خطابۀ رئیس جمهور هند در آستانۀ سالروز آزادی سال ۲۰۱۸ میلادی

رئیس جمهور هند رام نات کووند بمناسبت هفتاد و دومین روز آزادی هند از “راشتراپتی بهاون” (کاخ ریاست جمهوری هند) دهلی جدید به ملت خطاب نمود

  ! هم شهریان عزیز

۱. تبریکات من به شما وقتیکه ما هفتاد و یک سال را بحیث یک ملت مستقل تکمیل می کنیم . فردا ما جشن هفتاد ودومین روز استقلال ما را خواهیم گرفت. برای هر نفر هندی چه زندگی کننده در خانه چه بجای دیگر در جهان،  پانزدهم ماه اگست مقدس می باشد. این بر تقویم های ما بعنوان یک تجلیل از حق حاکمیت ما نشان داده می شود. ما بیرق ملی ما را با خوشی و جنب و جوش بزرگ در کارخانه ها،شرکت های شهرداری، شوراهای روستایی ، دانشکده ها، مکاتب ، خانه ها و همسایگی ها می افرازیم . پرچم ملی سه رنگ ما یک سمبول فخر ملی ما است. این یک یادآوری کننده مداوم تلاش ما و اعتقاد ما بخود می باشد. این روزی برای پس نگاه کردن با رضایت و تشکر به آنچه می باشد که ما بعلت مساعی نسل های پی در پی بزرگان ما قادر بوده ایم بدست آوریم و این یک روز برای تجدید نمودن عزم  ما جهت پر کردن خلا هایی می باشد که هنوز در پروژه ملت سازی ما می ماند- خلا هایی که مردم جوان با استعداد ما بدون تردید پرخواهند کرد.

۲.آزادی به کشور ما در نیمه شب چهار دهم – پانزدهم ماه اگست سال ۱۹۴۷ آمد. این نتیجه سالها و دهه ها و قرنهای قربانی و دلیری اجداد ما و مبارزین محترم راه آزادی ما بود. اینها مردان و زنان دلاوری و دوراندیشی نایاب بودند. ایشان از تمام مناطق کشور، تمام طبقات جامعه ، تمام جوامع و تمام گروههای اجتماعی و اقتصادی آمدند. ایشان بآسانی می توانستند مصالحه کنند و برای منفعت شخصی ساکن شوند. اما ایشان این را نکردند. تعهد شان به هند – به یک هند خود مختار ، چند گونه ای و طرفدار تساوی انسان کامل بود. این حق ویژه من بود که این مبارزین آزادی را بمناسبت سالروز “نهضت هند را ترک کنید” بتاریخ نهم ماه اگست در کاخ ریاست جمهوری احترام کنم.

۳. ما خوشبخت هستیم که ما میراث چنان وطن پرستان قابل ملاحظه یافته ایم. آنها یک هند آزاد را برای ما گذاشتند اما آنها وظایف تکمیل نشده را نیز به ما برای انکشاف جامعه ما، برای مقتدر سازی آخرین شخص مثلی، برای آزاد سازی شان از فقر و نابرابری اجتماعی و اقتصادی سپردند. هر نفس در زندگی جمعی ما بحیث یک ملت یک ادای احترام به مبارزین آزادی ما – و یک تعهد به انجام دادن آن که هنوز انجام نشده است می باشد.

۴. اگر ما آزادی را در اصطلاحات سیاسی تنگ نظرانه تعریف کنیم پانزدهم ماه اگست سال ۱۹۴۷ نشانگر یک بستار می باشد. این روز مبارزه سیاسی علیه یک نیروی امپراطوری به کامیابی و به روز استقلال ما منتهی شد. اما آزادی یک مفکوره وسیعتر است.  این معین و محدود نیست. آزادی یک تلاش دائمی و بی امان می باشد. حتی چندین دهه بعداز ۱۹۴۷ نیز هر کس از ما می تواند به طریق یک مبارزه آزادی سهم دهد. ما این را کرده می توانیم اگرما مرز های آزادی و فرصت را  برای هندیان هم وطن و هند محبوب ما توسعه دهیم .

۵. کشاورزان ما غذا را برای ده ها هزار هم شهری کاشت می کنند که با آنها  شخصاً ملاقات نکرده اند و هرگز ملاقات نخواهند کرد. آنها آزادی ما را با حتمی کردن امنیت غذایی و تغذیه  برای اطفال ما نگهداری می کنند. وقتیکه ما به کشاورزان ما از طریق تهیه کردن دسترسی به فنآوری و دیگر تسهیلات برای حاصل خیزی افزوده و درآمدهای ازدیاد شده کمک می کنیم ما مطابق به اصول مبارزه آزادی ما زندگی می کنیم .

۶. قوای مسلح ما سرحدات ما را در آب و هوای بی رحم کوه ها یا زیر خورشید فروزان  یا در آسمان ها یا دردریا  دلیرانه حفظ می کنند. آنها آزادی ما را با حتمی کردن امنیت از تهدید های خارجی نگهداری می کنند. وقتیکه ما آنها را تسلیحات و تجهیزات بهتر می دهیم، سلسله های فراهم سازی چنان تجهیزات در خود هند را بنا می کنیم یا منفعت های رفاهی  برای عساکر ما را حتمی می کنیم ما طبق اصول مبارزه آزادی ما زندگی می کنیم.

۷. قوای پلیس و نیم نظامی ما  با چالش های متعدد  مقابله می کنند. در مبارزه نمودن با تروریزم، در مبارزه نمودن با جرم و اختلال های قانون و نظم و حتی در کمک نمودن به شهروندان معمولی از طریق گرفتن دستهای شان هنگامی که آنها یک خیابان سیل زده را عبور می کنند  آنها آزادی مدنی ما را نگهداری می کنند. وقتیکه ما اوضاع پیشه ورانه و شخصی شانرا بهتر می کنیم ما طبق اصول مبارزه آزادی ما زندگی می کنیم.

۸. زنان یک  نقش خاص در جامعه ما دارند. توسعه آزادی در کشور ما از چندین لحاظ معادل توسعه آزادی برای زنان در کشور ما است. این درست است خواه ما آنها را بحیث مادران، خواهران ، دختران یا بحیث زنان به بینیم که حق برای یک زندگی انتخاب شان دارند و مستحق فرصت و امنیت برای برآوردن نمودن پتانسیل شان هستند. ایشان اینرا بحیث نقطه های اتکای فامیلهای ما یا بحیث وارد شوندگان کاملاً  مهم ما و نیروی کارگران ما  انجام داده می توانند. انتخاب مذکور انتخاب شان می باشد. بحیث یک ملت و بحیث یک جامعه، ما باید  این را حتمی کنیم که آنها حق و استعداد برای بعمل آوردن آن انتخاب دارند.

۹. وقتیکه ما این پروسه را از طریق تسهیل نمودن قرضه برای سازمان های اقتصادی وشرکتهای نوین اداره شده توسط زنان و یا از طریق فراهمی آسانتر اِل. پی. جی در ملیون ها آشپزخانه و ملیون ها خانه  پیش می بریم ما طبق اصول مبارزه آزادی ما زندگی می کنیم.

۱۰. مردم جوان ما ، هر دو پسران و دختران نمایندگان  امید و خوشبینی هند هستند. مبارزه آزادی ما شاهد اشتراک فعالانه جوانان و سالخورد گان شد. اما انرژی آن توسط جوانان تهیه گردید. آنها طرق مختلف یا عمل گرایی را در جستجوی شان برای آزادی انتخاب کردند. اما عزم شان و ارمان گرایی شان، اشتیاق و علاقه شدید شان برای یک هند آزاد ، برای یک هند بهتر، برای یک هند مساویتر محکم  بود.

۱۱. امروز وقتیکه ما آتش را در جوانان ما از طریق بنا کردن صلاحیت ها برای اسکیلینگ و بورس، برای فنآوری ،انجینئرینگ و کارآفرینی، برای افرینندگی و هنر ها ، برای نواختن موزیک و تولید کردن ایپ های تلفون همراه، برای سبقت گرفتن در ورزشها روشن می کنیم ما سرمایه بشری نا محدود جوانان ما را استفاده می کنیم. در انجام دادن این کار، ما طبق اصول مبارزه آزادی ما زندگی می  کنیم.

۱۲. من فقط چند مثال داده ام. چندین مثال دیگر وجود داشته می تواند. حقیقت این است که هر شهرونده هندی که کار خود را با صمیمیت و تعهد انجام می دهد، که به جامعه از طریق پیروی نمودن از یک اخلاق پیشه ورانه خواه آن اخلاق دکتر باشد خواه اخلاق پرستار، اخلاق معلم، اخلاق کارمند دولتی، اخلاق کارگر فابریکه، اخلاق تاجر، اخلاق آنانی که لازم می آید که به  والدین سالخورده توجه کنند که آنها را با محبت و ایثار پروردند- هر یک از این ها و چندین تن دیگر در طریق خودشان ارزش های آزادی را نگهداری می کنند. آنها میوهجات و کالا ها و خدمات آزادی به هم شهریان تهیه می کنند. هر شهروند هند که  وظیفه خود را صمیمانه انجام می دهد یک تعهد شخصی و پیشه ورانه را انجام می  دهد و به یک وعده داده شده به سطح بنیادی با حفظ کردن اصول مبارزه آزادی ما  وفا می کند. من استدلال می کنم که هر نفر هندی که از  روی صف نمی پرد و فاصله مدنی و حقوق مردم جلو در صف  را احترام می کند نیز طبق اصول مبارزه آزادی ما زندگی می کند . این یک ژست خیلی کوچک می باشد که بیایید سعی کنیم و ازآن پیروی نماییم.

!هم شهریان عزیز

۱۳. شاید شما تعجب کنید که آیا آنچه من تاکنون گفته ام در سالهای گذشته شاید ده یا بیست سال قبل یا حتی پیشتر از آن درست نمی شد . تا اندازی آن بدون تردید درست می شد. باز هم ما در مرحله ای در تاریخی ما  قرار داریم که از مدتی که ما تاکنون تجربه کرده ایم خیلی مختلف می باشد. ما درشرف بدست آوردن بسیاری اهداف مطلوب ما هستیم. دسترسی عمومی به برق، خاتمه خروج آشکار مدفوع، خاتمه خانه بدوشی، خود خاتمه بینوایی بزرگ دست یافتنی است. ما در یک لحظه مهم قرارداریم. بیایید مسائل متنازع فیه و بحث و مباحثه های فرعی را اجازه ندهیم که ما را گیج کنند.

۱۴. بعداز چهار سال، ما هفتاد و پنجمین سالروز استقلال را جشن خواهیم گرفت. در مدت کمتر از سی سال، مردم ما صدمین سالروز هند بحیث یک ملت آزاد را جشن خواهند گرفت. تصامیمی که ما امروز می گیریم، بنیادهایی که ما امروز می گذاریم، پروژه هایی که ما امروز بعهده می گیریم، سرمایه گذاری های اجتماعی و اقتصادی که ما امروز می کنیم- خواه برای آینده فوری باشد یا برای مدت متوسط – تعیین خواهند کرد که ما کجا می ایستیم. سرعت تغییر و انکشاف در کشورما سریع و قابل ستایش است و طبق سنت های تمدنی ما، آن توسط مردم ما ، توسط جامعه مدنی و توسط یک مشارکت میان شهروند و حکومت رانده می شود. تمرکز اش یک باردیگر مطابق به اسانس فکر هندی روی یک زندگی بهتر برای افراد کمتر خوشبخت می باشد.

۱۵. من شما را فقط یک مثال خواهم داد. گرام سوراج ابهیان هفت پروگرام عمده را به خود دروازه بینوا ترین و محروم ترین اشخاص بین هم شهریان ما می برد. این خدمات شامل دسترسی به برق، دسترسی به سیستم بانک داری رسمی، دسترسی به پروگرام های رفاهی و بیمه ای و دسترسی به مصون سازی در نواحی تاکنون غیر قابل دسترس اند . گرام سوراج ابهیان به ۱۱۷ ولسوالی آرزومند تمدید شده است که هفت دهه بعداز استقلال، ما هنوز خلاهای کامل درداستان انکشافی داریم .

۱۶. بطور غیر تعجب آور، یک رویهم افت  میان جمعیت های این ولسوالی ها و جوامع بطور تاریخی ضعیف تر مانند اقوام و قبائل فهرست شده وجود دارد. بنا براین ، ما فرصتی برای بلند کردن چگونگی زندگی برای آنانی از هم شهریان ما داریم که بدبختانه در ته اهرام مانده اند. گرام سوراج ابهیان توسط فقط حکومت انجام نمی شود. این یک مشارکت آژانس های دولتی و گروپهای جامعه ای با شهروندان بی غرض می باشد که آرزو مند تسهیم نمودن،همدردی کردن و پس دادن هستند.

۱۷.درسنت هندی،خدمت انجام داده شده برای “دریدا نارائن”( مردم بینوا)  نجیبترین خدمت تصور شده است. لارد بودا گفته بود “ابهیت واریت کلیانی” که معنی آن این است که خدمت در بهبود مردم باید همیشه بی درنگ  انجام داده شود. من باور می کنم که هر نفر هندی برای بهبود جامعه عموماً وملت در خدمت کشور بی درنگ اشتراک خواهد کرد.

۱۸. روز استقلال همیشه خاص می باشد، اما امسال یک اهمیت غیرمعمولی وابسته به آن وجود دارد. در چند هفته، بتاریخ دوم ماه اکتبر ما جشن یادبود  ۱۵۰ مین سالروز تولد مهاتما گاندی را آغاز خواهیم کرد. گاندی جی فقط مبارزه آزادی ما را رهبری نکرد. وی قطب نما اخلاقی ما بود و هنوز می باشد. در استعداد من بحیث رئیس جمهور هند، من خوشبخت بوده ام که در سراسر جهان بویژه به چند کشور افریقا  سفر کرده ام. هر جا در سراسر قاره ها، گاندی جی ذکر می شود ، عزیز داشته می شود و بعنوان یک آیکون برای تمام انسانیت یاد می شود.  وی تجسم هند است.

۱۹. فهمیدن گاندی جی همیشه ساده نیست. وی از محدود شدن در تعریف اش سیاست و فعالیت سیاسی و حتی تعریف آزادی ابا ورزید. وقتیکه گاندی  جی و زنش کستوربا به چمپارن در بهار برای احتجاج کشاورزان نیلی سفرکردند آنها قسمتی قابل ملاحظه وقت شان به تعلیم دادن به مردم محلی بویژه زنان و اطفال و تربیت نمودن آنها درباره بهداشت و صحت دادند. اینجا و در مواقع دیگر، گاندی جی جنبش برای سوچتا یا نظافت را شخصاً رهبری کرد. وی برداشت کثافت را با یک فعل انضباط نفس وترویج نمون صحت بدنی و ذهنی مربوط نمود.

۲۰. بسیاری مردم آن وقت گیج شدند. همه این چه ارتباط با آزادی دارد؟ برای گاندی جی آنها نقطه مرکزی جستجو برای آزادی بودند . به گفته او، این یک مبارزه نه فقط برای قدرت سیاسی بلکه برای با اختیار ساختن بینواترین نفر در بینوایان، تعلیم دادن به مردم تحصیل نکرده، حتمی کردن حق به یک زندگی باوقار و یک معاش محتمل برای هر قریه، برای هر همسایگی ، برای هر فامیل و هر فرد نیز بود.

۲۱. گاندی جی سودایشی را بایک جنب و جوش غیر عادی ذکر نمود . برایش این یک افتخار در ترویج نمودن افرینندگی هندی و یک حساسیت  هندی بود. باز هم وی از جریان های ذهنی از جهان باقی مانده اگاه بود. وی این ها را به غنی ساختن علم ما دعوت نمود. برایش، تمدن هندی توسط پنجره های باز ونه درهای بسته شده تعریف شد. این مفکوره اش سودیشی بود و این هنوز به ما مناسبت دارد زمانی که ما با جهان – خواه برای اقتصاد ما ، صحت ما، و تعلیم و تربیه و خواه برای آرزوهای اجتماعی و یا انتخاب های پالیسی ما مشغول می شوند.

۲۲. شاید نجیبترین سرود گاندی جی خاطرنشان نمودن این بود که قدرت عدم تشدد خیلی بزرگتر از قدرت تشدد می باشد. قدرت متوقف نمودن دست شما خیلی بزرگتر از قدرت حمله کردن با دست شما است و تشدد هیچ جا در جامعه ندارد. سلاح عدم تشدد موثرترین سلاحی بود که گاندی جی به ما داد. مانند تعلیمات دیگر اش، آن ریشه اش در دانش باستانی هند داشت وهنوز یک طنین در قرن بیست ویکم و در زندگی های روزمره ما دارد.

۲۳. این روز استقلال، چنان نزدیک به ۱۵۰ مین سالروز جشن یادیود گاندی جی، بیایید هر یک از ما نظریات و اصولش را به هر طریقی که ما درکار روزمره کرده و انجام داده می توانیم اتخاذ کند. من هیچ طریق بهتر برای تجلیل نمودن از آزادی ما را فکر کرده نمی توانم.

۲۴. و این هندوستانیت تنها برای ما نیست این قسمتی آنچه می باشد که کشور ما و تمدن ما به صحنه جهانی می آوردند. در روحیه گاندی جی و روحیه هند، ما در آرمان قدیم “واسوداهیوا کتم باکم” یا جهان یک فامیل می باشد اعتقاد داریم. لذا ما نگرانی ما برای تمام انسانیت را با تهیه کردن کمک به چندین کشور افریقایی، گرفتن ابتکارات روی مسئله تغییر آب و هوا، سهم دادن به عملیات نگهداری صلح سازمان ملل متحد در قسمتهای مختلف جهان،  کمک نمودن به کشورهای همسایه متاثر شده از مصائب طبیعی، نجات دادن مردم از سائر کشورها همراه با مردم خود ما گیر افتاده در یک ناحیه درگیری نشان می دهیم. در روحیه گاندی جی و روحیه هند ، ما تمرین یوگا برای صحت و بهبودی و استعمال تکنالوژی برای انکشاف را تسهیم می کنیم. ما اطفال گاندی جی هستیم ما برای همه بشریت خواب می بینیم. وقتیکه ما تنها گام می زنیم.

    !هم شهریان عزیز

۲۵. در مشغولیات من با محصلین و مقامات پوهنتونی در سراسر هند، من از محصلین خواسته ام که چند روز – شاید چهار یا پنج روز در یک سال را در یک قریه سپری کنند. این بعهده گرفته شده به مثابه قسمتی آنچه مسئولیت اجتماعی پوهنتونی می توان عنوان کرد به محصلین در فهمیدن کشور ما کمک خواهد کرد. این آنها را برای مشاهده نمودن و اشتراک کردن در پروگرامهای بهبود اجتماعی و دیدن این اجازه خواهد داد که آنها چطور تاثیر می گذارند.  این سودمند به محصل انفرادی، به قریه و به کشور خواهد بود. این باعث جنب و جوش مبارزه آزادی ما و تطبیق هر شهروند با ماموریت ملی نیز خوهد بود.

۲۶. من برای ارمان گرایی و اشتیاق و علاقه شدید مردم جوان ما متشکرم . یک روحیه برای حاصل کردن چیزی برای خود، برای فامیل خود، برای جامعه وسیعتر و برای کشور ما وجود دارد. این اخلاقی ترین آموزش می باشد که برایش ما آرزو کرده می توانیم. نتیجه تعلیم و تربیه فقط یک درجه تحصیل یا یک دیپلم نیست بلکه  تعهد به کمک نمودن دربهتر نمودن زندگی یک شخص دیگر بطور قابل تحمل می باشد. این همدری و اخوت عملی است. این روحیه هندی است. این هند است زیرا که هند با مردم هند – نه فقط با حکومت تعلق دارد.

۲۷. با هم، ما به هر شهروند در کشور ما کمک کرده می توانیم. با هم، ما جنگلات و میراث طبیعی ما را حفظ کرده می توانیم، ما آثار ما را برای نسل های آینده حفظ کرده می توانیم ، ما محلات سکونت روستایی و مدنی ما را تجدید کرده می توانیم. باهم، ما بینوایی، بی سوادی و نابرابری را ختم کرده می توانیم . ما این را باهم کرده می توانیم و باید این را بکنیم. حکومت یک نقش راهنما اما نه نقش تنها دارد. بیایید پروگرام ها و پروژه های  حکومت را جهت پیش بردن تلاش های خود ما استفاده کنیم. بیایید آن احساس مالکیت را انگیزه ما بسازیم.

۲۸. با این کلمات، من یک بار دیگر بهترین خواست ها  را برای شما و فامیل های شما برای روز استقلال و برای یک آینده درخشان اظهار می کنم.

تشکر

! جی هند