در بدمنتن ، پی وی سندو، سائنانهوال ، کدامبی سری کانت و سمیر ورما دیروز وارد مسابقات ربع نهایی سنگاپور اوپن شدند

در بدمنتن ، پی وی سندو، سائنانهوال ، کدامبی سری کانت و سمیر ورما دیروز وارد مسابقات ربع نهایی سنگاپور اوپن شدند. پی وی سندو با پیروزی در مقابل میا بلیچفلد از دنمارک با۱۹-۲۱ و ۱۳-۲۱ داخل مسابقات ربع نهایی سنگلز زنان شد. سندو امروز با کای یانین از چین در مسابقه ربع نهایی مقابله خواهد کرد. سائنانهوال پورن پاوی چوچو وونگ از تایی لیند را با ۱۶-۲۱، ۲۱-۱۸و ۱۹-۲۱ شکست داد. سائنا با نوزومی اوکوهارا از جاپان درگیر خواهد شد. در سنگلز مردان ، کدامبی سری کانت، هانس کرستیان وتینگیس از دنمارک را مغلوب کرد. سمیر ورما بر لُو گاؤنگزو از چین غالب آمد .