در اثر سقوط پل پیادرو در ممبی حداقل ۶ نفر هلاک و ۳۱ نفر زخمی شدند

حداقل 6 نفر هلاک و ۳۱ نفر زخمی شدند وقتی که قسمت پل پیاده رو نزدیک چتر پتی شیواجی مهارج ترمیست درممبی دیروز عصر سقوط کرد. حادثه مذکور در ساعت ۷:۳۰ عصر رخ داد. تیم نیروی عکس العمل فاجعه ملی برای اجرای عملیات راحت مستقر شد. مجروحین به شفاخانه های نزدیک بستر شدند. دولت مهاشترا برای تحقیق سطح عالی برای حادثه مذکور هدایت داده است. ضمن گفتگو به خبرنگاران رئیس الوزراء دیویندر فدناویس گفت که او برای تضمین عملیات راحت سری مقامات شهری هدایت داده است. وی گفت که پل مذکور که در سال ۱۹۸۰ تعمیر شد سال گذشته برای استفاده  درست پیدا شد و فعلاً چندین کار درست برآن جریان دارد