داستان رشد هند قرار است ادامه یابد

 نویسنده: دکتر لیخا چاکرابورتی

مترجم: هما ددوال

پیشگویی انکشاف جی دی پی واقع هند برای ۱۹-۲۰۱۸ برای  ۷.۳  در صد می ماند وقتیکه انکشاف بر ۷.۵ در صد در سال ۲۰-۲۰۱۹نسبتاً عالیتر است طوریکه در تازه ترین راپور آی اِم اِف بعنوان نظریه اقتصاد جهان ابلاغ شده است. نرخ انکشاف اقتصادی هند در راپور آی اِم اِف از آن چین عالیتر مطرح شده است. بقرار راپور آی اِم اِف نرخ انکشاف چین در هر دو سال فقط ۶.۲ در صد بود.

قیم پائینتر نفت به هند برای رشد سریعتر کمک کرده اند. تا هم علت دیگر برای انکشاف سریعتر تقدیم شده راپور آی اِم اِف سرعت پائین استحکام پولی می باشد. معهذا فقدان ایجاد کافی استخدام منحیث یکی از چالنج های عمده اقتصاد هند دیده می شود. مباحثات برای معرفی در آمد اساس فراگیر یعنی یو بی آی در هند وجود دارند. چند ایالت هند درباره براه انداختن یو بی آی جداً غور و فکر می کنند. این انتقال به سیستم یو بی آی منحیث پالیسی متبادل نیرومند برای اسکیم های بهبود دزائن شده دولت هند دیده می شود. معهذا چالنج های متعدد در راه این انتقال به  علت پیشرفت ناکافی در گنجایش مالی و زیر بنات دیجیتل در هزینه عمومی وجود دارند.

راپور آی اِم اِف اجرا شده در ماه جاری تاکیید می ورزد که هند سریعترین اقتصاد رو به رشد خواهد ماند. ماهرین اقتصاد از تاثرات منفی باد های شدید جهانی بر اقتصاد هندی انکار ورزیده اند. باد های شدید عمده فکر شده، تنش های تجارتی روز افزون بین امریکا و چین و بی ثباتی در قیم نفت می باشند. آی اِم اِف از اشارات انکشاف جهانی در پرتو این باد های شدید اقتصادی جهانی بررسی نموده است. آن برای سال ۲۰۱۹ فقط ۰.۲ در صد و ۰.۱ در صد برای سال ۲۰۲۰می باشد.

فشار از اقتصاد امریکا بر هند یک منبع دیگر نگرانی در مورد جریانات سرمایه می باشد که بر دفرانسیل های نرخ سود و تجارت متکی می باشد. تعرفه های عالی توسط امریکا تجارت در اقتصادیات رو به ظهور را شدیداً متاثر کرده می توانند. معهذا راپور آی اِم اِف درک نمود که امریکا در چرخه تجارت به اوج رسیده است وقتیکه امکانات اقتصادی جهانی هنوز کمزور می ماند. راپور آی اِم اِف بعلاوه درک نمود که ایجاد کار و شغل در امریکا بسیار عالی است. اعتماد مشتریان هم عالی ثبت شده است. رسک های رو به افتاد برای امریکا در سکتور های تجارت و هزینه خواهد بود.

استحکام هزینه منبع دیگر نگرانی در سرعت انکشاف اقتصادی می باشد. راپور های اخیر سی اِی جی نمایان کرده اند  که نوعیت استحکام هزینه منبع نگرانی بوده است و برای انکشاف اقتصادی و ثبات میکرو اقتصاد تاثرات وخیم داشته می توانند.

بحران زراعتی به انکشاف اقتصادی در هند یک چالنج می باشد. عدم برابری رو به پهنه متقاضی کنترول شده می باشد تا نوعیت انکشاف اقتصادی تضمین شود. معهذا پالیسی معافیت قرض کشاورزی تنها بحران زراعتی را در هند حل و فصل کرده نمی تواند طوریکه فقط چند کشاورز هند به بازار های رسمی قرض بانکی دسترسی دارند. بودجه مرکزی هند برای ۲۰-۲۰۱۹ توقع می رود مسایل قروض کشاورزان را حل و فصل کند.  بنیاد های اقتصادی هند محکم اند و اقتصاد کشور برای مقابله با چالینج های مورد نظر با پیش بینی و استحکام آماده است.