خطابۀ رئیس جمهور هند در آستانۀ سالروز آزادی سال ۲۰۱۷ میلادی

رئیس جمهور هند رام نات کووند بمناسبت هفتاد و یکمین روز آزادی هند از “راشتراپتی بهاون” یا کاخ ریاست جمهوری هند، دهلی جدید به ملت خطاب نمود.

 هم وطنان عزیز ! سر گرم در وظیفه ملت سازی

روی فرصت تکمیل ۷۰ سال آزادی ما تبریکات صمیمانه قبول بفرمائید ملت ما فردا جشن ۷۱ مین سالگرد آزادی را بر گزار خواهد نمود . بر آستانه این سالروز من تمینات نیک به همه شما تقدیم می دارم.

بروز ۱۵ م اگست ۱۹۴۷ ما یک ملت آزاد گردیده بودیم. حق حاکمیت ، مسئولیت برای تشکیل بخت ملت ما از تاج بریتانیا به مردم هند انتقال یافت. بعضی ها این پروسه را بعنوان ” انتقال قدرت ” نیز قرار داده اند.

ولی فی الواقع وی فقط انتقال قدرت نمود بلکه چیزی خیلی بیشتر از آن بود. وی بود تعبیر مدل شدن یک خواب که ینا کان ما و مبارزین آزادی برای کشور دیده بودند. اکنون ما برای تصور کردن و بنا ساختن یک ملت نوین آزاد هستیم.

درک نمودن این مطلب حایز اهمیت می باشد که این خواب برای هندوستان آزاد در قریه های عادی ما ، در فلاح و بهبود مردمان نادار و مستضعفین ما ،و در انکشاف هم رویه کشور ما ریشه دارد.

برای این آزادی ما منت کش آن مبارزین آزادی بیشمار هستیم که ما را برای به این مقام رساندن قربانی های عظیم دادند. چنّما  ملکه کتور لکشمی بای ملکه جهانسی ، متانگینی هازرا قهرمان و شهید نهضت ترک گوی هند وغیره امثال زیاد در این فهرست وجود دارند.

ماتانگنی هازرا یک زن سال خورده بود که تقریباً ۷۰ سال داشت. وی بوسیله پلیس مستعمراتی در تاملوک بنگال وقتی کشته شده بود که از یک مارش تظاهراتی مسالمت آمیز راهنمای می کرد. وی  وقتی در گزشت که “وندی ماترم” ورد زبان و امید هندوستان آزاد در قلب  وی بود.

 

مبارزین آزادی قبیل سردار بهگت سنگ ، چندر شیکهر آزاد ، رام پرساد بسمل ،  اشفاق الله خان ، برسا مندا ، و هزاران دیگر زندگانی های شان را بخاطر ما قربان کردند. ما هر گز آنها را فراموش کرده نمی توانیم.

خوش بختانه ،از اوایل ایام مبارزه آزادی ماهم یک کهکشان رهبران انقلابی که از کشور ما راهنمایی فرمودند ، وجود می داشت.

هدف شان فقط حصول آزادی سیاسی نبود. مهاتما گاندی بر  کردار اخلاقی هند و جامعه هند تاکید می نمود. اصول گاندی جی حتی امروز

مربوط می باشند. در این مبارزه سراسر ملتی برای آزادی و اصلاح گاندی جی تنها نبود. نیتا جی سبهاش چندر بوس  با این قول از مردم ما تشویق و ترغیب نموده بود. “مرا خون بدهید ، من به شما آزادی خواهم داد” . بر این قول نیتا جی ملیون ها تن هندیان برهبری وی در مبارزه آزادی شریک شدند و جان و مال خودرا نثار کردند.

نهرو جی بر این مطلب تاکید وارد می آورد که ارث و سنن دیرینه هند که مارا عزیز هستند با تکنولوژی و تلاش در جهت  مدرن سازی هم زیست کرده می توانند.

سردار پتیل اهمیت وحدت و هم آهنگی ملی را در ما تزریق نموده و نیزبه ما درس  یک کردار منظم برای ملت داد.

بابا صاحب بیم راو امبیدکر از ما برای ارزش های طرز حکومت مشروعی و قانون اساسی ، حکومت قانون و ضرورت شدید برای آموزش و پرورش تقاضا کرد.

من فقط چند مثال رهبران ممتاز و مجلل ارایه نموده ام. می توانم نام های بسیاری دیگران در این فهرست برای شما بیان کنم.حلقه  آن نسل که برای ما آزادی آورده خیلی وسیع بود.آنها مردان و زنان بودند که از تمام قسمت های کشور ما و یک عده احزاب سیاسی و افکار اجتماعی نمایندگی داشتند.

ما نیاز داریم  که از آن مبارزین آزادی دلیر که بسیاری از میان آنها حتی زندگانی های شان را قربان کردند ،  الهام بگیریم. ما نیاز داریم که همان روحیه را در وظیفه تعمیر و بنا سازی ملت بکار ببریم.

فشار بر اساس اخلاقی پالیسی و اقدام ، عقیده در وحدت و نظم و ترتیب ، عقیده در یک ترکیب ارث و علوم و بهبودی حکومت قانون و تعلیم ، این همه در یک اشتراک ما بین شهروندان و دولت واقع بود.

 

بدین طریق است که ملت ما بوسیله اشتراک مابین شهروندان ودولت ، مابین منفرد و جامعه ، مابین یک فامیل و جامعه وسیعتر بنا شده است.

هم وطنان عزیز !

بخاطر دارم یک رسم از روزگار طفلگی  خود ، وقتیکه در کدام یک فامیل مراسم عروسی وجودداشت سایر قریه مسولیت ویرا بردوش گرفت و سهیم می شد.صرفنظر از نژاد یا  جامعه، عروس دختر نه فقط  فامیل واحد بلکه سایر قریه می شد.

همسایگان و دیگران که  در قریه زندگی می کردند متوجه به مهمانان می شدند و تصدی ترتیبات مختلف را بدست می گرفتند. بسیاری فامیل ها برای این چنین سهم واعانه دست های خود را دراز می کردند. یک فامیل حبوبا ت غذایی برای مراسم ازدواج می فرستاد، دیگری سبزیجات و یک سوم با اقلام دیگر کمک می داد.یک احساس سهم واشتراک و اتکا ء باهمی وجود می داشت. اگر شما بوقت ضرورت به همسایگان خود کمک می دهید آنها نیز خود بخود به  یاری شما  خواهند آمد .

امروز در شهرهای بزرگ ما حتی همسایگان خود را نمی شناسیم . در شهرها باشیم یا در قریه ها، تجدید آن احساس سهم و اشتراک  حایز اهمیت می باشد.این امر مارا یک جامعه بیشتر نجیب و خوشحالتر

خواهد ساخت و در فهمیدن  یک دیگرواحترام افکار باهمی  کمک خواهد نمود.

هموطنان عزیز !

این روحیه احترام افکار دیگران، خدمت اجتماعی و  جذبه داوطلبی هنوز در هند می ماند. بسیاری مردمان و سازمان ها وجود دارند که  با خاموشی و کاردارانه برای ناداران و مستضعفین کار می کنند. آنها برای کودکان بی یارومددگار مدرسه هارا اداره می کنند، ازحیوانات  و پرندگان پاسداری می کنند و به جوامع قبائلی آباد در نواحی دور افتاد و دشوار گزر آب فراهم می نمایند. یا آنها در رودخانه ها و مقامات عمومی عملیات

پاکسازی را انجام می دهند. آنها واقعاً ملت سازان هستند و ما نیاز داریم از آنها الهام و تشویق بگیریم .

 

ما باید  برای تضمین نمودن این مطلب با وحدت و مقصود فعالیت نماییم که سودهای پالیسی های دولت به تمام طبقات جامعه برسند. برای این هدف اشتراک مابین شهروندان ودولت ضروری می ماند.

* دولت کمپائن نظافتی “سوچ بهارت” شروع کرده است- این اسکیم برای همه ما تضمین نمودن” سوچ بهارت “یعنی هند نظیف دلالت می کند.

* دولت توالت ها را بنا می کند یا در بنا سازی توالت ها کمک می دهد- اما برای همه ما لازم است که آن توالت ها را بکارببریم وهند را یک کشورعاری از رفع حاجت در فضا باز بسازیم .

* دولت زیربناء مخابرات را  تهیه می نماید – اما برای هر یک از ما لازم است که خدمات انتر نیت را بخاطر اهداف راست بکار ببریم ، برای پر کردن  فرقهای معلومات ، ایجاد نمودن مواقع وفرصتها ، و افزودن تماس های تحصیلاتی و اطلاعاتی .

* دولت از فکر” بیتی بچاو بیتی پرهاو” یعنی پرورش وتحصیل دختران  تشویق می کند. ولی تضمین نمودن این مطلب برای همه ما لازم است که با دختران ما رفتار تبعیض آمیز رواج ندارد و آنها خوبترین آموزش و پرورش بیابند.

* دولت قوانین را وضع و نفاذ شان  را محکم کرده می تواند- ولی این مطلب به ذمه همه ما است که شهروندان پائبند قوانین بشویم  و یک جامعه پائبند قانون را تشکیل به دهیم .

* دولت برا ی شفافیت و خاتمه فساد در استخدام دولتی و تهیه انجام وخدمات کوشان است .- اما این وظیفه هریک از ما می باشد که درزندگانی روزانه به ضمیر خود مان پاسخ بدهیم .

* دولت برای خاتمه مالیات متعدد و گونا گون وآسان سازی معاملات خرید وفروخت ، قانون مالیات اقلام و خدمات یا جی اِس تی را به اجرا در می آورد – ولی این قانون را یک جزو لازمی معاملات روزانه و کلتور تجارتی ما ساختن مسؤلیت هریک از ما می باشد.

خوشحالم که انتقال سیستم جی اِس تی بدون زحمت صورت گرفته است. این امر برای همه ما مایه افتخار است که مالیاتی که می پردازیم برای بنا سازی ملت و برای کمک به

 

 

 

مردمان نادار و برای بناسازی زیر بناء شهری وروستایی و برای تحکیم دفاع های سرحدی ما بکار برده می شود .

هم وطنان عزیز

در سال ۲۰۲۲ کشور ما ۷۵ سال  آزادی را بتکمیل خواهد رساند. این عهد ملی ما است که بعضی مقاصد مطلوب برای یک هند نوین را تا آن وقت حاصل کنیم .

وقتیکه ما درباره هند نوین حرف می زنیم ، مطلب ما چیست ؟ بعضی پارامتر ها ی ظاهری قبیل یک خانه برای هر فامیل ، نیروی برق بر مطالبه ، سرکها و تله مخابرات خوبتر ، یک شبکه مدرن راه آهن ، عمران سریع و دوامدار وجود دارد.

بعلاوه ، اموردیگر نیز وجود دارند . هند نوین باید آن ترکیب بشر دوست جدانشدنی را شامل دارد که در دی اِن اِی ما است و کشور و تمدن ما را مشخص ساخته است. هند نوین باید جامعه ای باشد که به سوی آینده و برراه عمران  بشتابد ولی یک جامعه شفیق و دلسوز باشد.

*یک جامعه شفیق و دلسوز آن است که در آن طبقات عقب مانده مرسومی قسمت پروسه

انکشاف ملی ما باشند.

* یک جامعه شفیق و دلسوز آن است که درآن جمعیت ها در نواحی و ولایات سرحدی  که

بعضی  اوقات یک احساس بیگانگی را فکر کرده باشند، بعنوان برادران خواهران در آغوش

گرفته شوند

* یک جامعه شفیق و دلسوز آن است که در آن کودکان وشهروندان سالخورده و بیمار و ناداران و مستضعفین همیشه در مد نظر ما باشند و در جائیکه ما بر برادران و خواهران معیوب برای تضمین نمودن این مطلب توجه ویژه مبزول داریم که آنها در تمام حلقه های زندگانی فرصتهای مساوی بیابند.

* یک جامعه دلسوز و طرفدار تساوی آن است که براساس جنس یا دین تبعیض نکند.

* یک جامعه شفیق و دلسوز آن است که سرمایه بشری ما را غنی و نسل جوانسال ما را بوسیله  بهبود موسسآت تحصیلاتی قابل تماس و تحمل شدنی وبامعیار جهانی مجهز بسازد ، و در جائیکه معیار حفظ صحت وتغذیه یک چالش نباشد .

 

فقط با همه این اختصاصات و کیفیات ما یک هند نوین را بنا خواهیم کرد جائیکه هر شهروند هندی برای برآوردن پوتانسیل خود مجهز باشد و بنحوی این کار را انجام بدهد که هریک از ما مطمئن  و خوشحال شود و هریک از ما به جامعه و کشور کمک و سهم بدهد.

من مطمئن هستم که یک اشتراک محکم مابین  شهروندان و دولت مارا خواهد گذارد تا اهداف هند نوین را بر آوریم . تحمل و تفاهم بس بزرگ شما در ایام مابعد خارج شدن پول

رائج از گردش و حمایت صمیمانه شما در مبارزه علیه فساد و پول سیاه نشان گر یک جامعه مسؤل و روشن فکر می باشد. خارج شدن پول رائج از گردش به مساعی ما در جهت تشکیل یک  جامعه راستکار تقویت داده  است. ما باید این روحیه و این جنبش را نگهداریم .

 هم وطنان عزیز  !

ضرورت برای  اتخاذ نمودن تکنالوژی نیز وجود دارد. باید ما تکنالوژی را برای با قدرت ساختن مردمان ما و حصول هدف خاتمه ناداری در یک نسل واحد بکار ببریم .

ناداری و هند نوین همساز نیستند .

امروز، جهان با تمجید و ستایش به سوی هند نگاه می کند. کشورما بعنوان یک بومی مسول جهانی ، یک اقتصاد روبه افزایش ویک تصفیه ساز بسیاری چالش های بین المللی       قبیل تغییر آب و هوا ، فواجع ، تصادفات ، بحران های بشری ، رادیکال گرایی و ترورزم  ملاحظه می شود.

بازی های اولمپیک توکیو سال ۲۰۲۰ به ما فرصت دیگری برای افزودن تفاهم ما در چشمان جهانی فراهم می نماید. دوران سه سال آینده باید ما خودرا در این مسیون ملی کاملاً فرو ببریم . آژانس های دولتی ، هئیت های ورزشی و تشبثات تجارتی نیاز دارند در شناختن و پشتیبانی نمودن از ورزشکاران با صلاحیت ما و به آنها فراهم نمودن تسهیلات

تربیوی معیارجهانی شریک و سهیم باشند. تا آنها در توکیو حتی بیشتر کامیاب شده بتوانند.

منحیث شهروندان و کودکان هند –  خواه درمیهن زندگی می کنیم ویا در خارج ، ما از خود بپرسیم که چه طور به افتخارکشور خود علاوه کرده می توانیم .

 

هم وطنان عزیز !

برای ما فکر کردن درباره فامیل های خود مان طبیعی است ، ولی باید ما درباره جامعه خود نیز فکر کنیم. بایدما به سوی تقاضایی در جهت درجه فوق صفت عآری از نفس پسندی وفداکاری و چیزی علاوه از وظیفه توجه مبذول بداریم . یک مادر که بچه خود را

پرورش می کند فقط وظیفه ای را انجام نمی دهد ، وی یک صفت بی نظیر عآری از نفس پسندی و فداکاری را نمایش می دهد.

*سربازان ما که در گرمی روز در صحرا، یا بر قله یک کوه سرد از سرحدات ما   پاسداری می کنند ،محض وظیفه شان را انجام نمی دهند. آنها یک  در جه اضافی صفت عآری از نفس پسندی و فداکاری را جلوه گر می سازند.

* قوای پلیس و نیمه نظامی ما که دلیرانه با ترورزم یا جرائم مقابله می کنند و مارا محفوظ نگاه دارند، فقط وظیفه شان را انجام نمی دهند. آنها یک  در جه اضافی صفت عآری از نفس پسندی و فداکاری را جلوه گر می سازند.

* کشاورزان ما که برای فراهم نمودن غذا به هندیان هم وطن که هرگز با آنها ملاقات نکرده و آنها یی که در گوشه دیگر کشور زندگی می کنند  ،  در شرایط بحد غایی سخت زحمت می کشند، فقط یک کار را انجام نمی دهند . آنها یک  در جه اضافی صفت عآری از نفس پسندی و فداکاری را جلوه گر می سازند.

* بعد از فواجع طبیع بسیاری مردمان تحریک یافته ، گروه های جامعه مدنی و آژانس های عمومی برای انجام دادن عملیات نجات و راحت شبانه روز کار می کنند. . آنها یک در جه اضافی صفت عآری از نفس پسندی و فداکاری را جلوه گر می سازند.

آیا هریک از ما دراین روحیه فداکاری و  عآری از نفس پسندی فرو برده نمی تواند.

بله ما این کار را انجام داده می توانیم و انجام داده ایم.

بر درخواست صدر اعظم بیش از یک کرور فامیل داوطلبانه سوبسید سوخت اِل پی جی را ترک گفته اند تا یک سیلندر گاژ به آشپزخانه یک

فامیل نادار تر هم وطن رسیده بتواند و اینکه اعضاء آن فامیل بویژه زنان از دود بخاریهای دیواری که چشمان و ریه های شان را خراب می کند ، نجات یا بند . من به آن فامیل ها که سوبسید شان را ترک گفته اند ، سلام می کنم . هیچ قانون یا دستور دولتی آنها را برای این عمل وادار نکرد. این پاسخ به تقاضای ضمیر و آواز درونی شان بود.

 

 

باید ما از این فامیل ها الهام بگریم . هر یک از ما باید راهی برای پس دادن چیزی به جامعه در یابد.  هر یک از ما باید چیزی انتخاب کند که به کس دیگری ، بویژه هندیان حاجتمند کمک نموده بتواند. مهمترین فاکتور واحد برای بنا سازی ملت مجهز کردن نسل آینده ما می باشد. ما برای تضین نمودن این مطلب نیاز داریم که طفل واحد هم به عقب

نماند . برای این امر من از هم وطنان عزیز ملت ساز تقاضا می کنم که برای آموزش و پرورش کودکان مستضعفن جامعه ما کمک بدهید. برای آموزش و پرورش بچه ای ما سواء بچگان خود دست کمک را در از کنید.

ثبت نام کنید و حقوق و ورودیه به مدرسه ها بپردازید ، یا کتاب های حداقل یک بچه ماسواء خود تان بخرید.

هند ما بر آستانه  موفقیت و دست آورد های عظیم قرار دارد. در حدود  چند سال ما یک جامعه کاملاً با سواد خواهیم گشت. باید هدف عالی تر را برای بودن یک جامعه کاملاً با سواد و تحصیل کرده تعیین کنیم.

در این هدف همه ما شریک و سهیم هستیم. اگر ما این هدف را حاصل می کنیم ،کشور ما حتی در پیش چشمان ما مبدل خواهد گشت، و ما نمایندگان این تغییر مشخص و ممتاز خواهیم گردید.

دو هزار و پنجصد سال قبل لود گوتم بودا گفته بود ” آپ دیپو بهو” (برای خودشان یک چراغ باشید) اگر ما با اقدام مشترک و با همی ، با جذبه جنبش آزادی ما از تعلیمات

آنحضرت پیروی کنیم ، بطور مجموعی ۱۲۵ کرور چراغ شده می توانیم که راه به هند نوین را روشن و چراغان خواهند ساخت.

یک بار دیگر ، بر آستانه ۷۱ مین سالروز ازادی برای همه شما خوبترین تمینات نیک ارائه می نمایم.

جیه هند

وندی ماترم