درکرکت ،هند دیشب سری لانکا را در کولمبو با شش وکت شکست داد

درکرکت ،هند دیشب سری لانکا را در کولمبو با شش وکت شکست داده دومین پیروزی شان را در سری سه ملتی تونتی تونتی  ثبت نمودند. سری لانکا که از آنها خواسته بودند که توپ زنی کنند ۱۵۲ دوش بزیان ۹ وکت بعد از آنکه مسابقه بعلت باران به نوزده اوور تقلیل داده شد ساختند . هند در جواب به آن ، هدف برای پیروزی را بعلت یک مشارکت ۶۸ دوش میان منیش پاندی و وکت کیپر دنیش کارتیک وقتی حاصل کردند که ۹ بال باقی بودند . پاندی و کارتیک بدون آؤت شدن بترتیب ۴۲ و ۳۹ دوش ساختند