در ابوظبی ، بعلاوه لسان عربی و انگلیس ،زبان هندی سومین زبان  آآرسمی آنکشور گردید

ابوظبی برای شامل کردن زبان هندی منحیث سومین زبان رسمی آنکشور بعلاوه لسان عربی و انگلیس به خاطر استفاده در محکمه ها فیصله گرفته است.این اقدام قسمتی از برنامه بهبودی در دسترسی به قضاوت می باشد. بخش قضایی ابوظبی گفت که بوسیله شامل کردن زبان هندی، این امر اشکال تصویب تعاملی اعلامیۀ ادعا پیش محکمه را گسترش خواهد داد.تخمیناً ۳.۳بلیون افراد هندی در امارات متحد عرب و زندگی می کردند و یک تعداد بزرگ شان کارگران یقه ی آبی است.