از آن استفاده کند. بیایید همه ما حقوق و حقوق ویژه ما را تطبیق کنیم و بعد از آن به اعضای یک زمینه متشابه با حقوق ویژه کمتر ، آنانی که از آنجا سفر را آغاز می کنند که از آن ما گاهی آغاز کردیم نگاه کنیم و هر یک از ما باید به باطن خود بنگرد و بپرسد آیا نیاز اش از نیاز ام بزرگ تر می باشد . روحیه بشر دوستی و دادن، قسمتی فرهنگ قدیمی ما می باشد. ما باید آنرا تجدید کنیم.

یک ملت بطور فرهنگی پر جنب و جوش توسط یک خواهش جمعی که سنن کلتوری ، اشکال هنر و هنرهای دستی را عزیز نگاه دارد و حفظ کند بنا می شود. خواه این ها هنر پیشه های تیاتر ملی ، موسیقی دانان عنعنوی ، بافندگان و کارگران کارگاه دستی دستی باشند و یا آنانی که فامیل های شان از قرن ها اسباب بازی چوبی شگفت انگیز را با دست می ساخته اند و یا اقلام روزمره ساخته شده از خیزران .

یک ملت انضباط داده شده و بطور اخلاقی بلند توسط موسسات انضباط داده شده و بطور اخلاقی بلند بنا می شود. موسساتی که روابط برادرانه با سایر موسسات را احترام می کنند. موسساتی که بی عیبی ، انضباط و حدود فعالیت شان را بدون بمخاطراه انداختن فضیلت نگاه می دارند. موسساتی که همیشه مهمتر از افراد آنجا ساکن می باشند و موسساتی که متصدی ها و اعضا هرسعی برای کار کردن مطابق به منصب شان را  که آنها بحث امنای مردم اشغال می کنند بعمل می آورند.

۸

و بدون تردید مرحله عالی پروژه ملت سازی هند سهم دادن به بنا  کردن یک جهان بهتر – یک جهان مرکب و چسبنده ، یک جهان در صلح با خودش و در صلح با طبیعت می باشد. این آرمان واسودهایوا کوتمباکم یعنی آرمان بودن جهان، یک فامیل می باشد. این آرمانی است که شاید در زمان تنش ها و دهشت افگنی امروز غیر عملی بنظر آید. اما این آرمانی می باشد که هند را تا هزاران سال الهام بخشیده است و آن آرمان در خود ساخت ارزش های قانون اساسی ما می توان احساس کرد. اصول همدردی، کمک کردن به افراد   نیاز مند، بنا کردن  استعداد های همسایه گان ما و حتی همسایه گان دور، جامعه ما را پی بندی می کنند. این همان اصول می باشند که ما به  جامعه بین المللی می آوریم.

۹

هدف چنان اصول، فامیل هندی جهانی ما نیز می باشد. وقتی که هندیان مقیم در خارج دچار چالشهای بشری و یا همانندی می شوند این برای ما طبیعی است که بحیث یک کشور به آنها برسند. ما چنان کرده ایم و بصورت متداوم خواهیم کرد.

هم شهریان

 ۱۰

من قبلاً به مدت پرشکوه میان استقلال و روزه جمهوری ما اشاره کردم. این یک مدت تلاش مداوم فداکاری ، عزم و تعهد به بهتر کردن کشور ما و درست کردن اشتباه های ما بود. امروزما در یک موقع متشابه قرار داریم . ما چیزهای زیاد را بحیث یک  ملت به دست آورده ایم اما کار زیاد برای انجام دهی  می ماند. ما نیاز مند کار کردن روی این در روحیه نسلی می باشیم که ما را جمهوری ما داد.

۱۱

در سال ۲۰۲۰ ، جمهوری ما هفتاد ساله خواهد بود. در سال ۲۰۲۲ ما جشن هفتاد و پنجمین سالروز استقلال ما را خواهیم گرفت. اینها موقع های خاص می باشند و ما باید به طریق رهبران نهضت ملی ما و تشکیل دهندگان قانون اساسی ما برای بنا کردن عمارت یک هند بهتر – هندی که هر شهروند برای تحقق بخشیدن به پتانسیل کامل اش قادر خواهد بود سعی کنیم . هندی که بجای مستحق اش در قرن بیست ویکم خواهد رسید.

۱۲

ما نیاز به بیشتر بهتر کردن زندگی های کشاورزان زحمت کش داریم . مانند مادرها ، آنها برای خوراندن ما – بیش از یک بلیون نفر ما زحمت می کشند. ما نیاز به بطور متداوم مدرنیزه کردن و تقویت نمودن سکتور تولیدی استراتیژیک ما داریم  تا تجهیزات ضروری را به پرسنل دلیر قوای مسلح ما و پلیس و قوای نیم نظامی ما تهیه کنیم .ما نیاز به پیشرفت سریع بر اهداف انکشافی دوامدار  – اهدافی که مارا متعهد به ختم کردن تنگدستی و گرسنگی، دسترسی عمومی به تعلیم و تربیه مرغوب ، توجه صحی  و به دادن فرصت مساوی به دختران ما در هر عرصه کنند داریم . ما نیاز  به فراهم کردن انرژی پاک ، سبز ، سودمند و قابل استطاعت به مردم ما داریم. ما نیاز به    حتمی نمودن این داریم که خانه برای همه یک حقیقت برای ملیون ها فامیل که منتظر خانه خودشان هستند شود. ما نیاز به ساختن هندی جدید داریم که هر دو یک سرزمین استعداد و یک سرزمین فرصتهای نامحدود برای آن استعداد باشد.

۱۳

بالاتر از همه ، جمهوری ما نمی تواند بدون تکافو کردن نیاز های اساسی و وقار ضروری برادران و خواهران کمتر مرفه ما استراحت کند و یا راضی باشد . من افراد از یک زمینه اجتماعی و اقتصادی کمتر ممتاز ، جوامع ضعیفتر و فامیل هایی را ذکر می کنم که هنوز در تهیدستی  زندگی می کنند. این تعهد مقدس ما است که بلای تهیدستی  را در کمترین وقت امکان پذیر خاتمه دهیم. این برای جمهوری ما خیلی ضروری است .

هم شهریان

 ۱۴

قول یک هند پیشرفته ما را با اشاره صدامی زند. این مرحله نوین پروژه ملت سازی ما است که ما به راه انداخته ایم. این جمهوری است که مردم جوان ما نیازمند جلوبردن و تقویت نمودن  آرزو و آرمان هایشان طبق تصورشان هستند و من اعتماد دارم که تصور، آرزو و آرمان هایشان همیشه از هر دو ارزش های جمهوری خواه ما و روحیه  باستانی هندی الهام خواهند گرفت.

۱۵

با این کلمات من یک بار دیگر آرزومند یک  روز جمهوری خیلی مبارک و یک آینده خیلی درخشان و برآورنده برای همه شما هستم.

تشکر

 ! جی هند