درآی پی اِل کرکت ، تیم کرکت کلکته نائت رائیدرز دیشب تیم راجستان رایلز را با شش وکت در ایدن گاردنس در کلکته شکست داد

درآی پی اِل کرکت ، تیم کرکت کلکته نائت رائیدرز دیشب تیم راجستان رایلز را با شش وکت در ایدن گاردنس در کلکته شکست داد. کلکته که برای توپ اندازی تصمیم گرفت راجستان را بیک سکور ۱۴۲ دوش در ۱۹ اوور آؤت کرد. میزبانان هدف مذکور را وقتی بدست آوردند که دو اوور باقی بودند. کرس لنا ۴۵ دوش ساخت در حالیکه کاپیتان دینیش کارتیک بدون آؤت شدن ۴۱ دوش ساخت