در افغانستان،دیروز حداقل ۱۶ تن بشمول ۴ پرسنل امنیتی کشته و ۳۸ دیگر مجروح شدند

در افغانستان،دیروز حداقل ۱۶ تن بشمول ۴ پرسنل امنیتی کشته و ۳۸ دیگر مجروح شدند وقتی که قوای امنیت برای خنثی ساختن یک لاری کوچک مملو از مواد انفجاری در قندهار سعی می کردند و آن منفجر شد. مامورین گفتند که قوای امنیتی هم اکنون گرده گرده ناحیه یک پایگاه بس را پاک کرده بود جائیکه که این لاری پیدا شد.انفجار بسیار قدرتمند بود.هیچ گروه بطور فوری برای مسؤلیت این حمله ادعا نکرده است