خطاب رئیس جمهور هند آقای رام نات کووند درست پیش از هفتادهمین روز جمهوری هند

 

خطاب رئیس جمهور هند آقای رام نات کووند درست پیش از هفتادمین روز جمهوری هند

مترجم : حفیظ الدین

هم شهریان عزیز:

 1. 1. تبریکات من به همه شما درست پیش از هفتادمین روز جمهوری ما! این یک موقع برای بزرگداشت ارزش های دموکراسی جمهوری ما است. این یک موقع برای تکرار نمودن تعهد ما به آزادی، اخوت و برابری در سراسر جامعه ما و بین همه شهریان ما است و بالاتر از همه ، این یک موقع برای تجلیل کردن هند و روحیه بودن هندی است.
 2. هر روز جمهوری گرانبها است و هر روز در زندگی جمهوری ما گرانبها است. باز هم امسال یک کمی فوق العاده ویژه است. بتاریخ دوم ماه اکتوبر، ما یک صد و پنجاهمین روز تولد مهاتما گاندی را جشن خواهیم گرفت که ما را به آزادی از حکومت استعماری رهبری کرد و جوامع ستمدیده در آسیا، افریقا و بجای دیگر را الهام بخشید. گاندی جی کمپاس اخلاقی جمهوری ما بصورت متداوم است. تعلیمات اش هنوز معیار برای ارزیابی کردن پالیسی ها و ابتکارات ما اند. 150 مین سالروز تولدش فقط برای هند نیست. این یک خوشی برای شریک شدن با جهان است.
 3. چند هفته بعد از روز تولد گاندی جی بتاریخ 26 ماه نوامبر، ما هفتادمین سالروز اتخاذ قانون اساسی ما را تجلیل خواهیم کرد. این مدرک روشن فکرانه و دور رس اساس های جمهوری ما را گذاشت. این کار مردان و زنان با اصول و میهن پرست – اعضای مجلس موسسان بود. بخصوص ما، نقش بابا صاحب دکتر بهیم راؤ امبیدکر را بخاطر می آوریم که روی کمیته پیشنویس ریاست نمود. به افتخار اش و به افتخار قانون اساسی ما ، ملت امسال روز قانون اساسی را بطور مناسب جشن خواهد گرفت.
 4. ارزش هایی که استقلال هندی را تشکیل دادند و بصورت متداوم جمهوری ما را تشکیل می دهند- ارزش هایی که در دموکراسی ما  و قانون اساسی ما  تلقین می شوند – ارزشهایی نیز می باشند که برتری مردم هند را بالا نگاه می دارند. امسال مردم هند – هر یک از ما- مسئولیت دیگری رای دهی در انتخابات عمومی و منتخب کردن هفدهمین لوک سبا دارند. نظریات و ارمان گرایی دموکراسی ما کاملاً  اجرا خواهند شد. یک بار دیگر طوری که ما بعد از هر پنج سال می کنیم ، رای دهندگان فیصله شان را خواهند داد و سرنوشت شان را خواهند نوشت.  انتخابات امسال اولین خواهند بود وقتیکه رای دهندگان متولد شده در قرن بیست ویکم سهم به انتخاب کردن یک لوک سبای نوین خواهند داد.
 5. یک انتخاب فقط یک تمرین سیاسی نیست. یک انتخاب یک تماس جمعی با خرد و یک تماس جمعی با اقدام است. آن نشانگر یک تجدید و یک تعهد مجدد به اهداف و امید های یک جامعه شریک شده و عادلانه می باشد. آن نشانگر آرزو های مختلف و باز هم منفرد مردم و جمهوری هند است. این خود فعل رای دهی را یک فعل مقدس می سازد. لطفاً این فعل را انجام دهید. شخصی که رای دهنده برای رای دهی انتخاب می کند وظیفه اش می باشد، من فقط از رای دهندگان واجد شرایط درخواست خواهم کرد که بروند و رای دهند. کشور ما در یک موقعیت کلیدی قرار دارد. از چندین لحاظ ، این یک مدت همانقدر مهم و سازنده است که اواخر سال های دهه چهل و سالهای ابتدایی دهه پنجاه قرن گذشته بود. تصامیم و افعال امروز هند قرن بیست و یکم باقی مانده را تشکیل خواهد داد. لذا این فقط یک لحظه یک بار در یک نسل نیست. این یک لحظه یک بار در یک قرن می باشد.
 6. بعد از گفتن آن بیایید یاد کنیم که این انتخاب فقط یک رویداد مهم در سفر برای بر آوردن آرزوهای مردم ما و بنا کردن یک هند انکشاف یافته است. هند در دهلیز ختم کردن بی نوایی شدید برای اولین بار در یاد می باشد. یک پروگرام مراقبت های بهداشتی عمومی و منصفانه شروع شده است. ادویه و دستگاه های طبی و اندام های مصنوعی قابل استطاعت یک حقیقت برای طبقات بیشتر مردم ما می شوند. یک شمار بزرگتر هندیان دسترسی به خانه های مناسب با بهسازی جدید و برق دارند.
 7. اتصال – درشکل بنادر و آبراه های داخلی، راه آهن ترفیع داده شده و خدمات نوین مترو ، شاهراه های ملی و سرک های روستایی ، خدمات هوایی ارزان به قسمت های داخلی هند و بدون تردید افزایش در تلفون های همراه و دسترسی به داده ها ما را چنان باهم می کند که قبلاً صورت نگرفته بود. هند متحد و یک پارچه بوده است – حالا آن شبکه های ارتباطی داده می شود.
 8. فناوری های جدید و روشن فکری کشاورزان ما را بااختیار می سازند و سربازان ما را مجهز می کنند. آنها هم شهریان بطور سنتی محروم شده ما را قادر می کنند و دختران ما و پسران ما را تعلیم می دهند. ایشان انرژی های کارآفرینی و کلتور شرکت های نوین را که نسل جوانتر ما و هند ما را مرکز توجه و  ستایش جهانی ساخته است تحریک می کنند.

هم شهریان

 1. در سفرهای من در سراسر کشور و مشغولیات من با تمامی طبقات جامعه ما ، من قدردانی از چنان مساعی و چنان پیشرفت بدقت زیاد بدست آورده شده را درک نموده ام. این چنان بیشتر در این احساس نسل های ارشد ما قرار دارد که زندگی کرده و برای از بین بردن اقتصاد کمبودی سعی کرده اند. در ناحیه بعد از ناحیه، جنس بعد از جنس، ما دشواری را به فراهمی تبدیل کرده ایم. ما این را قدم به قدم و سال به سال انجام داده ایم. و باز هم چه در مواد غذایی چه سلندر های اِل پی جی، ارتباطات تلفونی و حتی قابلیت برای حاصل کردن یک پاسپورت ، تغییر آشکار می باشد و  تغییر نمایان است. در چندین مورد، تکنالوژی یک نیروی افزاینده بوده است و در همه موارد در برداری یک افزاینده اخلاقی بوده است.
 2. هیچ تصور انکشاف هند بدون یک سلام به روحیه در برداری ما – روحیه دسترسی و فرصت برای همه ما ، روحیه یک توسعه و یک آغوش آنانی که ما خود ما تصور می کنیم مکمل شده نمی تواند. این کشور با هر یک از ما و باهمه ما – هر گروپ و هر جامعه ، هر منطقه و هر هویت تعلق دارد. آن با هر شهروند و هر فرد تعلق دارد. تعدد هند بزرگترین قدرت اش و بزرگترین مثال اش به جهان است. مدل هندی متکی بر سه پایه تنوع، دموکراسی و انکشاف است. ما نمی توانیم یکی را بالا تر از دیگری انتخاب کنیم. ما باید همه سه داشته باشیم و ما همه سه خواهیم داشت.
 3. بهترین شاخص تغییر اجتماعی در هند تغییر برای مساوات جنسی و برای تهیه کردن فرصت های مساوی تحت شرایط برابری به هر بچه دختر و هر زن می باشد. در تجربه من، دختران ما وقتیکه آنها فرصت داده می شوند نه فقط تمایل به برابر بودن دارند بلکه از پسران ما در کلاس روم بهتر می شوند. زنان جوان در کشور ما در هر عرصه از عضویت فرهنگستان به فنون خلاقه، از ورزش ها به قوای مسلح پیشروی می کنند. هیچ توقف و هیچ درنگ در این روند وجود ندارد. این جاده به آینده هند است.

هم شهریان

 1. جمهوری ما یک راه طویل را طی کرده است و ما باید از این قدردانی کنیم که نسل های ما را چه قدر دور آورده ایم. بطور مساوی، ما باید این را درک کنیم که سفر ما مکمل نشده است. هنوز آب ها برای در برداشتن، هنوز شگاف ها برای پر کردن و هنوز اشک ها برای از میان بردن وجود دارند. لازم می آید که ما معیار مای دست آورد و کامیابی را – از مقدار به چگونگی، از یک جامعه با سواد به یک جامعه علمی ، از یک ملت که جا برای همه طبقات و همه جوامع دارد به یک فامیل که بالتماس می خواهد ، تشویق می کند و بی نظیری و پتانسیل در هر شخص – هر دختر و هر پسر را تجلیل می کند دوباره تنظیم کنیم.
 2. در کتاب اش “هند خوابهای من ” مهاتماگاندی درباره هندی نوشت که در آن بینوا ترین شخص یک صدای موثر خواهد داشت، در آن هیچ کلاس عالی و هیچ کلاس پایین وجود نخواهد داشت ، در آن همه جوامع در همآهنگی مکمل زندگی خواهند کرد و در آن زنان همان حقوق خواهند داشت که مردان دارند. این ارمان ها یک یادآوری کننده مداوم از هندی می باشد که ما بنا می کنیم. در این زمینه، ترمیم اخیر در قانون اساسی برای تهیه کردن تسهیلات ویژه برای اطفال با صلاحیت از فامیل های تهی دست تر یک گام دیگر به یک هند خواب های ما و خواب های گاندی جی می باشد.
 3. تجربه بشری بر مشارکت ها بنا می شود. مشارکت ها در خانه یک فامیل را بنا می کنند. مشارکت ها در کار، یک کاسبی را بنا می کنند. مشارکت های سهم داران مختلف جامعه را بنا می کند. مشارکت های حکومت و مردم ملت ما را بنا می کنند و مشارکت های ملل یک جهان بهتر را بنا می کنند. این طور مشارکت ها نخی می باشند که فامیل ، ملت و جهان را باهم می بافند و به تلقی جهان بعنوان یک فامیل : واسوداهیوا کتم باکم منتج می شود.
 4. مشارکت ها توسط مخابره باز ، گفتگوی درست کارانه و شفقت نامحدود افزوده می شوند. این با اعضای فامیل ما درست می باشد. این با طبقات و یا گروپ ها نیز درست می باشد که بطور تاریخی محروم بوده اند و شکایت های شان باید بصورت متداوم استماع شوند و مورد توجه قرار داده شوند . این مهم می باشد که راه ها را برای چنان گفتگو ها ایجاد کنند حتی اگر آنها زحمت آور باشند. در یک جامعه که تغییر اجتماعی را تجربه می کند ما باید برای چنان گفتگو ها آماده باشیم و بطور متشابه ما باید به نیاز برای شفقت به آنانی که نسبت به ما، امتیاز های کمتر دارند و به افراد معیوب بطور مثال، حساس باشیم.
 5. جامعه ما نشانگر احترام به آنانی چه افراد چه موسسات بوده است که خودشان را به بهبود مردم وقف می کنند و ماورای تقاضای وظیفه می روند. مفکوره سیوا یعنی مفکوره فداکاری بخدمت عمومی و وسیع ساختن حدود عدالت باید بطور مناسب احترام شود. سهم های خیرخواهانه افراد ، گروپ های مردم ، موسسات چه دولتی چه غیر دولتی ، جامعه بطور عمومی و یا حکومت باید شناخته و قدردانی شود.
 6. اینها اصول راهنما برای ما در کشور و خارج از کشور می باشند. این ها اصول راهنمایی اند که روش جهانی هند را – چه در نگهداری صلح ، تخفیف تغییر آب و هوا، مشارکت های انکشافی چه کمک بشر دوستانه و امداد در مصایب را تشکیل می دهد. اینها موجب یک احترام نوین برای هند در سیستم بین المللی می شوند .
 7. اینها اصولی اند که من تاکید خواهم کرد که در ریشه جمهوری ما قراردارند. تصور جمهوری ما تصور رسیدن به اهداف دموکراتیک با وسایل دموکراتیک ، اهداف تعددی با وسایل تعددی ، اهداف روشن فکرانه با وسایل روشن فکرانه ، اهداف جامعه با وسایل جامعه، اهداف ترحم آمیز با وسایل ترحم آمیز و اهداف قانون اساسی با وسایل قانون اساسی می باشد.
 8. خدا کند که آن اصول همیشه راه ما را روشن کنند ! ” ما ، مردم” خود ما را این قانون اساسی دادیم و “ما ، مردم ” نگهبانان و حامیان اصول اش می باشیم .

20 . با این کلمات من یک بار دیگر آرزومند یک روز  جمهوری خوشحال برای همه شما هستم .

جی هند