در افغانستان، دست کم دوازده نفر در یک انفجار بمبی درون یک مسجد در ولایت شرقی خوست دیروز کشته و بسیاری دیگران مجروح شدند

در افغانستان، دست کم دوازده نفر در یک انفجار بمبی درون یک مسجد در ولایت شرقی خوست دیروز کشته و بسیاری دیگران مجروح شدند. یک سخنگو برای والی ایالتی، تعداد هلاک شدگان را تصدیق نمود و گفت که محل مذکور بعنوان یک مرکز ثبت رای دهندگان استفاده می شد. پلیس نیز حمله در پایتخت ولایتی را تایید نمودند. هیچ کس فوراً مدعی مسؤلیت برای حمله مذکور نشد.