در ایالت کیرلا، تعداد کشتگان در ریزش زمینی و باران سنگین تا ۲۲ افزایش یافت

در ایالت کیرلا، تعداد کشتگان در ریزش زمینی و باران سنگین تا ۲۲ افزایش یافته است. طبق منابع اطاق کنترل فاجعه در زیزش زمینی گسترده در ادوکّی کل ۱۱ نفر جان از دست دادند که میان آنها پنج نفر از ولسوالی شرقی مالمپورم، دو دیگرکنّور، سه در وایانند و یک در ولسوالی کوزه کود استند.آماده باش به برای مردم ساکن روی کناره های رود خانه های ولسوالی های متاثر صادر شده است.قوای فاجعه ملی و اردو در عملیات نجات مشغول شده اند. آقای نریندر مودی صدراعظم با سر وزیر کیرلا صحبت کرده و وضع ناشی از سیلاب و ریزش زمین در قسمت های ایالت مورد گفتگو قرار داد.آقای مودی همه کمک ممکنه به متاثرین ارائه نمودند.