خودی رام بوس

 مترجم : داکتر دهرم دیو سوامی

تقدیم کننده : محمد انظر نجمی