در ایالات راجستان و تلنگانه دیروز رای دهی بطور صلح آمیز برای انتخابات اسامبله به پایه تکمیل رسیده است

در ایالات راجستان و تلنگانه دیروز رای دهی بطور صلح آمیز برای انتخابات اسامبله به پایه تکمیل رسیده است. تقریبا ۷۴فیصد رای دهی برای ۱۹۹چوکی برای رجستان ثبت شد در تلنگانه ۶۷ فیصد رای دهندگان برای ۱۱۹ چوکی اسامبله رای شان را دادند انتخابات برای حوزه اسامبله راگر واقع در راجستان به دلیل در گذشت کاندید لغو شد. شمارش آراء در هر دو ایالات مذکور همراه با ایالت تچیزگر ، مدیا پردیش و میزورام روز سه شنبه صورت خواهد گرفت. در ایالت چتیزگر رای گیر دو مرحله برای ۱۸ چوکی اسامبله بتاریخ دوازدهم نوامبر و برای ۷۲ چوکی بروز بیستم نوامبر برگزار شد. در ایالت مدیا پردیش و میزورام رای گیری برای مرحله واحد بتاریخ بیست و هشتم نوامبر صورت گرفته بود