در افغانستان دست کم ۱۳ پولیس در تازه ترین حملات طالبان درمنطقه مرکزی و شرقی افغانستان کشته شدند

در افغانستان دست کم ۱۳ پولیس در تازه ترین حملات طالبان درمنطقه مرکزی و شرقی افغانستان کشته شدند. عضو شورا غلام حسین چنگیز در ولایت شرقی غزنی گفت که شورشیان بر یک پاسگاه دور افتاده پولیس در ولسوالی خوگیانی امروز صبح حمله نموده هشت پولیس بشمول یک قوماندان ولسوالی را کشتند. یک سخنگوی پولیس گفت که طالبان بریک پاسگاه دور افتاده پولیس در ولایت مرکزی وردک نیز حمله نموده پنج پولیس را کشتند. سه پولیس در حمله مذکور زخمی شدند. قبل ازآن قوای افغان ۱۶ طالب را کشتند و ۱۹ طالب دیگر را هنگام بیرون کردن آنها از چندین قریه در ناحیه داندی غوری در ولایت بغلان مجروح نمودند. پولیس گفتند که قوای امنیتی چندین قریه را بشمول پایگاه عمده شورشیان طالبان طی چهار روز گذشته دوباره تسخیر نموده اند.