دربنگال غربی ، رائگیری مجدد امروز در ۵۶۸ مرکز رائگیری انتخاب پنچایت یعنی شورای روستایی در ۲۰ ولسوالی ایالت برگزار خواهد شد

دربنگال غربی ، رائگیری مجدد امروز در ۵۶۸ مرکز رائگیری انتخاب پنچایت یعنی شورای روستایی در ۲۰ ولسوالی ایالت برگزار خواهد شد. کمیسیون انتخاباتی ایالتی برای رائگیری مجدد بدنبال شکایات خشونت در دوران رائگیری بروز دوشنبه دستور داده بود. دست کم ۱۲ نفر زندگی های شان را در خشونت از دست داده بودند در حالیکه ۴۳ مجروح شدند. مراکز رائگیری که رائگیری مجدد صورت خواهد گرفت شامل ۶۳ در مرشد آباد،  ۵۲ در کوچ بهار، ۲۸ در ویست مدناپور و ۱۰ درهُگلی بین دیگران اند رائگیری در ساعت هفت صبح شروع خواهد شد و در ساعت پنج عصر بپایان خواهد رسید. قراراست که شمارش آراء فردا رخ دهد