خطاب ماهانه صدراعظم مودی تحت برنامه من کی بات

مترجم و گوینده : حفیظ الدین
هم وطنان عزیزم، نمسکار.

از یک طرف، این روزها کشور ما از جشن باران ها مستفید می شود، از طرف دیگر، هر گوشه کشور از جشنواره ها و نمایش گاه ها تجلیل می کند و این تا جشن دیوالی ادامه خواهد داشت. شاید اجداد ما دور فصلی سالیانه، دور اقتصادی و سیستم های اجتماعی و زندگانی را طوری پیچیده بافیدند که حتمی کرد که تحت هیچ اوضاع، کندی وارد جامعه نشود. ما در روزهای گذشته چند فیستوال را جشن گرفتیم. دیروز کرشنا – جنما مهاتسو، فیستوال تولد کرشنا در سراسر هند تجلیل شد. آیا کسی می تواند حتی بزرگی شخصیت اش را تصور کند که حتی بعد از هزاران سال، فیستوال مذکور با تازگی تجدید شده، یک الهام نوین و انرژی تازه رخ می دهد و هستی نجیب که او بود، هر چند هزاران سال قبل، باز هم این برای تهیه کردن حل های مسائل و الهام، مناسب است. هر کس می تواند حل های مسائل فعلی را از زندگی شری کرشنا پیدا کند. باوجود قدرت بزرگ که او داشت زمانی بود که او خودش را در انجام دادن “راس” مشغول داشت. در اوقات دیگر، وی درمیان گاو ها و گله بانها، بعضی اوقات با پرداختن در ورزش ها، بار ها با نواختن نی خواهد بود. او یک شخصیت با استعداد های متنوع و قابلیت نامحدود هنوز وقف شده به با اختیار ساختن جامعه و مردم، شخصیتی که هنر های پیشگام را مجسم کرد یک مخزن، یک نجات دهنده مردم بود. چه صفات باید دوستی داشته باشد؟ کی می تواند رویداد سداما را فراموش کند؟ و در میدان جنگ ؟ باوجود جنبه های بی شمار بزرگی اش، بعهده گرفتن نقش ارابه ران ! یا اجرا کردن ماموریت ها مانند بلند کردن یک تپه کوچک یا به اوقات دیگر، بلند کردن بشقاب های برگی پس مانده ! یک احساس تازگی در هر کاری که او می کند وجود دارد و بنا بر این امروز وقتی که من با شما گفتگو می کنم توجه ام به دو موهن جلب می شود یکی موهن دارای “سدرشن چکرا” و دیگری موهن دارای “چرخا” می باشد. موهن دارای سدرشن چکرا کنار های یمنا را برای ساحل دریایی گجرات ترک گفت و خودش را درشهر دواریکا مستقر نمود. در حالیکه موهن متولد شده بر ساحل دریایی وارد کنار های یمنا شد و در دهلی درگذشت. موهن دارای سدرشن چکرا دانایی اش، احساس وظیفه اش، قدرت اش ، نظریه جهانی اش را برای دفع کردن جنگ، برای جلوگیری کردن از درگیری، یک نشان زمان آن وقت بطور فراوان استفاده کرده بود و موهن دارای چرخ ریسندگی هم یک راه متشابه را برای آزادی، برای حفظ کردن ارزش های بشری، برای تقویت نمودن عناصر اساسی شخصیت و سیرت انتخاب کرد- برای این رنگی را به مبارزه آزادی داد که همه جهان را احساس بیم و احترام داد که هنوز می ماند. خواه اهمیت خدمت خیرخواهانه، اهمیت علم باشد خواه اهمیت جلو رفتن با تبسم درمیان آزمایش ها و رنج های زندگی باشد، ما می توانیم همه این ها را از پیام زندگی لارد کرشنا یاد گیریم و بنا بر این شری کرشنا بعنوان جگت گورو- آموزگار به جهان … “کرشنا وندی جگت گوروم” معروف است. امروز وقتی که ما آمادگی ها برای جشن و سرور را برای یک فیستوال بزرگ در هند مورد بحث قرار می دهیم، نه فقط در هند، این قسمتی مباحثه در همه جهان است. هم وطنان عزیزم، من به ۱۵۰مین سالروز تولد مهاتما گاندی اشاره می کنم. بتاریخ دوم ماه اکتبر سال ۱۸۶۹ در ساحل پوربندر در کیرتی مندر چنان که آن امروز مشهور است، در آن منزل کوچک نه فقط یک شخص بلکه یک عصر متولد شد که مسیر تاریخ بشری را در یک راه کاملاً نوین تعیین کرد. یک صفت همیشه قسمتی هستی مهاتما گاندی بوده است و آن احساس اش خدمت و احساس وظیفه برایش بود. اگر شما زندگی اش را کاملاً در نظر گیرید شما یادداشت خواهید کرد که او به جوامع خدمت نمود که دچار لعنت آپارتید در آن زمان می شدند و این هیچ طور یک دست آورد کوچک نبود. وی به کشاورزان در چمپارن خدمت کرد که مورد تبعیض قرار می گرفتند. وی به کارگران کارخانه ها خدمت نمود که حقوق کم داده می شدند. او به بینوایان، اشخاص نیاز مند، ضعیف و گرسنه خدمت کرد… وی این را وظیفه عمده زندگی تلقی نمود. آن وقت چندین افسانه وابسته به جذام بودند. بمنظور از بین بردن آنها او به مردم رنج برنده از جذام از نزدیک خدمت نمود. وی مثالهای درخشان را از طریق خدمت در زندگی خود اش ارائه داد. وی مثالهای احساس خدمت برای دیگران را جهت آموختن بوسیله اعمال نه لغات تعیین کرد. گاندی جی یک رابطه شکست ناپذیر را با راستی تسهیم کرد. وی یک رابطه بی نظیر متشابه را با روحیه خدمت تسهیم کرد. هر کسی که به او نیاز داشت برایش و هرجا گاندی جی برای خدمت حاضر بود. وی نه فقط روحیه خدمت بلکه شادمانی درونی را نیز تاکید نمود که به آن، آن رهبری کرد. خدمت بعنوان یک خوبی وقتی پرمعنی است که آن با یک احساس خوشی – سیوا پرمو دهرما انجام داده شود. اما در عین حال خوشی درونی عمیق، جوهر ساونتا سوکهایا در روحیه خدمت وجود دارد. ما این را از زندگی باپو فهمیده می توانیم. مهاتما گاندی، بدون تردید، صدای هندیان بی شمار در زمینه بزرگتر بالا نگاه داشتن ارزش های بشری و وقار بشری طوری گردید که صدای جهان شده بود. برای مهاتما گاندی فرد و جامعه، بشر ها و بشریت هر چیز بود. خواه آن فوئنیکس فارم یا تالستایی فارم در افریقا بود خواه سابر متی آشرم یا وردا ، او بسیج جامعه را در طریق نمایان خودش مورد تاکید خاص قرار داد. من خیلی خوشبخت بوده ام که فرصتی برای دیدن کردن از شماری جاهای مهم وابسته شده به مهاتما گاندی محترم و ادا کردن احترام نسبت به او داشته ام. گفته می توانم که گاندی جی جمع گرایی را بوسیله یک احساس خدمت تاکید نمود. خدمت جامعه و بسیج جامعه خوبی هایی اند که ما باید در زندگی های حقیقی ما جذب کنیم. این طریق حقیقی ادا کردن احترام نسبت به مهاتما گاندی، کریان جلی، تقدیم افعال خواهد بود. فرصت ها مانند این ها بارها می آیند و ما وابسته به آن ها می شویم اما آیا گاندی ۱۵۰باید فقط آید و برود، آیا این به ما قابل قبول خواهد بود ؟ نه هم وطنان عزیز . همه ما باید در خود فرو رویم، روی آن تعمق کنیم، روی آن بحث کنیم و آن را به مباحثه جمعی آوریم. با مردم بیشتر جامعه، از تمام شعبه ها، از تمام گروپ های عمر، مردم از دهات، شهر ها، مردان و زنان، ما باید از خود ما بپرسیم . بحیث یک فرد، من به سعی مذکور چه اضافه کرده می توانم؟ چه اضافه ارزشی از طرف من وجود داشته می تواند؟ و بودن جمعی قدرت خودش را کسب می کند. در همه پروگرام های گاندی ۱۵۰ باید یک احساس جمع گرایی، یک رویه خدمت وجود داشته باشد. چرا ما متحد نمی شویم و تمام همسایگی را برای باهم حرکت نمودن اجازه نمی دهیم؟ اگر یک تیم فتبال وجود دارد در آن صورت همه تیم . بدون تردید، ما فتبال را بازی خواهیم کرد و با آن کاری را برای انجام دادن مطابق به یکی از آرمانهای خدمت گاندی انتخاب خواهیم کرد. یک باشگاه خانم ها وجود داشته می تواند. کارهای عادی یک باشگاه جدید خانم ها بعهده گرفته خواهند شد. اما بعلاوه آن اجازه دهید که همه اعضای باشگاه خانم ها با هم آیند و یک فعالیت خدمت را انجام دهند! ما کارهای زیاد کرده می توانیم. کتب قدیم را جمع کنید، آنها را بین مردم بینوا تقسیم کنید، تابش علم را گسترش دهید. و من حتماً این اعتقاد دارم که شاید ۱۳۰ کرور هم وطن دارای ۱۳۰ کرور فکر باشند و ۱۳۰ کرور سعی وجود داشته باشند. هیچ حد آن وجود ندارد که به ذهن شما می آید اما آنچه اهمیت دارد یک آرزوی حقیقی، یک اراده نجیبانه درون حدود هم آهنگی با جان نثاری کامل، آن هم بخاطر خوشی درونی کمیاب “سوانتها سوکایا” می باشد.

هم وطنان عزیزم، چند ماه قبل من در داندی بودم. در مبارزه آزادی ما، ستیا گره نمک در داندی یک نقطه عطف مهم بود. آنجا من یک موزه جدید وقف شده به مهاتما گاندی را افتتاح کردم. من از شما صمیمانه اصرار می کنم که حد اقل از یک جای مربوط به مهاتما گاندی در روز های آینده دیدن کنید. این جایی مانند پور بندر، سابر متی آشرم، چمپارن، آشرم در وردا و جاهای وابسته به مهاتما گاندی در دهلی شده می تواند. وقتی که شما از آنها دیدن کنید عکس های شما را روی رسانه های اجتماعی تسهیم کنید تا دیگران الهام گیرند. و دو جمله یا دو شعر را برای اظهار کردن احساسات شما حتماً بنویسید. احساساتی که از صمیم قلب شما می آیند نسبت به کدام اثر ادبی بزرگ، وادار کننده تر خواهند بود. و این ممکن می باشد که در زمان حاضر، از نقطه نظر شما، تصویر قلمی گاندی طرح شده توسط شما شاید مناسب تر بنظر آید. در زمان آینده، بسیاری پروگرام ها، مسابقه ها و نمایشگاه ها پلان شده اند. در این زمینه من میل دارم که چیزی خیلی جالب توجه را با شما تسهیم کنم. یک نمایش هنری مشهور بنام وینس بائینیل وجود دارد جائیکه مردم از تمام جهان جمع می شوند. این بار، در غرفه هندی در وینس بائینیل، یک نمایش گاه خیلی جالب توجه مبنی بر یاد های گاندی جی سازمان داده شد. هری پورہ پینلز مورد علاقمندی خاص بود. می توانید بیادآورید که در اجلاس هری پوره حزب کانگرس در گجرات، انتخاب سبهاش چندر بوس بحیث رئیس در تاریخ ثبت شده است. این پانل های هنری یک گذشته زیبا دارند. قبل از اجلاس هری پوره در سال ۳۸-۱۹۳۷ مهاتما گاندی مدیر آن وقت شانتی نیکیتن کلا بهون، نند لال بوس را دعوت کرده بود . این خواهش گاندی جی بود که طرز زندگی مردم هند بوسیله هنر شرح داده شود و این اثر هنری در دوران اجلاس نمایش داده شود. این همان نند لال بوس می باشد که اثر هنری اش قانون اساسی ما را آرایش می دهد و یک هویت بی نظیر جدید به قانون اساسی می دهد. خود تعهد و احترام نند لال بوس او را به همراه قانون اساسی فنا نا پذیر ساخته است. نند لال بوس از دهات گردا گرد هری پوره دیدن نموده چند اثر هنری را ساخت که زندگی در هند روستایی را نشان داد. این اثر هنری گران بها موضوع عمده بحث و مباحثه وینس بود. بار دیگر با تبریکات بمناسبت ۱۵۰ مین سالروز تولد گاندی جی، توقعات من درباره یک عزم یا دیگری از هر شهروند هندی را اظهار می کنم.هر کس باید چیزی برای کشور، جامعه یا فقط برای شخصی دیگر بکند. این یک کریان جلی خوب، راست و حقیقی به باپو، یک اظهار احترام بوسیله یک کار خوب خواهد بود.

او اطفال عظیم مادر هند، می توانید یاد آورید که از چند سال گذشته، ما یک کمپائن سوچتا هی سیوا، ” جستجو برای نظافت خدمت است” را در سراسر کشور حدود دو هفته قبل از دوم ماه اکتبر براه می انداخته ایم. این بار، این بتاریخ ۱۱ ماه سپتامبر شروع خواهد شد. در دوران این مدت، همه ما از خانه بیرون خواهیم شد و محنت و عرق ریزی را بوسیله “شرم دان” بمثابه یک کریان جلی به مهاتما گاندی هدیه خواهیم داد. خانه یا خیابان همسایگی، محافل خیابانی، گذرگاه ها یا آبگذرها، آموزش گاه ها و دانشکده ها … لازم می آید که ما خود مان را در یک کمپائن بزرگ حتمی کردن نظافت در محلات عمومی مشغول کنیم. این بار، تاکید ما باید بر پلاستیک باشد. بتاریخ ۱۵ ماه اگست، من از شما از قلعه سرخ اصرار کرده بودم که طوری که ۱۲۵ کرور هم وطن یک کمپائن برای نظافت را با جنب و جوش بزرگ انجام دادند و برای آزادی از خروج مدفوع آشکار بطور خستگی ناپذیر محنت کردند لازم می آید که ما برای جلو گیری کردن از پلاستیک مصرف واحد متحد شویم. این کمپائن مردم از همه طبقات جامعه را به شوق آورده است. بسیاری برادران و خواهران تاجر من یک پلاکارد را در موسسات شان نصب کرده اند که جرات مندانه ذکر می کند که مشتریان باید حامل کیسه های خریداری با آنها باشند. این به صرفه جویی ها منتج خواهد شد و مردم قادر خواهند بود که به نگهداری محیط سهم دهند. امسال بتاریخ دوم ماه اکتبر وقتی که ما ۱۵۰ مین سال روز تولد باپو را گرامی می داریم ما نه فقط یک هند آزاد از خروج مدفوع آشکار را به او وقف خواهیم کرد بلکه یک انقلاب نوین علیه پلاستیک توسط خود مردم را نیز در سراسر کشور تاسیس خواهیم کرد. من از همه طبقات جامعه، ساکنان هر قریه، شهرک و شهر تقاضا می کنم که این را یک دعا با دست های تا شده تلقی کنند . بیایید از امسال از گاندی جینتی بعنوان یک نشان مادر هند مای عاری از پلاستیک را تجلیل کنیم. بیایید دوم ماه اکتبر را بعنوان یک روز خاص جشن گیریم. بیایید سال روز تولد مهاتما گاندی را بعنوان یک فیستوال خاص شرم دان بزرگ داشته باشیم که هرکس کار خودش را هدیه خواهد داد. من از تمام شهر داری ها، شرکت های شهر داری، اداره ولسوالی، شوراهای روستایی، هیئت های دولتی و غیر دولتی، سازمان ها در حقیقت از هر شهروند اصرار می کنم که برای حتمی کردن ترتیب کافی غرض جمع آوری و ذخیره سازی ضایعات پلاستیک کار کنند. من هم چنان از سکتور شرکتی تقاضا می کنم که طرق و وسایل فعالانه را برای نابود سازی مناسب تمام پلاستیک جمع شده پیشنهاد کند. این می توان بازیابی کرد و به سوخت می توان تبدیل کرد. این طور ما می توانیم وظیفه حتمی نمودن نابود سازی بی خطر ضایعات پلاستیک را قبل از دیوالی انجام دهیم. آنچه مورد نیاز است یک عزم می باشد و برای الهام، هیچ نیاز به اینجا یا اُنجا نگریستن وجود ندارد. چه یک الهام بزرگ تر از گاندی شده می تواند؟

هم وطنان عزیزم، سانسکریت سوباشیت، آیات عامیانه از یک لحاظ، جواهر دانش اند. ما می توانیم از آنها آنچه اخذ کنیم که به آن در زندگی نیاز داریم. این روزها من یک تماس مرتب با شکل ندارم… پیشتر، این تکرار شونده بود. امروز می خواهم یک نکته خیلی مهم را از یک سانسکریت سوباشیت ذکر کنم. این سطرها چندین قرن قبل نوشته شدند اما امروز هم آنها حامل مناسبت بزرگ اند. یک سوباشیت خوب وجود دارد که می گوید آب، غله و سوباشیت سه جواهر یافته شده بر زمین اند. مردم بی احتیاط سنگ ها را جواهر می خوانند. در فرهنگ ما، اهمیت زیاد به غذا نسبت داده شده است. ما حتی علم درباره غذا را بیک سائینس تبدیل کرده ایم. غذای متوازن و مغذی برای همه ما، بیشتر چنان برای زنان و نوزادگان ضروریست زیرا که این دو زمره بنیاد آینده جامعه ما اند. تحت کمپائن پوشن ابهیان، تغذیه فراهم شده با کمک میتود های علمی جدید بیک نهضت توده ای در سراسر کشور مبدل می شود. مردم علیه سوء تغذیه در طرق بدعت آمیز و جالب توجه می جنگند. یک حقیقت جالب توجه که به توجه من آورده شد ابتکار “متی بر دهانیا” بیک نهضت بزرگ در ناسک تبدیل شده است. در این اسکیم نوین در دوران مدت فصل برداشت، کارگران آنگن واری یک مقدار کوچک برنج را از مردم جمع می کنند. این غله برای ساختن لوله کشی غذای گرم برای اطفال و زنان استفاده می شود. این طور شخصی که سهم غله می دهد بیک کارگر اجتماعی ملکی با خبر تبدیل می شود. در روند مذکور، او خودش را به این مقصد وقف می کند و یک سرباز آن جنبش می شود. همه ما درباره” ان پراشانت سنسکار” اولین مراسمی لقمه ای برای کودکان در فامیل ها در سراسر هند شنیده ایم. این مراسم وقتی انجام می شود که کودک خوردن غذای سخت را برای اولین بار بجای غذای مایع شروع می کند.

در سال ۲۰۱۰، گجرات پلان گذاری را برای تهیه کردن غذای متمم کودکان در هنگام ان پراشانت سنسکار شروع نمود تا این ابتکار آگاهی را بین توده ها گسترش دهد. این ابتکاری بزرگ است که هرجا می توان اتخاذ کرد. در چندین ایالت، مردم کمپائن های غذایی را انجام می دهند. اگرفامیل یک زاد روز، روزی مبارک را جشن گیرد یا یک روز را در یاد کسی رعایت کند اعضای فامیل با غذای مغذی و خوش مزه آماده شده توسط خود شان به آنگن واری ها، به مدرسه ها می روند و این اعضای فامیل خود شان خدمت اطفال می کنند و آنها را می خورانند.آنها نه فقط در خوشی شان شریک می شوند بلکه در روند مذکور، شادمانی چندین برابر اضافه شده را دریافت می کنند! این یک تلاقی شگفت آور یک احساس خدمت و رضایت می باشد.

دوستان من، چندین چیز کوچک وجود می دارند که در مبارزه موثر کشور ما علیه سوء تغذیه می توان بکار برد. امروز بعلت فقدان آگاهی هر دو فامیل های تنگدست و پولدار از سوء تغذیه متاثر می شوند. ماه سپتامبر بعنوان “پوشن ابهیان” در سراسر کشور تجلیل خواهد شد. شما باید به آن متصل شوید، اطلاعات راجع به این ابتکار را حاصل کنید و جنبه ای نوین را به پوشن ابهیان از طریق سهم دادن به آن اضافه کنید. اگر شما در نجات دادن چند نفر از سوء تغذیه موفق شوید معنی آن این خواهد بود که ما می توانیم کشور را از دور سوء تغذیه بیرون آوریم.

تقاضا از سریشتی ودیا

سریشتی جی از شما برای تماس تلفنی تشکر می کنم و مانند شما پاندی جی از سوهنا در هریانه و ایشوریا شرما از سورت و چندین نفر دیگر یک خواهش را برای دانستن بیشتر راجع به داستان فرعی تلویژیون انسان مقابل وحشی پخش شده بر کانال دیسکوری اظهار کرده اند. این بار وقتی راجع به من کی بات یعنی سخن دل فکر می کردم من مطمئن بودم که سوالات زیاد درباره این موضوع مطرح خواهند شد. و این آنچه می باشد که واقعاً اتفاق افتاد . در چند هفته گذشته هر جایی که رفتم و با مردم دیدار کردم انسان مقابل وحشی یک ذکر می یابد. با این یک داستان فرعی، نه فقط اتصالی را با جوانان در سراسر جهان تشکیل داده ام اما من هرگز فکر نکرده بودم که جایی را این طور در قلوب جوان خواهم یافت. من هرگز فکر نکرده بودم که جوانان کشور ما و جهان به چیزی های متنوع توجه خواهند کرد.

من هرگز فکر نکرده بودم که فرصتی در زندگی من برای رسیدن به قلوب مردم جوان در سراسر جهان وجود خواهد داشت. و ببینید چه پیش می آید؟ هفته گذشته، من به بوتان رفتم . من دیده ام که هر وقتی که من فرصتی برای رفتن بحیث صدراعظم داشته ام و بعلت روز بین المللی یوگا نیز این وضع حالا بوجود آمده است هر جائیکه در جهان می روم و یا می نشینم کسی در مورد یوگا سوالات می کند و تا حدود ۵ تا ۷ دقیقه لازم می آید که یک اجلاس سوال و جواب داشته باشم.

یک رهبر جهانی بزرگ مشکل وجود داشته باشد که با من راجع به یوگا بحث نکرده است و این تجربه من در سراسر جهان است اما این روز ها من وارد یک ناحیه نوین تر بحث و مباحثه شده ام. هر کسی که با او دیدار می کنم یا هر جایی که یک امکان برای صحبت نمودن وجود دارد تمرکز توجه بر زندگی جنگلی، مباحثات راجع به محیط، ببر، شیر آسیایی، تکامل تدریجی وغیره است و من حیران هستم که مردم چه قدر در طبیعت علاقمند هستند.

کانال دیسکوری پلان می کند که این پروگرام را در ۱۶۵ کشور در زبان های خود شان نشر کند. امروز وقتی یک فکر جهانی راجع به محیط ، گرم شدگی جهانی و تغییر آب و هوا یافت می شود. من امید وارم که در چنان اوضاع، این داستان فرعی کانال دیسکوری در آگاه نمودن جهان از پیام هند، سنن هند و احساس یگانگی برای طبیعت در دنباله سنن با شکوه هند بحد بزرگ کمک کند.

این عقیده محکم من است که مردم می خواهند که اقداماتی را بدانند که در راستای انصاف آب و هوا و محیط پاک در هند انجام شده اند. اما چیزی جالب دیگر وجود دارد بعضی مردم یک چیز را از من باوجود بی میلی می پرسند. مودی جی لطفاً به من بگویید که شما در هندی صحبت می کردید و بیئر گیریلز زبان هندی را نمی داند لذا شما چطور گفتگوی چنان تند را درمیان دو از شما ادامه دادید. آیا این داستان بعداً ویراسته شد. چند بار ثبت این داستان رخ داد و چطور این اتفاق افتاد؟ ایشان با کنجکاوی بزرگ می پرسند.

حالا هیچ راز در این وجود ندارد. چندین نفر این سوال نسبت به رازی در ذهن های شان دارند. لذا من این راز را افشا خواهم کرد. خوب، از یک لحاظ هیچ راز وجود ندارد. حقیقت این است که تکنولوژی در گفتگوی من با بیئر گیریلز بحد بزرگ استفاده شد. هر وقتی که من صحبت کردم فوراً یک ترجمه هم زمان در زبان انگلیسی یا یک تفسیر هم زمان صورت گرفت و بیئر گیریلز یک آلت کوچک بی سیم در گوش اش داشت. لذا من در زبان هندی صحبت می کردم اما او آن را در زبان انگلیسی استماع کرد. بعلت آن، مخابره خیلی آسان گردید و این جنبه شگفت آور راجع به تکنولوژی است. بعد از پخش این پروگرام، شماری بزرگ مردم راجع به جیم کوربیت، پارک ملی بحث می کرده اند. شما نیز باید از محلات وابسته به طبیعت و زندگی جنگلی و جانوران دیدن کنید. چنانکه من قبلاً گفته ام و من تاکید می کنم که شما باید از شمال شرق در زندگی شما دیدن کنید. چقدر فراوانی با شکوه طبیعت آنجا وجود دارد! شما حیرت زده خواهید شد. افق شما توسعه خواهد یافت. بتاریخ ۱۵ ماه اگست ، من از همه شما از باروهای قلعه سرخ تقاضا کردم که از حد اقل ۱۵ جا در یک مدت سه سال آینده، ۱۵ جا در هند برای سفر سیاحتی صد درصد به این ۱۵ محل دیدن کنید، تماشا و مشاهده کنید حتماً فامیل را ببرید و وقتی را آنجا صرف کنید.

کشور ما مملو از تنوع است و این برد وسیع تنوع، تغییرات را درون شما بحیث یک معلم تلقین خواهد کرد. زندگی شما غنی ساخته خواهد شد. فکر شما توسعه خواهد یافت و اعتماد به من داشته باشید جاهایی در هند وجود دارند که از آن شما با انرژی، جنب و جوش و الهام تجدید شده باز گشت خواهید کرد. و ممکن است که شما میل به مراجعت کردن به بعضی جا ها دوباره و دوباره را احساس بکنید، فامیل شما نیز همین احساس خواهد داشت.

هم وطنان عزیزم ، نگرانی و توجه برای محیط در هند طبیعی به نظر می آید. ماه گذشته من امتیاز منتشر کردن سرشماری ببرها در کشور داشتم. آیا شما می دایند چند ببر در هند وجود دارند؟ جمعیت ببری در هند ۲۹۶۷ می باشد.

چند سال قبل، ما با مشکل بزرگ، یک نصف تعداد فعلی داشتیم. کنفرانس سران ببر در سال ۲۰۱۰ در سینت پیترز برگ در روسیه صورت گرفت. در این کنفرانس سران یک قطع نامه اتخاذ گردید که نگرانی راجع به جمعیت روبه کاهش ببر ها در جهان را اظهار کرد. تصمیم گرفتند که شمار ببر ها در سراسر جهان را تا سال ۲۰۲۲ دوبرابر خواهند کرد. اما این هند نوین است جایی که ما اهداف مذکور را در کمترین وقت امکان پذیر حاصل کردیم. ما شمار ببر های ما را در خود سال ۲۰۱۹ دوبرابر کردیم. نه فقط جمعیت ببر ها درهند دوبرابر شد بلکه شمار نواحی نگهداری شده و منطقه های حفاظت شده جامعه ای نیز افزایش یافته اند.

وقتی که من داده های ببر ها را منتشر می کردم من شیر آسیایی گیر در گجرات را نیز بخاطر آوردم. من تصدی سر وزیر گجرات وقتی داشتم که مسکن طبیعی شیر ها در جنگلات گیر کوچک می شد. تعداد شان کاهش می یافت. ما چندین اقدام بدعت آمیز را یکی بعد از دیگری در گیر انجام دادیم. در سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفتیم که گاردهای زن را مستقر کنیم. بهبودی ها در زیر بنا برای افزودن سیاحت رخ دادند. هر وقتی که ما درباره طبیعت و زندگی جنگلی صحبت می کنیم ما فقط راجع به حفظ صحبت می کنیم. اما حالا لازم می آید که ما ماورای حفظ برویم و راجع به همدردی فکر کنیم. کتب مقدس ما راهنمایی بزرگ را در خصوص این موضوع نشان داده اند.کتب مقدس ما قرن ها قبل گفته اند که اگر جنگلات وجود نداشته باشند ببر ها مجبو می شوند که داخل مسکن بشری شوند و کشته شوند و اگر ببر ها در جنگل وجود نداشته باشند انسان جنگل را قطع می کند و آن را نابود می کند. لذا در حقیقت ببر جنگل را حفظ می کند و این حقیقت نیست که جنگل ببر را نگهداری می کند- اجداد ما این حقیقت بزرگ را بطور مناسب توضیح دادند بنا بر این ما نیازمند نه فقط حفظ کردن جنگلات، گیاهان و جانوران بلکه ایجاد نمودن محیطی هم هستیم که در آن، آنها بطور مناسب رشد کنند.

هم وطنان عزیزم، کی می تواند نطق تاریخی سوامی وویکانند را که او بتاریخ ۱۱ ماه سپتامبر سال ۱۸۹۳ ایراد کرد فراموش کند. این راهب جوان هند که وجدان نوع بشر تمام جهان را تکان داد یک هویت درخشان هند را به این جهان داد. جهان که در آن هند غلام شده بطور خیلی تحریف شده دیده شد مجبور گردید که طریق نگاه کردن به هند را بعلت کلمات یک مرد بزرگ مانند سوامی وویکانند بتاریخ ۱۱ ماه سپتامبر سال ۱۸۹۳ تغییر دهد. بیایید هند را دوباره از نظری ببینیم که از آن سوامی وویکانند دیده بود و بیایید قدرت اصلی هند احساس شده توسط سوامی وویکانند را عملی کنیم. ما هر چیز درون ما داریم. بیایید باید پیشروی کنیم.

هم وطنان عزیزم، همه شما یاد خواهید آورد که ۲۹ ماه اگست بعنوان روز ملی ورزش ها بزرگ داشت می شود. بدین مناسبت، ما نهضت هند تندرست را در سراسر کشور راه اندازی خواهیم کرد. لازم می آید که ما خود ما را تندرست نگاه داریم و لازم می آید که ملت تندرست ساخته شود. این یک کمپائن خیلی جالب توجه برای هر کس – بچه ها، افراد سال خورده، جوانان، زنان خواهد بود و مالک آن شما خواهید بود. اما امروز من تفاصیل آن را افشا نخواهم کرد و شما باید منتظر ۲۹ ماه اگست شوید. من شما را از نهضت هند تندرست بتاریخ ۲۹ ماه اگست به تفصیل آگاه خواهم کرد. من فراموش نخواهم کرد که شما را به نهضت متصل کنم زیرا که می خواهم شما را تندرست ببینم، می خواهم شما را راجع به تندرستی باخبر کنم و بر ای یک هند تندرست، ما باید برای تعیین کردن بعضی اهداف برای کشور متحد شویم.

هم وطنان عزیزم، من منتظر اشتراک شما بتاریخ ۲۹ ماه اگست در نهضت هند تندرست، در “پوشن ابهیان” ظرف ماه سپتامبر و بویژه در سوچتا ابهیان خواهم بود که از ۱۱ سپتامبر تا ده هم ماه اکتبر شروع می شود و دوم ماه اکتبر بعنوان یک روز برای خلاصی از پلاستیک کاملاً وقف شده است. همه ما با قدرت ما باید از پلاستیک در خانه ما و هر جا بیرون خانه های ما نجات یابیم و می دانم که تمام این کمپائن ها یک سر و صدای بزرگ در رسانه های اجتماعی خواهند داشت. بیایید با یک جنب و جوش نوین، عزم نوین و قدرت تجدید شده پیشروی کنیم.

هم وطنان عزیزم، این همه است که این قست من کی بات امروز به همراه داشت. بعداً من با شما دیدار خواهم کرد. من منتظر سخن شما و پیشنهادات شما خواهم بود. بیایید برای ساختن آن هند که رویای آن مبارزین آزادی ما داشتند و برای عملی کردن رویا های گاندی – “سوانت سکهای” راه پیمایی کنیم. بیایید با لذت بردن از خوشی درونی ما از طریق انجام دادن خدمت پیشروی کنیم.

بسیار بسیار تشکر

نمسکار