خطابیۀ رئیس جمهور هند بمناسبت روز جمهوری هند ۲۰۱۷

مترجم و گوینده : آقای محمد انظر نجمی

رئیس جمهور هند پرنب موکرجی بمناسبت شصت و هشتمین از محل“راشتراپتی بهاون” یا کاخ ریاست جمهوری هند، دهلی جدید به ملت خطاب نمود.