خطاب صدراعظم آقای نریندر مودی به ملت از باروی قلعه سرخ بمناسبت هفتاد و سومین روز استقلال، پانزدهم اگست سال ۲۰۱۹ 

مترجمین: (محمد انظر نجمی، دی دی سوامی، محمد آصف جاه)

هموطنان عزیز من 

در این روز خطیر استقلال ، تبریکات زیاد به همه هموطنان. 

امروز جشن رکشابندن نیز است. این رسم قرنها کهنه مظهر انس و محبت بین برادر و خواهر است. من بهترین آرزو های خود به همه هموطنان ، همه برادران و خواهران بمناسبت جشن مقدس رکشا بندن ، ابلاغ می نمایم. خواهانم، این جشن پر از شفقت ، آرزو و آرامان و خوابهای همگی برادران و خواهران را برآورد و انس و محبت بین شان به وجود آید. 

امروز در حالیکه کشور جشن استقلال برگزار می کند، مردم در تعداد زیادی از مناطق کشور روبه روی مصائب در اثر سیلاب ها و باران سنگین هستند. تعداد زیادی، خویشاوندان شان را از دست داده اند. من به ایشان تسلیت می گویم. حکومت مرکزی و موسسات دیگر مثل اِن.دی.آر.اِف ، شب و روز برای سهل سازی مصائب شان و تحت کنترل در آوردن وضعیت، بهترین مساعی خود را خرج می دهند. 

امروز در حالیکه ما روز مقدس استقلال را جشن میگیریم، من احترامات خود به همه آنان که زندگی خود را باختند، جوانی خود را در زندانها بسر برند،با تمام میل دار را پذیرفتند، روحیه عدم تشدد را از طریق ساتیا گره دمیدند، تقدیم می نمایم. کشور تحت رهبری باپو، استقلال بدست آورد. همانندی طی سالهای پس از روز استقلال ، تعداد زیادی از مردم برای صلح، سعادتمندی و امنیت کمک بهم رسانده اند. امروز من به آنان سلام می کنم که برای برآوردن امیدها و آرمانهای مردم برای توسعه، صلح و سعادتمندی هند مستقل ، کمک نموده اند. 

بعد از تشکیل حکومت جدید، برایم مایه فخر است که یک بار دیگر فرصت تعامل با شما بدستم افتاد. هنوز ده هفته هم نگذشته که حکومت جدید تشکیل گردید. اما حتی طی این مدت کوتاه ده هفته، در هر صحنه و هر جهت، تلاشها نموده شده اند و ابعاد جدید افزوده شده اند. مردم به ما این وظیفه تحویل داده اند که از ایشان خدمات بجا به آوریم تا امیدها، توقعات و آرمانهای شان بر آورده شود. ما با تمام فداکاری، بدون تلف حتی یک لحظه در خدمت تان هستیم. 

الغای ماده ۳۷۰ و ۳۵ اِی، یک اقدام مهم در سمت برآوری رویای سردار ولب بائ پتیل است. 

فقط طی ده هفته ما تصمیمات مهم مانند ایجاد قانون علیه طلاق ثلاثه برای حفظ حقوق زنان مسلمان، ترمیمات عمده در قوانین ضد تروریزم و بیشتر سخت و قدرتمند ساختن آن، انتقال 90000 کرور روپیه به حسابهای بانک کشاورزان که مستفیض” پی اِم کسان سممان ندهی یوجنا” هستند، گرفته ایم. 

برادران و خواهران مان از جامعه کشاورزی، متشبثان کوچک مان هیچگاه باور کرده نمی توانستند که ایشان روزی از اسکیم های باز نشستگی استفاده کنند و زندگی موقر بعد از رسیدن به سن شصت سالگی بسر ببرند، هنگامیکه ضعف بدنی طاری خواهد گردید و نیازبه حمایت خواهند داشت. ما برای بر آوردن این نیاز ها یک اسکیم باز نشستگی اجرا کرده ایم. 

امروز ها بحران آب یک نگرانی بزرگ است. پیشبینی کرده می شود که بحران قریب الوقوع آب چشمان خود را روی چهره ما دوخته است. با نظر به پیشبینی این چنین وضعیت، ما اعلام تشکیل یک وزارت جدید بنام ” جل شکتی” کرده ایم جائیکه حکومت مرکزی و ولایتی با هم برای حل مسائل بحران آب، اسکیم و سیاستها را طرح ریزی می کند. 

کشور ما نیاز به دکتر ها به تعداد زیاد همراه با تسهیلات هنگفت صحی دارد. برای حصول این نیاز ها ما قوانین نو زیربنای بهبود یافته، فکر جدید و ایجاد فرصتهای تازه برای تشویق جوانان که شغل طبی را اتخاذ دارند، نیازداریم. با نظر به این، ما قوانین را ساخته ایم و برای ایجاد شفافیت در آموزش طبی، اقدامات مهم نموده ایم.

 امروزها ما به حوادث تخلف ورزی از حقوق اطفال در سرتاسر جهان برخورد می نمائیم و هند بچگان خود را در وضعیت آسیب پذیر نمی گذارد. یک قانون بسیار سخت برای تحفظ حقوق بچگان مورد نیاز بود و آن قانون ساخته شده است. 

برادران و خواهران، شما مرا فرصت خدمت همه شما برای پنج سال از سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۹ بهم رساندید. ما زد و خورد را که مردم عامه برای حصول تسهیلات اساسی رو برو هستند، درک کردیم. طی پنج سال گذشته، حکومت ما برای فراهم نمودن تسهیلات با هدف بر آوری نیازهای روزانه مردم عامه، مجاهدت می نموده است. تلاشهای خصوصی برای فراهم آوری تسهیلات برای آنان که در قریه ها زندگی می کنند و آنان که نادار، حاشیه نشینان، مصدومین سو استفاده شدگان، محرومین و قبائل نشینان، بعمل آورده شده است. ما برای برگرداندن کشور به راه راست توسعه، سر سختانه کار می کنیم. اما وقت تغییر می یابد. در حالیکه دوره سال ۲۰۱۴-۲۰۱۹ ، دوره برآوری نیازهای اساسی تان بود، سال ها از ۲۰۱۹ و بعد از آن، دوره برآوری آرمان و رویای تان خواهد بود. 

شکل و صورت هند بیست ویکمین قرن چگونه باید باشد؟ با چه سرعت، این باید پیش برود؟ با چه وسعت کار کند؟ ارتفاع فکر چقدر باید باشد؟ با نظربه این همه چیزها، از طریق طرح ریزی پلان برای پنج سال آینده، ما یکی بعد دیگری اقدام می نمائیم در سال ۲۰۱۴، برایم این یک آغاز  تازه بود. قبل از انتخابات در سال ۱۴-۲۰۱۳ ، درسرتاسر کشور سفر کردم و کوشش کردم که احساسات مردم عامه را حس کنم. هر چهره تحریر نومیدی داشت، هر کس ترس و بیم داشت. مردم تعجب میکردند آیا کشور تغییر یافته می تواند؟ آیا کشور با تغییر حکومت تغییر یافته می تواند؟ یک احساس نومیدی در اذهان مردم عامه فرو رفته بود. این نتیجه تجربه مدت مدید شان بود. امید ها زیاد دوام نداشت و بسرعت در اعماق نومیدی غرق شد. اما وقتی در سال ۲۰۱۹ بعد از کار سخت تنها برای مردم عامه، تنها با احساس کشور در ذهن خود، تنها میلیونها نفر مردم در قلب، با این احساسات هر لحظه ادامه به پیشرفت داشتیم. وقتی برای دوباره بر سر اقتدار رسیدن در سال ۲۰۱۹،وارد انتخابات شدیم، من تعجب کردم روش کشورتغییر یافت. نومیدی به امید مبدل گردیده بود. رویا ها به عزایم متصل شد، تحقق مرئی بود و مرد عامه تنها  یک عزم داشت که او کشور را تغییر داده می تواند. بلی این همین احساس بود که ما نیز کشور خود را تغییر داده نمی توانیم و ما عقب مانده نمی توانیم. این احساس ۱۳۰ کرور اتباع، این طنین احساسات نیرو و اعتماد تازه به ما بخشد. 

ما با شعار” سب کا ساتھ سب کا وکاس یعنی تعاون با هر کس توسعه هرکس ” کار خود را شروع کرده بودیم، اما در حدود پنج سال، اهالی کشور کل روش ملت را در رنگ ” اعتبار همه ” ریزیدند. اعتبار و اعتماد که هر کس طی پنج سال گذشته نسبت بما نشان داده است، ما را متحرک می نماید که با جوش و جنب بیشتر از کشور خدمت بجا آوریم. من در انتخابات اخیر مشاهده و حس کردم که در این انتخابات نه سیاست مدام، نه حزب سیاسی، نه مودی و نه دوستان مودی رقابت میکردند. این مردم هند بودند که رقابت میکردند. ۱۳۰ کرور تن از هموطنان رقابت میکردند. ایشان برای رویای شان رقابت کردند. روش واقعی دمکراسی را میتوان در این انتخابات دید.

هموطنان عزیز من، برای حل مسایل همراه با زمان، رویا، عزم و دست آورد ها، لازم می افتد با هم راه به رویم. این ظاهر است که وقتی مسائل حل میگردد، احساس اتکا بنفسی توسعه می یابد. حل مسائل از سرعت اتکا به نفسی تشویق می نماید. وقتی اتکا بنفسی رخ می دهد، عزت نفس خود بخود توسعه می یابد و عزت نفس استعداد بسیار قوی می باشد. قدرت عزت نفس بیشتر از همه چیز دیگر است و وقتی حل، عزم، صلاحیت، عزت نفس درمیان باشد، هیچ چیزی سد راه موفقیت واقع افتاده نمی تواند و امروز کشور با احساس عزت نفس پر است و امروز همراه با آن عزت نفس برای رسیدن به ابعاد جدید موفقیت، مصمم به رفتن به جلو هستیم. وقتیکه ما در پی حل مسائل هستیم، نباید درباره خود فکر کنیم. آن کار پر از مشکلات خواهد بود. تلاشها که با بی میلی با هدف به جلب دست زنی انجام داده می شود، کمک به بر آوری رویا های کشور نمی نماید. ما باید برای کندن مسائل از ریشه کوشش کنیم. 

شما مشاهده کرده باشید که دختران و خواهران مسلم ما در زیر سایه ترس با شمشیر طلاق ثلاثه آویزان بر سرشان، زندگی بسر می بردند. حتی اگر ایشان دستخوش طلاق ثلاثه نبودند، ترس طلاق همیشه بر سرشان آویزان می ماند. تعداد زیادی از کشور های اسلامی این بدی را دیر شد که لغو کردند. اما بنا به چند دلیل ما در دادن حقوق به مادران و خواهران درنگ را بکار برده ایم. اگر ما می توانیم رواج ستی را لغو کنیم. اگر ما قانون علیه سقط جنین ساخته می توانیم، اگر ما می توانیم علیه ازدواج بچه صدا بلند کنیم، اگر ما می توانیم اقدام سخت علیه سیستم جهیز کنیم، در آن صورت چرا نمی توانیم صدا علیه طلاق ثلاثه بلند کنیم. ما این فیصله مهم را در روحیه دمکراسی و قانون اساسی، با هدف احترام به بابا صاحب امیدکر گرفته ایم تا خواهران مسلم حقوق مساوی داشته باشند، تا اعتماد تازه درشان ایجاد گردد، تا ایشان نیز در سفر توسعه وی هند، فعالانه شرکت کرده بتوانند. این چنین فیصله ها برای نفع سیاسی نیست. این حفظ دائمی را به مادران و خواهران تضمین می نماید. 

همانندی یک مثال دیگری را پیش می گذارم . پس پرده الغای ماده ۳۷۰ و ۳۵ اِی چه بود. این نشان عمده این حکومت است . نه ما از مسائل چشم می پوشیم و نه بگذاریم که گندیده گردد. هیچ وقت برای به تعویق انداختن یا چشم پوشیدن از مسائل را نداریم. کاری که طی ۷۰ سال گذشته انجام نه داده شده بود، طی ۷۰ روز انجام داده شد. بعداز اینکه این حکومت بر سر اقتدار رسید، الغای ماده ۳۷۰ و ۳۵ اِی در هر دو مجلس لوک سبا و راجیه سبا با اکثریت دو سوم به تصویب رسانده شد. این بدین معنی است که هر کس خواهان این فیصله بود، اما شاید ایشان در انتظار آن کسی بودند که دراین مورد پیشقدمی نماید و پیش ببرد. من برای انجام دادن این کار که اهالی کشور به من تحویل دادند، آمده ام. من بی غرضانه کار می کنم. 

ما با سازماندهی مجدد جمو و کشمیر، پیش می برویم. طی هفتاد سال گذشته هر حکومت کوشش انجام دادن این کار می نموده است. 

اما نتایج مطلوب بدست نیاورده شد و وقتی نتایج مطلوب بدست نمی افتد، لازم می افتد که از سر نو فکر کنیم و اقدام تازه گرفته شود. این مسئولیت ما است که آرمانهای مردم جمو و کشمیر و لداخ، بر آورده شود. این مسئولیت دست جمعی ما است که پرو بالهای نو به رویای شان فراهم نمائیم. همه ۱۳۰  تن کرور اهل کشور باید این مسئولیت را به عهده خود بگیرند . برای بر آوردن این تعهد، ما تلاشها نموده ایم، هر سدها را که در راه هستند برطرف کنیم. 

سیستم که طی هفتاد سال دوام داشته است، منجر به ایجاد تجزیه طلبی و تروریزم گردید. این سیستم تشویق به حکومت دودمانی نمود و بناهای فساد تبعیض نژادی را مستحکم نمود. ما باید تلاشها نمائیم که زنان جمو و کشمیر و لداخ، نائل به حقوق شان گردند. ما باید تلاشها نمائیم که برادران و خواهران پس مانده ما که در آنجا زندگی می کنند، نائل به حقوق شان گردند که تاکنون از آن حقوق محروم مانده اند. برادران و خواهران قبائلی جمو و کشمیر و لداخ نیز باید برخوردار همان حقوق باشند که مردم قبائل هند هستند. تعداد زیادی از این چنین جامعه ها مانند گجرها ،بکروالها، گدیها، سپی ها یا بلتی ها هستند. همه این چنین جامعه ها باید با حقوق سیاسی مقتدر ساخته شوند. این مایه تعجب است که در جمو و کشمیر روی برادران و خواهران کارمند پاکی قیودات قانونی عاید میگردید و خوابهای شان پایمال شده بودند. اکنون ما ایشان را از این زنجیرها رهایی بخشیده ایم. وقتی کشور دو نیم شد، کرورها نفر مجبور شدند که خانه های آبای شان را، باوجود اینکه هیچ گناه از دست شان سرزد نشده بود، پشت سرگذاردند. آن کسانیکه در جمو و کشمیر ماندگارشدند، نه نائل به حقوق بشری شدند و نه حقوق تابعیت. مردم از مناطق کوهی در جمو و کشمیر زندگی می کنند، ما در فکر گرفتن اقدام برای رفاه شان نیز هستیم. 

هموطنان عزیز من، صلح و سعادتمندی جمو و کشمیر و لداخ، الهام برای هند ثابت شد می تواند. ایشان می توانند کمک بزرگ به توسعه هند نمایند. ما نیاز به آن داریم که زمان مجلل گذشته شان را بر گردانیم. سیستم جدید پس از اقدام اخیر به وجود آمده، تسهیلات را ایجاد می کند که نفع مستقیم به مردم آن ولایت برسد. اکنون هر کس در جمو و کشمیر، شبیه دیگر هندیان ، تماس با حکومت در دهلی گرفته می تواند. هیچ سد در راه نخواهد بود. ما این چنین سیستم را ایجاد کرده ایم. اقدام اخیر الغای ماده ۳۷۰ و ۳۵ اِی ، هم بدون استثنا و هم از طرف همگی احزاب سیاسی از طرف کل کشور  مورد استقبال قرار گرفته است. چندین علناً از ما حمایت کرده اند، در حالیکه چندین مخفیانه حمایت بما دراز کرده اند. اما چندین از ایوان نشینان قدرت، بغرض مایه گرفتن از سیاستهای بانک رای گیری، بحق ماده ۳۷۰ حرف می زنند. کشور خواهان جواب از حامیان ماده ۳۷۰ است که آیا ماده ۳۷۰ و ۳۵ اِی آنقدر مهم بود؟ اگر ماده ۳۷۰ بدانقدر مهم بود، پس چرا احزاب حاکمه باوجود اینکه برخوردار اکثریت بودند، آنرا دائمی ننمودند؟ چرا این موقتی نگه داشته شد، اگر این قدر اعتماد و اعتقاد داشتند، چرا پیش نه رفتند و دائمی نساختند این بدین معنی است که شما می دانستید که فیصله گرفته شده درست نبود. اما شما آن جرات و نیت ترمیم آنرا نداشتید. نگرانی های آتیه های سیاسی مطرح گردید. برای من آتیه  کشور همه چیز است و آتیه سیاسی نزد من هیچ معنی ندارد. طرح کنندگان قانون اساسی و شخصیتهای بزرگ مانند سردار ولب بای پتیل، تصمیمات جسورانه و مهم حتی در آن روزهای دشوار با در نظر داشت اهداف وحدت ملی و یک پارچکی احزابی در ذهن گرفتند. تمرین نسبت به وحدت ملی موفقیت آمیز بود، اما چند دشواری در اثرماده ۳۷۰ و ۳۵ اِی مطرح گردید. 

امروز من از قلعه سرخ مخاطب به ملت هستم من با فخر گفته می توانم که امروز هر تن هندی حرف یک ملت  و یک قانون اساسی زده می تواند و ما در پی آن هستیم که رویای سردار صاحب “یک بارت شریشت بارت” را بر آوریم . لذا ما باید چنین سیستمها را توسعه نمائیم که وحدت ملی را مستحکم سازد و کار تحکیمی را انجام دهد و این پروسه باید ادامه پیدا کند. این نباید تنها اقدام موقتی باشد بلکه پروسه متداوم باشد. 

از طریق جی اِس تی یعنی مالیات اموال و خدمات، ما رویای یک ملت یک مالیات را بر آورده ایم. همانندی ما موفقانه رویای یک ملت، یک شبکه را در این اواخر بر آورده ایم. 

همانندی ما سیستم یک ملت و یک کارت پویایی را بوجود آورده ایم و در این اواخر یک بحث و مباحثه در سرتاسر کشور در مورد اجرای انتخابات درهمان زمان مطرح گردیده است. این بحث را باید به روش دمکراتک بدست گرفته شود. ما باید تعداد زیادی از این چنین مفکوره ها برای تحقق رویای “یک بارت ، سرشت بارت” افزایم.

 هموطنان عزیز من،  هند باید به ابعاد جدید تر برسد، کشور باید نشان خود را در سر تا سرعالم  نشان بدهد. برای این لازم می افتد که روش نسبت به امحای ناداری در کشور را ، تغییر دهیم، این نباید بطور مرحمت بحساب آورده شود، اما باید فریضه ما نسبت تشکیل آتیه درخشان برای کشور دانسته شود، چرا که ما باید خود را به هر قیمت که باشد از چنگهای ناداری رها کنیم. ما در مقابل بیشتر با سرعت تند تر موفقیت بدست آورده ایم. طی پنج سال گذشته تلاشهای متعدد موفقیت آمیز برای تقلیل دادن ناداری، نموده شده اند. یک کمی احترام و حمایت به نادار، بر عزت نفس شان افزوده می تواند و ایشان را بدون کمک حکومت از چنک ناداری بیرون کشیده می تواند. 

او با قوت خودش موفق خواهد گردید که شکست به ناداری بدهد. این برادر نادارمن است که قوت دست و پنجه نرم کردن با کدام بدبختی را دارد. او با مشتهای  بند خود علیه سرما می جنگد. ما باید پیش قوه طبیعی او سر به خم شویم که مقابله علیه فلاکتها می کند و به او کمک امحای چالشهای زندگی روز مره بهم رسانیم. چرا مردم نادار نباید توالت ، برق ، خانه برای سر پوشی تدارکات آب و حساب بانک، داشته باشند. چرا ایشان باید برای گرفتن قرضه از طریق گرو نامه بسوی صراف رانده شوند. بیایید ما باید برای فروغ به عزت نفس، خود اعتمادی مساعی خرج بدهیم. 

 خواهران و برادران عزیز بیش از  ۷۰ سال بعد از استقلال می گذرد. همه حکومت به طریق خود کارهای زیاد انجام داده اند. هر حکومت مرکزی و ولایتی صرف نظر از حزب از طریق خود مساعی بخرج داده است. اما بازهم این یک واقعیت است که امروز هم نیمه از خانجات در هند آب آشامیدنی را ندارند. مردم برای بدست آوردن آب آشامیدنی زحمت زیاد می کشند. مادران و خواهران با بار آب روی سر شان دو، سه، پنج، کیلو متر راه می پیمایند. یک قسمت بزرگ زندگی شان، در زحمت کشی برای آب می گذرد. لذا این حکومت تصمیم تاکید روی کار خصوصی گرفته است و آن، “تضمین آب آشامیدنی در هر خانه است”هر خانه چطور آب، آب خالص آشامیدنی را بدست بیاورد. لذا من امروز از باروی قلعه سرخ اعلام می نمایم که در روزهای آینده ما ماموریت “جل جیون” یعنی آب زندگی است، را براه می اندازیم. حکومت مرکزی و ولایتی مشترکاً روی ماموریت جل جیون کار می کنند. ما وعده صرف ۵.۳ لک کرور روپیه در ماموریت در سالهای آینده نموده ایم. کار تحفظ آب ، آبیاری، جمع آوری آب بارانی، بحری یا تصفیه آب ضایع و هر قطره و آبیاری مایکرو برای فصل بیشتر برای کشاورزان باید انجام داده شوند. مبارزهای تحفظ آب باید براه انداخته شوند مردم عامه باید نسبت به آب آگاهی داده شوند. حساسیت شان باید بیدار کرده شود  تا ایشان اهمیت آب را به فهمند، حتی به بچگان درباره تحفظ آب در ایام طفولیت اش درس یاد داده شوند. ما باید با این اعتماد پیش به رویم که طی پنج سال آینده برای حفظ آب و احیای منابع آب، در مقابل کاری که طی هفتاد سال گذشته انجام داده شده، چهار برابر کار انجام بدهیم. درویش ترووالوور،صدها سال قبل پیشینگوی کرده بود که شاید کسی درباره بحران آب و اهمیت آب فکر هم نکرده بود. موصوف گفته بود که بمعنی این است که اگر آب شروع به ناپدید شدن نمود، پروسه طبیعت مختل میگردد و سرانجام به پایان می رسد. با این پروسه تباهی شروع می شود. 

من در گجرات تولد یافته بودم. در گجرات شمالی یک شهر زیارتی جینی ها قرار دارد که ماهودی نامیده می شود. تقریباً یک صد سال قبل یک درویش آنجا زنگی میکرد که در خانواده کشاورز متولد شده بود . او در مزرعه کار میکرد اما تحت تاثیر جینیزم او درویش جینی گردیده اسمش بودی ساگر مهاراج بود. او صد سال قبل چند کتاب مقدس پشت سربافی گذاشت. در آن یک اخطار بود که روزی وقت فرا می رسد که آب در دکان بقال فروخته خواهد شد. آیا شما تصور کرده می توانید که کلمات درویش که صدها سال قبل نوشته بود امروز درست از آب در می آید. آنچه که صدها سال قبل پیشین گوی کرده شده بود اکنون یک واقعیت است. ما امروز آب از دکان بقال میخریم. 

هموطنان عزیز من ما در کوششهای خود خستگی را نمی پذیریم و نه ما متوقف می شویم و نه از پیشرفتن تامل می کنیم. 

این مبارزه تحفظ آب نباید تنها اقدام دولتی باقی ماند. این باید مانند مبارزه سوچ بارت یعنی مبارزه هند پاک، نهضت مردم گردد. ما باید این نهضت را با کمک ادیالهای مردم عامه، آرمان ها و کوششها، پیش می بریم. 

هموطنان عزیزم. ملت ما به مرحله ای رسیده است که جائیکه ما باید در باب هر چیز شفاف باشیم. 

وقت فرا رسیده که ما باید چالشها را روی سر بگیریم. گاهی تصمیمات با نظر به نفع گرفته می شود. اما آن برای نسل آینده کشور ما گران ثابت میگردد . من میل به آن دارم که موضوع انفجار جمعیت در کشور را از قلعه سرخ مشخص سازم. 

این افزایش نفوس بسرعت چالشهای جدید گوناگون را برای نسل های آینده ما به وجود می آورد. 

در جامعه ما، یک طبقه است که خیلی آگاهی کامل نسبت به عواقب رشد بی منظم نفوس، دارد. ایشان مستحق ستایش و احترام هستند. این اظهار شان نسبت وطن پرستی است. قبل از داشتن بچه ایشان تصمیم خوب و غور و فکر شده  میگیرند. آیا ایشان قادر هستند، ضمن ایفای نقش والدین مسئول ، از احتیاجات مواظبت کنند و رویای دختر با پسر را برآورند. 

با در نظر داشتن این شاخص ها این طبقه کوچک اتباع مسئول خودش متحرک به داشتن فامیل کوچک است نه تنها اینکه ایشان کمک به رفاع فامیل شان می کنند. بلکه بحق کشور نیز خوب است. 

ایشان اظهار ملت پرستی را می کنند. من از همه مردم جامعه  می خواهم که زندگی شان را دقتاً نظارت کنند که از طریق افزایش خانواده شان چقدر خدمات به فامیل شان انجام داده اند، یک یارو نسل چطور پیشرفت نموده اند. بچگان تا به اندازه تحصیلات کسب نموده اند، تا به چه اندازه فامیل از نا خوشیها آزاد است، تا  به چه اندازه نیازهای اساسی فامیل شان را بر می آورند. ما باید از ایشان درس یاد بگیریم. قبل از اینکه بچه وارد فامیل میگردد باید فکر کنیم که آیا خود را برای بر آوردن نیازهای بچه آماده ساخته ام .آیا این را بحساب جامعه می گذارم ؟ بچه را بدون پرورش می گذارم ؟ آن والدین که مجبوربه بسر بردن این گونه زندگی هستند نباید بچه را به دنیا بیاوردند. لذا بیداری اجتماعی مورد نیاز است.

آنانکه این نقش بزرگ را ایفا کرده اند، باید مورد احترام قرار گذارده شوند و از طریق نقل مثال شان آن طبقه جامعه که هنوز هم این طور فکر می کند، مورد الهام قرار داده شود. ما باید نسبت به انفجار نفوس نگران باشیم. برای حکومت نیز لازم می افتد که از طریق سکیمهای گوناگون پیش بیاید. حکومت ولایتی باشد یا مرکزی، باید هم دیگر راه رود و مسئولیت را بعهده بگیرند. ما تصور یک جامعه غیر سالم را کرده نمی توانیم. تصور یک جامعه بی سواد را کرده نمیتوانیم. در هند بیست و یکمین قرن، صلاحیت برآوری رویا ها از یک فرد شروع می شود. از یک فامیل شروع می شود. اگر جمعیت با سواد نیست، تندرست نیست، در آن صورت نه خانه، نه کشور شادمان خواهد شد. اگر نفوس با سواد است، قدرتمند و ماهر است و وسائل مناسب جهت حصول محیط در خود برای برآوری آرزو  و نیاز های شان سردست می باشند. در آن صورت من فکر کرده می توانم که این چیزها را برآورده می تواند. 

هموطنان عزیز من، شما خیلی خوب بلد هستید که فساد و تبارگماری خسارت غیر قابل تصور به کشور ما رسانده و مثل موریانه در زندگی ما سرایت کرده است. ما متواتر کوشش می کنیم که آنر از ریشه بکنیم. کمی موفقیت بدست هم افتاد اما مرض بدانقدرعمیق ریشه دوانیده، بدان اندازه گسترش نموده، برای ما لازم می افتد بیشتر مساعی بخرج بدهیم و آن هم بر هر سطح و نه تنها بر سطح دولتی. و ما باید دائماً این کار را بکنیم. 

همه کار ها را نمی توانیم یک بارگی انجام دهیم. خوهای بد مانند مرض مزمن است. گاهی این مورد درمان قرار میگیرد، گاهی برمیگردد. این هم یک مرض است که برای آن اقدامات ریشه کنی متواتر از طریق استفاده از تکنولوژی، گرفته ایم. همه مجاهدت برای تقویت راست گوی و شفافیت بر هر سطح نموده شده است. شما دیده باشید که فوراً بعد از تشکیل حکومت وهم طی پنج سال گذشته، حکومت تعداد زیادی از مامورین ارشد را بر طرف کرده است به همه این چنین افراد که سو سه در کار می آوردند گفته شد که کشور دیگر نیاز خدمات تان را ندارد و ایشان برکنار کرده شده اند. 

من باور بر آن هستم که تغییر در سیستم باید بوجود آورده شود اما در همان زمان تغییرات باید در تار و پود اجتماعی نیز باید بوجود آورده شود. همراه با تغییرات در تار و پود اجتماعی تغییر ذهن و اعتقادهای شان که این سیستم را می رانند، نیز بسیار لازم است تنها در آن صورت نتایج مطلوب را میتوان بدست آورد. 

برادران و خواهران، از یک رو بعد از سالهای زیاد استقلال کشور بالغ شده است. ما هفتاد و پنجمین سالگرد استقلال  را جشن خواهیم گرفت. این آزادی نزد ما همانقدر گران بها است که اصول اخلاقی، روشها و حساسیتها هستند. هر وقتیکه با مامورین  جلسه می دارم، من همیشه متذکر می شوم. من این جور چیزها را بر ملا نمی گویم، ولی امروز دلم میخواهد که برملا گویم. من تکراراً مامورین را تشویق و ترغیب می کنم که بعد از چندین سال آزادی ، کاری کرده نمی توانیم که کاغذ پرانی و درگیری حکومت در زندگی در زمره مردم عامه را بکاهیم. 

معنی هند مستقل نزد من این است که یک اکوسستم یا سیستم محیط زیست بوجود آورده شود. تدریجاً در گیری حکومت در زندگی مردم کاسته شود. این امر بمردم گذینه فراهم می نماید که خود شان در مورد سرنوشت خود فیصله بگیرند ، به هر سمت که میخواهند بروند و به نفع ملت و بهبودی فامیل شان فکر کنند و رویای شان را دنبال کنند. 

اتباع نباید فشار حکومت را حس کنند، اما در همان زمان بموقع بحران حکومت باید در پشت مردم به ایستد. نه حکومت باید فشار آور با شد و نه حکومت باید بی فعال باشد. اما همه ما باید همراه با رویای خود پش برویم حکومت باید همیشه در پشت ما مانند همکار ایستاده باشد. اگر لازم می افتد مردم باید اطمینان داده شوند که حکومت در پشت شان است . آیا میتوانیم این چنین سستم را بوجود بیاریم. 

ما تعداد زیادی از قوانین و اصول غیر لاذمی را رد کرده ایم که در راه سد واقع می افتد طی پنج سال گذشته من عملاً هر روز یک قانون را لغو کرده ام. شاید مردم عامه آگاهی نسبت به این ندارند. الغای یک قانون متروکه هر روز بدین معنی است که تقریباً 1450 قانون الغا نموده شده اند و مقصد آن تقلیل بار زندگی مردم عامه است. حکومت جدید نتنها شصت روز شد که بر سر اقتدار رسیده است و با هدف این که زندگی سهل باشد، شصت قانون الغا نموده شده اند. زندگی سهل برای هند مستقل یک امر لزومی است و ما متعهد به متمرکز نمودن توجه بر زندگی سهل و پیشروی آن هستیم. 

امروز ما نسبت به “تجارت با آسانی” یعنی سهل سازی تجارت پیشرفت زیاد نموده ایم. هدف ما این است که ما در رده بندی عالمی یکی از پنج باشیم و برای این چند اصلاح لازم می باشد. هر کسی که خواهان تاسیس تجارت یا صنعت کوچک است، روبروی تعداد زیادی از موضوعات کوچک و بزرگ پر سازی فارمهای متعدد، این در و آن در زدن، بازدید از دفاتر مختلف می گردد و باز هم تصویب مطلوب بدستش نمی رسد. بغرض از بین بری این تله تار پیچیده ایجاد اصلاحات یکی بعد دیگری، ایجاد همکاری بین حکومت مرکزی ولایتی، همدستی بین شهر، بلدیه های پایتختی، ما تا به اندازه زیاد موفقیت در سهل سازی تجارت بدست آورده ایم. 

در سرتا سر عالم، تحقق روبه افزایش است که یک کشور این چنین بزرگ مثل هند که یک ملت روبه ترقی است خواب بزرگ را دیده می تواند. جهش بزرگ زده می تواند. سهل سازی تجارت، تنها یک سنگ میل بنظر می رسد. مقصد نهایی من بدست آوری”سهل سازی” زندگی است. جائیکه یک نفر مجبور نشود برای حصول اجازه های دولتی و رسمی زحمت بکشد. حقوق او آرام به دست او برسد. لذا برای ما لازم است که به آن سمت پیش برویم. 

هموطنان عزیز من، کشور ما باید یپش برود اما اکنون کشور انتظار برای پیشرفت روبه افزایش را کشیده نمی تواند. ما یک جنبش بزرگ را نیاز داریم. برای ما لازم می افتد که طرز فکر را تغییر دهیم. برای رساندن هند به معیار های عالمی، نیاز به تاسیس زیر بنای مدرن داریم.  باوجود روشهای افسرده، مردم عامه همیشه خواب سستم خوب را می بینند. ایشان چیزهای خوب را دوست دارند. ایشان عادت آن ذائقه کرده اند. لذا ما تصمیم گرفته ایم طی این مدمت ۱۰۰ لک کرور روپیه برای زیر بنای مدرن خرج دهیم. این موجب ایجاد فرصتهای کار خواهد گردید. سستمهای تازه توسعه خواهد یافت و آرمانهای متعدد بر  آورده خواهد شد. آیا این پروژه ساگرمالا باشد یا پروژه بارت مالا، ایستاسیون مدرن راه آهن، ایستگاه های اتوبوس یا میدان هوای باشد. یا روغنتونهای مدرن یا موسسه تحصیلی درجه جهانی، ما می خواهیم کل زیر بنا را توسعه دهیم. اکنون کشور بنادر بحری را نیز نیاز دارد. مردم عامه عوض شده اند و ما باید این امر را درک کنیم.

قبلاً اگر تصمیمی بر کاغذ گرفته شد که یک ریلوی استیشن در یک ناحیه خصوصی ساختمانی کرده می شود، برای سال ها، یک احساس مثبت که یک ریلوی استیشن جدید در نزدیک دستیاب خواهد بود. وجود می داشت، اکنون زمان تبدیل شده است. شهریان عمومی فقط با یک ریلوی استیشن مطمئن نخواهند بود. آنها فوراً سوال خواهند کرد که چه وقت وندی بهارت ایکسپریس در ناحیه ما خواهد آمد. فکر شان تبدیل شده است. اگر یک بس استیشن خوب و با پنج استار ریلوی استیشن ساختمانی کرده می شود. مردم اظهار نخواهند کرد” بسیار خوب”. بدنبال آن انها سوال خواهند کرد که میدان هوایی چه وقت آماده خواهد شد. مطلب اینست که فکر شان تبدیل شده است. مردم که فقط با ایستگاه ریلوی شاد بودند اکنون سوال می کنند که  چه وقت میدان هوای در اینجا با زخواهد شد. قبلاً مردم پرسیدند چه وقت یک سرک فلیزی در ناحیه ساخته خواهد شد. اکنون سوال مردم اینست که آیا این سرک ۴ لین یا ۶ لین خواهد شد. آنها گرچه فقط با سرک های فلزی مطمئن نیستند.فکر می کنم که این یک تغییر بزرگ برای هند آرزو مند، می باشد. 

قبلاً دیدن تیرهای برقی بر زمین شادمانی مردم بود که حتی نیرو بی برق به آنها رسیده است. باوجود اینکه تیرها قائم نه شده بود. اما اکنون حتی بعد از نصب کردن سیم های ترانسمشن و میتر های نیرو مردم سوال می کنند چه وقت ما فراهمی ۲۴ ساعت الیکتریک حاصل خواهیم کرد. آنها فقط با تیر ها و سیمها شاد نخواهند شد. 

 قبلاً درحالیکه فون های موبائل فقط در معمول بودند، مردم خوش بودند که موبائل فون بهر حال آمده است. اما اینها اکنون درباره سرعت داتا بحث و مباحثه می کنند. لازم است که ما ازین تغییر روان شناسی و زمانهای روبه تغییر ادراک کنیم. در میدان های مختلف حرکت پیشروی ما ضروری است. همراه با گلوبل بینچ مارک مثل زیربنای مدرن، انرژی شفاف، اقتصاد بر اساس گاز، گرید گازی ای سرعت وغیره.

هموطنان عزیز عموماً حکومت کشور ما شناخته می شود که در یک صحنه خصوصی و یا جامعه خصوصی یا گروپ آنها چه کار خوبی انجام داده اند. عموماً حکومت و مردم از یک معیار دیده اند که چطور حکومت فراهم کرده است و به کی داده شده است. فقط این بطور خوب و کافی دیده شده بود. این نیاز وقت و لازمی شمرده شد. 

 اما باوجود هرچه چطور چه وقت و یا کسی دیگری در سابق حاصل کردند، ما اکنون در یک زمان فکر سخت درباره خوابهای ما هستیم که هدف حصول بحیث یک ملت چه است. تقاضای وقت است که ما در یک مبارزه هستیم و ما برای تکمیل این خوابها در هماهنگی پیشرفت می کنیم. این امر را در نظر داشته ما هدف خواب و تامین هدف اقتصاد پنج تریلیون دالر تعین کرده ایم. ۱۳۰ کرور هموطنان حتی با سهام کوچک باهمدیگر حرکت کرده می توانند. هدف اقتصاد ۵ تریلیون دالر برای چند افراد دشوار شده می تواند. شاید آنها اشتباه نمی کنند، اما اگر ما به کارهای دشوار درست نمی کنیم، کشور چطور پیشرفت خواهد کرد. اگر ما چیلنج های دشوار نداریم چطور ذهن ما پیشرفت خواهد کرد؟ از لحاظ روان شناسی فکر عالی همیشه درست است و ما همین کار را تکمیل می کنیم. این فقط در هوا نیست، ما بعد از ۷۰ سال استقلال ، بعد از مسافرت ۷۰ ساله بر راه انکشاف، ما به اقتصاد 2 تریلیون دالر رسیده ایم. ما فقط اقتصاد ۲ تریلیون دالر حاصل کردیم. اما در ظرف پنج سال از سال ۲۰۱۴ به ۲۰۱۹، ما اقتصاد سه تریلیون دالر رسیدیم، یعنی، اضافه یک تریلیون دالر شده است. اما اگر در حاصل کردن جست بزرگ فقط در ۵ سال موفق شده ایم در آنصورت ما در پنج سال آینده، هدف ۵ تریلیون دالر حاصل کرده می توانیم. لازم است که این خواب هر نفر هندی شود.

در حالیکه اقتصاد افزایش میکند، معیار زندگی مردم هم بهبود میکند. برای تکمیل خوابهای ما حتی آنکه در پائین هستند، فرصت ها تاسیس می شوند. برای ایجاد این فرصت ها، انکشاف ذهن برای صحنه اقتصادی کشور هم لازم است.

وقتیکه ما برای دو برابر کردن عائدات کشتکاران ما خواب داریم، وقتیکه ما خواب داریم که بعد از ۷۵ سال آزادی، هر فامیل بشمول نادار ترین از نادار، او حق خانه ای دارد، وقتیکه ما خواب داریم که بعد از تکمیل ۷۵ سال آزادی هر فامیل حق نیرو در خانه اش دارد، وقتیکه ما خواب داریم که هنگام تکمیل 75 سال آزادی هر دهکده هندی نیاز نیت ورک آپتیکل فائبر، ربط براد باند و درس و تدریس فاصله ای –دارد اینها اکنون فقط خواب ها نمی باشند لازم است که توجه ما بر انکشاف منابع دریایی و اقتصادی مرکوز شود. کشتکاران ما که بما خوراک فراهم می کنند توانایی بخش شده می توانند، به جامعه ماهی گیران ما اختیارات داده شوند. چرا آنها صادر کنندگان شده نمی توانند. حاصلخیزی های چرا کشتکاران ما،  در بازار بین المللی تسلط ندارند. کشورما به صادرات تقویه فراهم خواهد کرد. لازم است که برای رسیدن به بازار جهانی سعی هر چه ممکنه، انجام داده شود. هر ولسوالی کشور ما پوتانسیول مساوی یک کشور دارد، هر یک از ولسوالی های ما، صلاحیت مساوی یک کشوری در جهان دارد. ادراک این نیرو لازم است و از این پوتانسیول باید به مسیر آورده کرده شود و چرا هر ولسوالی، فکر نمی کند که آن یک مرکزی صادراتی شده می تواند. هر ولسوالی صنعت دستی دارد و هر ولسوالی خصوصیات بی مانند دارد. اگر یک ولسوالی برای عطرها معروف است، همین زمان یک ولسوالی دیگر ساری ها دارد که امتیاز و خصوصیت آن ناحیه است، ولسوالی دیگر برای ظروف معروف است و دیگر برای شیرین ها و اینها برای رسیدن به بازار بین المللی پوتانسیول دارد.

ما برای تعین کردن آن سعی می کنیم که چطور، زیرو دیفیکت زیرو ایفیکت در تولیدات برای بازار های جهانی را استعمال کرده می توانیم. اگر ما بر صادرات و آگاه کردن جهان ازین تنوع و کار بسوی تسخیر بازار جهانی، توجه خود مرکوز می کنیم، در آنصورت  جوانسالان کشور کار و شغل حاصل خواهند کرد. این به صنائع بسطح کوچک و سطح میکرو نیروی بزرگ فراهم خواهد کرد. لازم است که باین نیرو، افزایش اضافی فراهم کرده شود. 

کشور ما یک منزل مبهوت کننده برای جهان است، اما بنا بر چند علت ما در حاصل کردن آن موفق نه شده ایم. لازم است که هموطنان برای تقویه سیاحت در کشور کار کنند. طوریکه سیاحت افزایش میکند، سرمایگذاری پول  فرصتهای اضافی کار و شغل فراهم می کنند. اقتصاد کشور هم ترقی خواهد کرد. مردم در سراسر جهان امروز طرفدار ظهور هند در یک راه جدید میباشند. باید فکر کرده شود که ما چطور توجه سیاحین به کشور ما از سایر جهان جلب کرده می توانیم و چطور ما به سیاحت نیرومند ساخته می توانیم و چه نوع ترتیبات در منازل توریستی فراهم ساخته شوند. بحث در مورد افزونی عایدات شهریان عادی، تعلیم بهتر برای آنها، فرصت های جدید استخدام هم ضروری است. برای مردم درجه متوسط سکوهای آغازی ضروری می باشند تا که آنها از تکمیل خوابهای شان حس کنند. به سائینسدانان ما بهترین تسهیلات و منابع فراهم کرده شوند. به قوای ما  سلاح و آلات ساخت محلی فراهم ساخته شوند. عقیده دارم که یکعده ساحات وجود دارند که ما به هند نیروی جدید برای تامین اقتصاد پنج تریلیون دالر فراهم کرده می توانیم.

برادران و خواهران گرامی، امروز کشور یک محیط سازگار برای حصول موفقیت اقتصادی دارد. در حالیکه یک حکومت محکم میباشد، پالیسی ها پیش بینی پذیر میباشند و سیستم ها استوار اند، در آنصورت جهان هم در شما اعتماد دارد. مردم کشور در اینمورد نشان داده اند. جهان بعلاوه استواری سیاسی هند را با فخر و احترام زیاد، مشاهده میکند. این فرصت نباید از دست داده شود. امروز جهان برای تجارت نمودن با ما علاقمند است. این آرزومند ربط با ما است. امروز این یک امر فخر بزرگ با ما است، طوریکه هنگام کنترل کردن تورم پول، ما با یک برابر سازی مهم برای افزایش دادن میزان افزایش بسوی پیشرفت حرکت می کنیم. چندی وقت میزان افزایش افزونی کرده میتواند اما تورم پول تحت کنترل نیست. وقتیکه تورم پول تحت کنترل است، میزان افزایش متاثر می شود. اما حکومت ما نه فقط به تورم پول کنترل کرده است، بلکه در میزان افزایش، سودمند شده است. بنیادی های اقتصاد ما خیلی نیرومند میباشند و این نیرو به اعتماد ما برای پیشرفتن تقویه میدهد. همینطور با انکشاف سیستم مثل جی. اِس. تی، و ایجاد اصلاحات مثل و کُد ورشکستگی ما برای انکشاف یک محیط اعتماد محیط سعی می کنیم. تولیدات افزوده در کشور ما، پروسه سازی افزوده ثروت طبیعی ما، اضافه ارزش، صادرات تولیدات پر ارزش به جهان لازم است. چرا ما آن خواب را نداریم. جائیکه هر کشور در جهان از چند و یا تولیدات دیگر هندی وارد میکند، اگر چه هر ولسوالی هند چندی توریدات را صادر میکند. اگر ما ازین دو امر ملاحظه می کنیم، در آنصورت ما هم در عائیدات اضافه کرده می توانیم. شرکت های ما و تشبثات هم خواب موفقیت در بازار جهانی دارند. موفقیت در بازار جهانی سرمایگذاران ما هم در افزونی حیثیت هندی، قادر خواهند شد، آنها اضافه زیاد حاصل خواهند کرد. فرصتهای اضافی کار و شغل دستیاب خواهند شد. ما برای تشویق دادن سرمایگذاران ما برای پیشرفتن و تاسیس کردن کار و شغل، کاملاً آماده هستیم.

در کشور ما چندین عقاید نا درست ادامه دارند. ترک کردن اینها از ذهن ما ضروری است. آنهائیکه ثروت برای کشور حاصل می کنند، آنهائیکه به تاسیس ثروت ملت سهم می نمایند، تمام آنها از کشور خدمت می کنند. برای تاسیس کنندگان ثروت ما، کدام گنجائیش شک و تردد وجود ندارد. ضرورت وقت اینست که تاسیس کنندگان ثروت ملت ما برسمیت شناخته و تشویق داده شوند. عزت و احترام اضافی بآنها داده شود. اگر ثروت تاسیس نمی شود، ثروت منقسم شده نمی تواند. بعلاوه اگر ثروت منقسم نمی شود، ما به سیکتور نادار جامع ما رشد داده نمی توانیم. همین اهمیت تاسیس ثروت برای کشور ما است و این در نیاز تسهیل اضافی میباشد. آنهائیکه برای تاسیس ثروت سعی زیاد میکنند. به نظرمن خود آنها دارایی ملت هستند و باید آنها صاحب اختیار کرده شوند.  

هموطنان عزیز، امروز ما برای صلح و امنیت همراه با انکشاف تاکید می کنیم. در سائیر جهان کشور ها بنا بر عدم امنیت های مختلف متاثر شده اند. مرگ  در چند یا پخش دیگر جهان چرخ زده است. 

هند در شهرت دادن صلح جهانی یک رل مهم بازی خواهد کرد. ما در محیط جهانی فقط تماشاچیان شده نمی توانیم. جنگ ما علیه موسسات تیروریستی خیلی دشوار است. در کدام بخش جهان یک روئیدار تروریزم باید بطور حمله بر بشریت شمرده شود. پس من از تمام قوه برای اتحاد علیه آنها تاکید می کنم که به تروریزم تقویه میدهند و به دسته های تیروریستی پناه میدهند. در آشکار سازی این فعالیت های ضد انسانی و یکجا شدنی تمام قوای جهانی برای خاتمه تروریزم، سهم هند ضروری است. لازم است که هند در جنگ علیه تروریزم رل مهمی بازی کند. ما میخواهیم که هند تمام قوه را برای آشکار سازی پناه به تیروریست ها، متحد کند.

چند موسسه تیروریستی نه فقط به هند اهدافی کرده اند بلکه به کشورهای همسایه ماهم متاثر می کنند. بنگلادیش و افغانستان هم بنا بر فعالیت های تیروریستی ضرر دیده اند. در سری لنکا، متاسفانه، مردم بی گناه درون کلسیا کشته شده اند. این یک رویداد خیلی دهشت ناک بود. پس اتحاد و آوردن امنیت، صلح و همآهنگی در این شبه قاره ضروری است.

همسایه دوست ما افغانستان، بعد از چهار روز یکصدمین سال آزادی برگذار میکند. باین موقعه مبارک بآنها تبریک گفته می شود. 

این پالیسی واضح ما است که آنهائیکه به ترس و تشدد تقویه میدهند، کاملاً نابود ساخته شوند. بوسیله پالیسی های ما و استراتیژی ها علیه عزائیم نادرست این نوع، ما بخوبی توضیح داده ایم. اردو، قوای امنیت سرحدی ما و آژانس های امنیتی، یک کار قابل ستایش انجام داده اند. آنها زندگی هایشان را برای تامین آینده روشن ما قربان کرده اند من به آنها سلام می کنم، این خیلی مهم است که اقدامات بروقت بسوی اصلاحات گرفته شده اند. 

جریانات از مدت زیاد برای آوردن اصلاحات در زیربنای نظامی، قوای مسلح و منابع نظامی ادامه دارند. حکومات اسبق هم درباره آن بحث و مباحثه کرده اند.  یکعده کمیسیون ها تشکیل داده شده اند و تمام راپورها همین مسایل را نشان داده اند.

در آن کدام اختلاف وجود ندارد، اما همان مطلب تکراراً اظهار شده است. ضرورت ربط بین قوای بحری، اردو و قوه هوای وجود دارد. ما بر نظم و ترتیبات قوای مسلح ما فخر کرده می توانیم. هر نفر هندوستان بر اردوی هندی فخر کرده میتواند. آنها برای مدرنسازی هم جد و جهد می کنند. 

اما جهان امروز تغییر میکند، ساحه جنگ تبدیل می شود. این راه تکنالوژی اختیار میکند. در این اوضاع نباید هند هم یک روش چند پاره ی دارد. سائیر نیروی نظامی در همآهنگی کار میکند و ازین طریق پیشرفت میکند. اوضاع بآسانی حل و فصل شده نمی توانند. اگر کسی از قوه بحری، اردو و قوا هوایی از دو قوه دیگر یک قدم پیش است وقتیکه دو قوه دیگر در عقب افتاده اند. لازم است که همه سه قوا بطور همزمان و همگام حرکت کنند. ربط خوب لازم است و این با آرزوهای مردم ما مطابقت دارد. این باید بر خطوط جنگ رو به تغییر و محیط امنیت در جهان باشد. امروز من تصمیم مهمی از قعله سرخ اعلام می کنم. ماهرین این موضوع از مدت زیاد برای آن تقاضا می کنند. امروز تصمیم گرفته شده است که ما اکنون رئیس ستاد دفاع – سی. دی. اِس خواهیم داشت و تشکیل این عهده تمام سه قوه بر سطح عالی زعامت موثر خواهند داشت. سیستم سی. دی. اِس خیلی مهم است و یک کار ناگذیر خواب ما برای اصلاح حیثیت استراتژیک هندوستان در جهان است. 

هموطنان محترم، این خوش بختی ما است که ما در آن زمان به دنیا آمدید، و در آنزمان زندگی می کنیم، ما برای انجام دهی چیزی صلاحیت داریم. در حالیکه ما برای آزادی مبارزه می کردیم، شخصیت های بزرگ مثل بگت سنگ، سُک دیو، راج گرو برای قربانی شان مسابقه میکردند. تحت زعامت مهاتما گاندی، مبارزین آزادی برای آگاه کردن کشور برای حس کردن خوابهای آزادی شان، در به در حرکت کردند. ما در آنزمان تولد نیافتیم. اما ما اکنون موقع ای برای زندگی برای کشور داریم و این یک امتیاز است که این زمان اینطور است و این سال برای ما حامل اهمیت زیاد است. این فیستوال 150 مین سالگرد تولد باپو مهاتما گاندی است.  این خوش بختی ما است که ما این فرصتی داریم. ۷۵ سال استقلال ما و یاد بود آنهائیکه برای کشور قربانی دادند، به ما برای انجام دادن چیزی تقویه می دهند. لازم است که ازین فرصت استفاده کرده شود. ما، با ۱۳۰ کرور هموطنان، برای حصول خوابهای مهاتما گاندی، خوابهای مبارزین آزادی کشور حرکت خواهیم کرد. ۷۵ سال آزادی و ۱۵۰ سال گاندی در یک فیستوال مبدل شده اند. این فرصت بزرگ برای الهام ما است.

در سال ۲۰۱۴ من از قلعه سرخ درباره سوچتا اظهار نموده بودم. عقیده ی دارم که در ظرف چند هفته آینده سال ۲۰۱۹ هند خود را آزاد از اوپن دیفیکیشن فری او.دی.اِف اعلام خواهد کرد. ولایات، دهکده ها، میونسپلتی ها ، میدیا، هرکس در مورد اُ. دی. اِف جنبش توده ای آغاز نموده است. حکومت در این کار دیده نمی شود بلکه خود مردم دراین جنبش توده ای  شرکت کردند و نتایج آن بخوبی آشکار شده اند. 

هموطنان عزیز، من از شما یک درخواست کوچک می کنم. بتاریخ 2 اکتوبر، ما هند را از استعمال واحد پلاستیک آزاد خواهیم کرد. برای آن حرکت در اطراف ، تشکیل تیم ها و بیرون آمدن از خانه، مکتب، کالج ضروری است.

در یاد بود محترم باپو، حرکت بیرون خانه برای جمع آوری پلاستیک استعمال واحد از خانه ها، بازارها ، چوک ها و آبگذرها، میونسپلتی ها، میونسپل کارپوریشن و گرام پنچایت ضروریست. آیا ما در این مورد اولین اقدام بزرگ، بتاریخ ۲ اکتوبر گرفته می توانیم. زیرا هند آزاد از پلاستیک استعمال واحد حامل اهمیت زیاد است.  

هموطنان محترم، من از تمام موسسات آغاز کننده، فنکاران، متشبثان برای مشاهده ریسایکل این پلاستیک، درخواست خواهم کرد. برای فائیق آمدن بر این پربلم ها، ابتکار جنبش توده ای لازم است اما همزمان، فکر سیستم های متبادل هم ضروری است. از تمام دوکانداران، برای استعمال نکردن کیسه های پلاستیک و آگاه کردن مستهلکین درخواست خواهم کرد.  اتخاذ یک محیط برای آن مهم است. عموماً تحفه ها به مردم به موقع دیوالی داده می شوند. چرا این تحفه جات در یک کیسه پارچه پیک کرده نمی شوند. این در تشهیر شرکت شما هم سودمند خواهد شد. اگر شما یک دائیری و یک کلیندر تقسیم می کنید، فائیده مند نخواهد شد. این یک کیسه نارگل شده می تواند. این به نفع کشتکاران خواهد بود. این چند کار کوچک می باشند اما اینها به نفع ناداران است. اقدامات کوچک ما به زندگی های مردم نادار تغییر داده می تواند. مساعی ما برای آنها فائیده مند خواهند شد.

هم وطنان عزیز این رویای اقتصاد ۵ تریلیون دالری باشد یا رویای اتکا به نفس هند، ما اصول مهاتما گاندی را دنبال می کنیم. افکار و نظرات مهاتما گاندی حتی امروز مربوط هستند. لذا ، ما باید میسیون ” در هند به سازید” را جلو ببریم. آیا نباید اقلام  تولید شده در هند ارجحیت ما باشد؟ بیایید تصمیم بگیریم هر چه که در کشور ما تولید می شود یا فراهم است، ارجحیت ما باشد. باید ما بر تولیدات محلی برای آینده سعادتمند تر تاکید وارد آوریم. هر چه که در قریه ها ما تولید می شود باید ارجحیت یابد. اگر چیزی در قریه فراهم نیست باید ما ماوراتر به تحصیل، به ولسوالی و سپس به سطح ولایت برویم. من فکر نمی کنم که کسی برای بر آوردن ضروریات بیرون ولایت برود. اقتصاد روستای ما تقویت خواهد یافت؛ تشبثات کوچک ما تقویت خواهند یافت؛ اقلام مرسومی ما انگیزش  خواهند یافت.

 برادران و خواهران عزیز ما تلفن هایی همراه  را دوست داریم، ما فرستادن پیامات واتس اپ را می پسندیم، ما می خواهیم بر صفحات فیس بُک- تویتر باشیم. ولی از طریق این وسایل ما به اقتصاد کشور کمک نموده می توانیم. تکنولوژی برای مردمانی سودمند است که از سودمندی اش با خبر هستند. تکنولوژی برای انکشاف یک هند مدرن ممد و معاون می باشد. چرا ما بسوی پرداخت دجیتال حرکت نمی کنیم؟ امروز ما افتخار داریم که کارت ما “روپی” در سنگاپور قابل قبول است. در آینده نزدیک این کارت در کشور های بیشتر پذیرفته خواهد شد. سکوی دجیتال ما بتدریج روبه گسترش دارد. آیا نباید ما بر پرداخت دجیتال در قریه ها، دکان های دیگر و بازار های سرپوش کوچک فشار وارد آوریم؟ برای هدف راستکاری و شفافیت و برای محکم ساختن اقتصاد کشور بیایید ما بسوی پرداخت دجیتال حرکت کنیم. اگر شما به قریه ها بروید، بالعموم تابلو ها آویزان بوسیله تاجران  را خواهید دید که می گویند ” فقط پول نقد نه خرید و فروش اعتباری ” . من از تاجران تقاضا می کنم که تابلو دیگری را بیاویزند:” فقط پرداخت دجیتال و نه پرداخت نقد ” باید ما این چنین محیط را تولید نماییم. من از سکتور بانک داری و از تاجران تقاضا می کنم که بر این امور فشار وارد آورند.  

در کشور ما حجم طبقه متوسط و طبقه متوسط  عالی تر روبه افزایش دارند. این یک علامت خوب است. مردم همراه با فامیل شان باری یا دو مرتبه در یک سال  بعنوان سیاحان به کشور های مختلف می روند. برای کودکان ما این یک قدم خوب است که تجربیات حاصل می کنند. ولی امروز می خواهم از تمام این چنین فامیل ها تقاضا می کنم که غور و فکر کنند که آیا آنها دوست خواهند داشت که بچگان شان کشور خود را نیز بدانند، وقتیکه کشور ۷۵ مین روز آزادی اش را برگزار می نماید که بعد از فداکاری ها و قربانی های بسیاری زنان  و مردان بزرگ حاصل شده بود؟ آیا کدام مادر و پدر است که نمی خواهند کودکان شان بطور احساساتی با خاک کشور، تاریخ وی و آب و هوای وی مرتبط باشند؟. آیا آنها نمی خواهند کودکان شان از همه این ها انرژی نوین بیابند؟ باید ما به سمت راست جلو حرکت کنیم. ما هر چه قدر مترقی باشیم، اگر از ریشه های خود قطع می شویم هر گز باقی مانده نمی توانیم. امروز، از با روی قلعه سرخ من برای چیزی تقاضا می کند. این برای ایجاد نمودن شغل و کار جوان سالان، برای تشکیل نمودن یک قیافه هند در جهان و به اطلاع جهان رساندن صلاحیت و استعداد این کشور می باشد. برای شما وقت فرا رسیده که قبل از ۲۰۲۲، وقتیکه هند ۷۵ سالگرد استقلال خود را برگزار خواهد نمود، فامیل های خود را به حد اقل 15منزل سیاحتی در کشور ببرید. ممکن است ما در آن جا ها با دشواری ها مواجه شویم، ولی باز هم  باید بروید. ممکن نیست که آنجا هوتل های خوب باشند. اما، بعضی اوقات این چنین دشواری ها نیز فرصت ها ببار می آورند. کودکان ما درباره کشورشان خواهند دانست وقتیکه از این چنین اهداف سیاحتی دیدن می کنند. مردم که تسهیلات فراهم نموده می توانند، به آنجا خواهند رسید که موجب تولید کار و شغل خواهد شد. بخش شمال شرقی هند دارای منابع بس بزرگ طبیعی می باشد اما چند تا پوهنتون ها آن قسمت کشور را بعنوان هدف سیاحتی شان بر می گزینند؟ نه باید شما زیاد مصرف کنید، و نه صرف کردن وقت زیاد ضروری است؛ در حدود ۷ تا ۱۰ روز شما در حدود کشور بازدید نموده می توانید.

در جا هایی که دیدن می کنید یک جهان نوین بوجود خواهد آمد. در زندگی باری وقتی خوشی خواهید یافت که ما هندیان از محلات سیاحتی شمال شرق دیدن می کنیم، خارجیان نیز دنبال خواهند رفت. فکر کنید که وقتی ما خارج از کشور می رویم و مردم آنجا می پرسند که آیا شما معبد فلان را در تامل نادو دیده اید و ما نخیر می گوییم، آن وقت چطور فکر می شود. آنها بطور شگفت آمیز پاسخ خواهند داد که باوجود بودن خارجیان آن معبد را دیده اند اما شما باوجود بودن یک تن هندی تاکنون آن معبد را ندیده اید. لذا قبل از رفتن به خارج باید ما کشور خود را هم بدانیم. 

اکنون، من می خواهم به کشاورزان کشور چیزی بگویم. برای کشاورزان، برای هم میهنان این کشور مادر وطن شان است. وقتی ما شعار می زنیم ” بهارت ماتا کی جی” قلوب ما با انرژی نوین پر می شوند.

لفظ ” وندی ماترم” قلوب ما را با آرزوی فداکاری برای کشور به جوش می آورد. یک تاریخ طویل به ما اشاره می کند. ولی آیا ما درباره صحت مادر وطن خود فکر کرده ایم؟ طوریکه ما کود های شیمی و ادویات حشر کُش را بکار می بریم، این صحت خاک کشور را خراب می کند. بعنوان یک کشاورز، بعنوان یک طفل این خاک، من هیچ حق ندارم که صحت وی را خراب کنم. من هیچ حق ندارم که مادر وطن خود – هند را افسرده کنم و نه من حق دارم که وی را بیمار کنم.

ما بزودی ۷۵ سال آزادی خودرا بتکمیل خواهیم رساند.

باپوی محترم به ما راه را نشان داد. آیا نه باید ما بکار بردن کود شیمی را در مزرعه های خود تا ۱۰ فی صد، یا ۲۰ فی صد یا ۲۵ فی صد کاهش بدهیم و اگر ممکن باشد آیا نه باید ما یک کمپاین ” موکتیکار ابهیان” را براه اندازیم؟ این یک خدمت بزرگ ملت خواهد شد. این قدم بزرگی در جهت تحفظ خاک مادری ما خواهد شد. کوشش شما در تحفظ خاک مادری به آنها نیز خوشی خواهد داد که زندگانی های شان را در حال ورد وندی ماترم بخاطر بر آوردن رویای آزادی برای مادر میهن  وقف کردند. لذا من از شما خواستاری می کنم چون من کاملاً اعتماد دارم که هموطنان من برای حصول این هدف حتماً قادر خواهند شد. کشاورزان این درخواست من را بر خواهند آورد بعلتی که من به آنها اعتماد کامل دارم.

برادران و خواهران عزیزم، پیشه وران کشور ما در سر تا سر جهان با وضعیت قدرتمند برخوردار می باشند. پوتانسیول شان بخوبی درک می شود. مردم از آنها احترام می کنند.  این فضا باشد، تکنالوژی باشد، ما ارتفاعات نوین را یافته ایم. برای ما مایه خرسندی است که چندریان ما بسوی آن قسمت قمر بسرعت حرکت دارد جایکه کسی نرسیده است. مهارت و سلطه سائینسدانان ما اینطور می باشد. 

همینطور، حضور ما در میدان ورزش ها خیلی کم بود. امروز پسران و دختران جوانسال کشور بسن ۱۸ تا ۲۲ سال پرچم سه رنگی هند را در استادیوم های مختلف بازی ها بر می افراشند. برای ما این خیلی زیاد مایه افتخار می باشد. ورزشکاران ما انعامات و جوایز برای کشور بدست می آورند. 

هموطنان عزیز، باید ما کشور خودرا جلو ببریم. کشور ما به ارتفاعات جدید برسد، برای این هدف لازم است که ما بطور مشترک اقدام نماییم. دولت و مردم باید این هدف را بطور مشترک حاصل کنند. ۱۳۰ کرور تن هندیان باید این هدف را بدست آورند. صدراعظم کشور نیز مانند شما یک فرزند این کشور و نیز یک شهروند کشور می باشد. باید همه ما بطور متحد فعالیت نماییم.

در روز های آینده تقریباً ۵ . ۱ لک مرکز صحت و بهداشت در نواحی روستایی تاسیس خواهند شد. تاسیس یک پوهنزیی طبی برای هر سه حوزه لوک سبا رویای جوان سالان ما برای بودن دکتر ها را به واقعیت مبدل خواهد کرد. خانه ها برای بیش از ۲ کرور تن ناداران نیز بنا خواهند شد. ما آب آشامیدنی به ۱۵ کرور خانه در نواحی  روستایی فراهم خواهیم نمود ، سرک ۲۵ . ۱ کلومتر در نواحی روستایی بنا خواهیم کرد. باید به هر قریه با اتصال “برود باند” فراهم شود و با شبکه فایبر بصری پیوسته شود، یک شبکه بیش از ۵۰ هزار استارت اپ های نوین نیز بوجود آید. باید ما با این قدر زیاد رویاها جلو حرکت کنیم. 

لذا برادران و خواهران، ما هموطنان باید بطور دست جمعی کشور را همراه با این رویاها در ذهن پیش به برویم، و برای آن ۷۵ سال استقلال یک انگیزه بزرگ است . ۱۳۰ کرور تن از هموطنان رویاها و چالشهای خودشان دارند. هر رویا و هر چالش بجای خود اهمیت دارد. این طور نیست که یکی اهمیت زیاد دارد و دیگری اهمیت کمتر دارد. برایم این ممکن نیست که طی این نطق درباب همه موضوعات حرف به زنم. لذا هر چه که امروز گفتم و هر چه نتوانستم بگویم، مساواً مهم است. اگر ما پیش می رویم این امر را باید در ذهن نگه داریم که کشور خود را نیز پیش ببریم. 

75 سال استقلال 150 سال گاندی و 70 سال قانون اساسی هند، برای تحقق رویا بابا صاحب امبیدکر به تکمیل رسانده شده اند. ما 550 پرو گورو نانک دیو جی را جشن میگیریم. چنانکه برای ما لازم است که جامعه و کشور بهتر را بر اساس توقعات کل جهان وجود آوریم. 

برادران و خواهران عزیز، ما می دانیم که هدفهای ما مانند همالیه بلند هستند، خوابهای ما بیشتر از ستارگان بی شمار هستند. اما ما این نیز می دانیم که حتی آسمانها جلوی پرواز جسارت ما را گرفته نمی تواند. 

عزم و استعداد ما مانند اقیانوس هند، بی اندازه است. تلاشهای ما مقدس مانند گنگای در حال جریان و متداوم است. بیشتر از این همه چیزها ، ارزش های ما از کلتور باستانی و ریاضت دانشوران و درویشان ما ملهم میگردد. قربانی و کارهای سخت که هموطنان ما انجام داده اند، مایه تشویق تحریک ما است.

بفرمائید برای تاسیس یک هند جدید با در نظر داشت این ایده آنها وعزمها در ذهن پیش به رویم. “برای بر آوری مسئولیتهای ما با اعتماد وعزم تازه برای تاسیس هند نو باید شعار ما باشد. بیایید تنها با این توقع واحد، کشور خود را یپش به بریم. من یک بار دیگر در پیش هر آن کس که برای ملت زنده ماند، جنگید و جان نثار کرد، سربه خم هستم .

جی هند

جی هند

بارت ماتا کی جی

بارت ماتا کی جی

وندی ماترم

وندی ماترم

یک جهان تشکر