خطاب مودی صدراعظم به یک تجمع بمناسبت روز جهانی سوخت زیستی

آقای نریندر مودی صدراعظم هند امروز در دهلی جدید بمناسبت روز جهانی سوخت زیستی به یک تجمع متنوع دارای شاورزان، سائنسدانان، کارآفرینان، محصلین،مامورین دولتی و قانون گذاران خطاب خواهد نمود.سوخت های زیستی می توانند در کاهش وابستگی واردات بر نفت خام کمک کند.آنها می توانند به یک محیط نظیف تر،ایجاد درآمد اضافی برای کشاورزان و استخدام در مناطق روستای کند. روز جهانی سوخت زیستی هر سال بروز دهم اگست تجلیل می شود. منظور این روز، ایجاد هشیاری راجع به اهمیت سوخت های غیر فسیلی منحیث متناوب برای سوخت های فسیلی معمولی و نمایان کردن مساعی متعدد دولت در زمنیه بخش سوخت های زیستی می باشد.برنامه سوخت های زیستی در ابتکارات دولت برای تولید در هند،مسیون نظافت و افزایش درآمد کشاورزان مفید استند.